FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt03/10/2019

Hur stor är chansen att jag kan få enskild vårdnad?

Hej har en dotter på 2 år 9 månader som jag har tagit hand om ca 10 månader själv. men har delad vårdnad med sin far . Men hennes far bryr sig inte om sin dotter eller hör av sig. Varit hos familj rätten där han ej döck upp ville skriva på papper för varannan helg. Det vill inte han ,han tror att man kan planera som han själv vill & bestämma när han själv tycker. Dottern vill inte träffa honom gallskriker varje gång hon ska dit hon trivs inte hos sin pappa . jag försöker fixa ensam vårdnad men han gör allt för jag inte ska ha ensam vårdnad. Ända han är ute efter är pengar men skiter fullständigt i sin dotter . han har prick i brottregister. Min fråga är kan jag vinna rätten har han lätt att vinna kampen i rätten. Han har inget eget boende eller jobb. Jag har eget boende . Behöver all hjälp och råd .

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Bestämmelser om barns vårdnad, boende och umgänge finns i 6 kap. föräldrabalken (FB). Vid alla beslut som gäller vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande (6 kap. 2 a § FB). Att barnets bästa ska vara avgörande är ett högt ställt krav och det finns inget som är viktigare än vad som är bäst för barnet i bedömningen. I bedömningen om vad som är till barnets bästa ska det särskilt fästas avseende vid risken för att barnet utsätts för övergrepp, men även barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Kan du och pappan inte komma överens och du är av uppfattningen att det är till barnets bästa att du ska ha ensam vårdnad kan du vända dig till domstol och begära det (6 kap. 5 § första stycket FB). Tyvärr går det inte att ge ett absolut svar på hur stor "chans" du har att vinna i rätten. Vid bedömningen om vårdnaden ska vara gemensam eller anförtros åt en av er ska rätten fästa särskilt avseende vid er förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet (6 kap. 5 § andra stycket FB). Vad som är sådana samarbetsproblem att vårdnaden bör ändras till enskild får bedömas från fall till fall. Viss ledning kan tas från rättsfallet NJA 2007 s. 382. I rättsfallet uttalade Högsta Domstolen: "Uttryck för brist på förtroende för den andra föräldern liksom för bristande vilja eller förmåga att vara flexibel och jämka samman sin uppfattning med den andres är tecken som tyder på att gemensam vårdnad kan vara oförenlig med barnets bästa. En konflikt mellan föräldrarna bör dock inte utesluta gemensam vårdnad, om motsättningarna kan antas vara av övergående natur och därför inte bedöms hindra ett fungerande samarbete på längre sikt i frågor som rör barnet."

Domstolens bedömning innebär således att om ni har långvariga samarbetsproblem som inte är av övergående natur, talar det för att vårdnaden ska vara enskild till en av er. I bedömningen ska, som inledningsvis redogjort för, barnets bästa vara avgörande.

För att begära enskild vårdnad rekommenderar jag att du anlitar en jurist som företräder dig. För det ändamålet kan jag varmt rekommendera en jurist på Lawlines juristbyrå. Om du är intresserad av att anlita en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert och vidare kontakt.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?