FrågaAVTALSRÄTTGåva21/12/2022

Hur skyddas bäst penninggåvor mot en framtida sambo eller make?

Min 32 åriga dotter köpte en bostadsrätt i 2018 med hjälp av sin pappa (amerikan boendes i USA). Han lånade henne 2/3 delar av köpsumman för kontantinsatsen och hon tog ett bolån för den resterande tredjedelen. Pappan vill nu låna henne pengar för att ska avbetala sitt bolån hos banken. Han vill att den skuldfria lägenheten skall vara hennes framtida trygghet och som sådan under alla omständigheter vara hennes enskilda egendom, oavsett om hon skulle gifta sig, bli sambo eller separera från ett sådant förhållande. Hur skall detta bäst dokumenteras, så att ingen någonsin kan dra fördel av hennes tillgång. Tacksam för svar, om möjligt på engelska, eftersom informationen skall vidare till dotterns amerikanska far.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,


UTREDNING


Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är sambolagen (SamboL) och äktenskapsbalken (ÄktB).


Allmänna hållpunkter


Egentligen har du redan själv besvarat din huvudsakliga fråga, dvs. vad som är viktigt att tänka på för att kunna skydda bostadsrätten från eventuella framtida anspråk från exempelvis en partner, alltså en sambo eller en make. Och det korta svaret lyder att penninggåvorna (pengarna) behöver manifesteras i skrift av din dotters pappa och då förslagsvis genom upprättandet av ett gåvobrev med föreskrift om att pengarna ska utgöra hennes enskilda egendom.


Kort om framtida äktenskapsskillnad - Vad gäller?


Vid en äktenskapsskillnad (skilsmässa) ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning, se 9 kap. 1 § ÄktB. Notera begreppet ska. Det handlar således om en obligatorisk regel varför er dotter inte kan förvägra ett sådant förfarande. Enligt 10 kap. 1 § ÄktB ska makarnas giftorättsgods ingå i bodelningen och med giftorättsgods avses all sådan egendom makarna besitter som inte är enskild egendom, se 7 kap. 1 § ÄktB. Exempel på enskild egendom är tillgångar som på grund av villkor i äktenskapsförord, testamente och/eller gåvohandling ska vara enskild och därmed undantas från bodelningen, vilket följer av 7 kap. 2 § 1 st. ÄktB.


Enligt huvudregeln är som sagt en makes egendom giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. Och enskild egendom kan vara, vilket också har påtalats ovan, sådan egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken (exempelvis en förälder) med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda samt sådant som har trätt i egendomens ställe (s.k. surrogategendom, om inte annat har föreskrivits). Däremot presumeras (antas) avkastning av enskild egendom vara giftorättsgods om inte annat har reglerats i ett gåvobrev. Det sistnämnda innebär exempelvis att avkastningsränta, utdelningar på kapitalplaceringar och annat dylikt (t.ex. hyresintäkter, om er dotter skulle får för sig att hyra ut bostadsrätten) i grunden inte är enskild egendom, se 7 kap. 2 § 2 st. ÄktB.


Kort om separation i ett samboförhållande - Vad gäller?


I 8 § 1 st. SamboL sägs att när ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra ska på begäran av någon av samborna samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning. Och med samboegendom avses sambors gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning och inte annat följer av 4 eller 9 § i samma lag, vilket framgår av 3 § SamboL.


Generellt gäller att vad en sambo har förvärvat före samlevnaden kan normalt inte anses ha förvärvats för gemensam användning. Endast om förvärvet har skett i nära anslutning till att samlevnaden har inletts kan det ibland anses ha skett för att egendomen skulle användas gemensamt. Det avgörande blir helt enkelt om avsikten med förvärvet har varit att egendomen skulle nyttjas tillsammans, se prop. 1986/87:1 s. 257.


Med andra ord kommer bostadsrätten att vara skyddad oavsett vilket om din (er) dotter skulle separera från en framtida sambo (ej make) eftersom bostadsrätten då inte kommer att ha införskaffats för gemensamt bruk. Men det förutsätter naturligtvis att hon inte har någon sambo idag eller att hon inte ingår äktenskap. Om så skulle vara fallet behöver ett gåvobrev upprättas även här. Men förslagsvis skrivs ett sådant ändå så att allting är klart innan ett eventuellt framtida giftermål äger rum.


Avslutande ord och ytterligare rådgivning


Sammanfattningsvis och som svar på din fråga kan sägas att din dotters pappa behöver upprätta ett gåvobrev i vilket det förtydligas att pengarna och allt sådant som träder i dess ställe, dvs. all surrogategendom (vilket i det här fallet är bostadsrätten), ska förbli hennes enskilda egendom. Och detsamma bör naturligtvis även gälla all eventuell avkastning av sådan egendom (se ovan).


Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.


Notera dock att vi på straff- och skatterättens område endast ger viss typ av inledande rådgivning och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig inte några sådana uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en byrå specialiserad på straff- respektive skatterätt.


Men vi kan naturligtvis bistå dig (din dotters pappa) med att skriva ett gåvobrev och andra typer av handlingar om så skulle önskas. Låt mig bara få veta i så fall genom att skicka ett mail till den ovan nämnda adressen.


Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.


Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Gåva? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev1495 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Avtalet kan exempelvis gälla köp/gåva av bil, husdjur, pengar eller möbler. Gäller avtalet aktieöverlåtelser, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”