Hur skall begreppet skyndsamt tolkas i högskoleförordningens disciplinregler?

FRÅGA
Hejsan!Jag har en för mig oerhört viktig fråga som jag hoppas ni kan hjälpa mig med, om inte kanske ni kan vägleda mig vilka som skulle kunna svara på min fråga. Min fråga gäller 9§ 10kap i högskoleförordningen. Där står följande " grundad misstanke om sådan förseelse som anges i 1 § skall skyndsamt anmälas till rektor" Hur ska jag juridiskt tolka ordalydelsen " skall skyndsamt"? Anledningen till att jag frågar är att en anmälan om disciplinära åtgärder har riktats mot mig trots att anmälaren har haft information om händelsen i över 5 månader innan anmälan gjordes till rektorn. Visst är begreppet "skyndsamt" ingen exakt tidsangivelse, men över 5 månader kan väll ändå inte räknas som skyndsamt? Tacksam för svar MVH / D
SVAR

Hej D!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Jag tolkar din fråga såsom att du undrar huruvida förordningens krav på skyndsamhet är uppfyllt, när en person dröjt 5 månader med att anmäla misstanke om disciplinförseelse till rektor. Jag kommer vidare att utgå ifrån att personen som låtit bli att anmäla misstanken är en lärare eller annars har befattning vid högskolan. Jag kommer slutligen att kommentera konsekvenserna, i den händelse dröjsmålet inte är acceptabelt.

Ett dröjsmål på fem månader är inte förenligt med högskoleförordningens krav på skyndsamhet

I 10 kap 9 § högskoleförordningen (hädanefter HF) står mycket riktigt att grundad misstanke om sådan förseelse som avses i 1 § (disciplinförseelse) skyndsamt skall anmälas till rektorn. Notera att bestämmelsen inte innebär någon anmälningsplikt för studenter i största allmänhet (den riktar sig inte mot envar), utan den gäller enbart universitetets personal.

Krav på "skyndsamhet" i lagen innebär något olika tidsfrister i olika författningar, och huruvida kravet på skyndsamhet är uppfyllt måste därför avgöras från fall till fall. I högskoleförordningen rör sig om åtgärder som typiskt sett kan kräva viss utredning. Notera också att det är grundad misstanke som skall anmälas till rektorn; en lektor som har en misstanke som denne utreder själv är alltså inte skyldig att anmäla förrän misstanken blivit stark nog att vara grundad. Detta talar för att anmälaren kan ha en viss tidsmarginal på sig att utreda ärendet själv.

Såsom jag förstår din fråga har emellertid personen som anmält dig inte använt tiden för att "gräva fram" någon information om disciplinförseelsen, utan denne har i princip bara suttit med samma information i fem månader utan att anmäla. Detta är, enligt min bedömning, uppenbarligen helt oförenligt med förordningens krav på skyndsamhet.

Personen som dröjde med att anmäla sin misstanke till rektorn, har alltså agerat felaktigt.

Att det inträffat ett författningsvidrigt dröjsmål innebär inte att disciplinpåföljd inte kan meddelas

Regeln i 10 kap 9 § HF är en s.k handläggnings- eller processregel. Det innebär att den skall följas vid handläggningen av ett disciplinärende - men samtidigt medför det i detta fallet inga konsekvenser för själva ärendet om den inte följs, annat än att det kan finnas anledning att klaga på den felande befattningshavaren, antingen till universitet eller till ett tillsynsorgan (exempelvis Justitieombudsmannen eller Universitetskanslerämbetet).

I 10 kap 1 § andra tycket HF finns istället en preskriptionsfrist på två år. Har en disciplinär åtgärd inte vidtagits inom två år från det att disciplinförseelsen begicks, får den alltså enligt förordningen inte vidtas överhuvudtaget.

Även om skyndsamhetskravet i 10 kap 9 § HF i detta fall åsidosatts, innebär det alltså inget hinder för att meddela en disciplinpåföljd i det aktuella ärendet, om det i övrigt finns stöd för detta. Ärendet är inte preskriberat.

Sammanfattning

Kravet på skyndsamhet har olika innebörd i olika författningar, och om det är uppfyllt måste avgöras från fall till fall. I det här fallet bedömer jag, med tanke på att dröjsmålet varat i fem månader, att kravet på skyndsamhet helt uppenbart har åsidosatts. Det faktum att anmälaren har agerat lagstridigt, medför dock inte att disciplinnämnden/rektorn är förhindrade att gå vidare med ärendet. Rektorn eller disciplinnämnden kan alltså, trots att anmälaren åsidosatt förordningens skyndsamhetskrav, ändå vidta disciplinära åtgärder, om förutsättningarna för detta i övrigt är uppfyllda.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och om jag missuppfattat dig eller om du behöver mer hjälp är du välkommen att återkommer med fler frågor likt den du just ställde.

Lyckönskningar och hälsningar,

Johannes Norrman
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (229)
2019-07-31 Är skolan en arbetsplats för eleverna?
2019-07-20 Jag är orolig över att mina barn missar skolan, vad kan jag göra?
2019-06-30 Vad händer om en vårdnadshavare vägrar att låta sitt barn gå i skola?
2019-06-27 Få beviljat studieuppehåll med platsgaranti för att öva inför högskoleprovet?

Alla besvarade frågor (72058)