FrågaFAMILJERÄTTBodelning13/01/2020

Hur ska tillgångarna fördelas i bodelning med anledning av äktenskapsskillnad?

Samboköp av fastighet 2013

Mannen erhåller från sin far till

- kapitalinsatsen 165 000 kr

- Bergvärme 180 000 kr

Inga avtal om delade skulder har skrivits!

- Banklån var gemensamma.

Avyttring av fastigheten 2017

Endast banklånen räknades av vid försäljningen.

1/ Kan lånen som mannen lagt in i fastigheten betraktas som enskilda?

2/ Blir svaret annorlunda om det kan konstateras att kvinnan betalat största delen av banklånen då mannen under avsevärd tid saknade inkomst?

Mannen köper bil och erhåller ytterligare 200 000 kr som kontantinsats från fadern. Inga avtal skriva här heller.

3/ Kan även detta betraktas som enskilt lån till mannen?

Kan, under förutsättning att mannens lån till fadern betraktas som enskilda och att hans enskilda skulder vid ingången av äktenskap uppgår till 545 000 kr (165 000+180 000+200 000)?

Bodelning

Boets tillgångar uppgår endast till 2 bilar värderade marknadsmässigt till 200 000 kr.

Kan fördelningen bli?

Tillgångar 200 000 att fördela

Mannen

Tillgångar 100 000

Enskilda skulder 545 000

Återstår 0 kr

Kvinnan

Tillgångar 100 000

Enskilda skulder till anhörig 78 290

Återstår tillgångar att fördela 21 710

Mannen 10 855 kr

Kvinnan 10 855kr

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga undrar du huruvida de lån mannen i din fråga tagit av sin far är att räkna som enskilda eller gemensamma. Du undrar även om svaret blir annorlunda om det kan konstateras att kvinnan till största delen betalt banklånen då mannen under lång tid saknade inkomst samt även om de 200.000 kronor mannen erhållit från sin far kan betraktas som ett enskilt lån till honom.

Inledningsvis vill jag klargöra att det är svårt att göra en korrekt bodelning i ett mailsvar då jag inte har full insyn i tillgångar eller vem som äger vad. Min rekommendation är därför i förlängningen, om mannen och kvinnan inte kan komma överens, att du kontaktar en jurist som kan företräda dig och upprätta ett förslag till bodelning.

Enligt 1 kap. 3 § Äktenskapsbalken (ÄktB) råder varje make över sin egendom och svarar för sina skulder. Det innebär att om en make lånat pengar är skulden bunden till vederbörande. Gemensamma banklån finns det oftast ett solidariskt ansvar för mot banken (efter avtal därom), innebärande att makarna har lika stor skuld i bodelningen. För lån som mannen tagit av sin far är han enskilt bunden av, om det inte kommits överens om annat. Om både mannen och kvinnan exempelvis undertecknat ett skuldebrev om att de är solidariskt ansvariga belastar lånet dem båda. Om en make däremot ensam tar lån är vederbörande ensamt ansvarig för dem. Det gör ingen skillnad vem av makarna som betalt själva lånet – det är den som ingått avtal om lånet som är ensam ansvarig för det. Att kvinnan betalt på lånet för att mannen inte hade råd innebär inte att hon övertar ansvaret för det. Utifrån den information du givit talar det för att mannen ensam är ansvarig för de lån han tagit.

När ett äktenskap upplöses ska en bodelning ske (9 kap. 1 § första stycket ÄktB). Ett äktenskap upplöses genom ena makens död eller genom äktenskapsskillnad (1 kap. 5 § ÄktB). I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Vid bodelning beräknas först makarnas andelar i boet, innebärande att vardera makens tillgångar läggs samman (jfr 11 kap. 1 § ÄktB). Från det giftorättsgods en make går in med ska vederbörande skulder räknas bort, en s.k. skuldtäckning (11 kap. 2 § ÄktB). Det som återstår av makarnas giftorättsgods, efter skuldtäckningen, ska läggas samman och värdet delas därefter lika mellan makarna. Då skulder är personliga kan en make aldrig gå in med ett minusvärde i bodelningen. Precis som du själv visat i din uträkning innebär det att om en makes skulder är större än vederbörandes tillgångar går hen in med 0 kronor i bodelningen. Om en make hade kunnat gå in med ett minusvärde hade det inneburit att den andre maken blivit betalningsansvarig för den andre makens skulder, vilket inte är möjligt.

Om det endast finns tillgångar om 200.000 kronor i boet och att dessa är 100.000 kronor var (dvs. makarna äger vars en bil och de är värda lika mycket) är din uträkning korrekt. Från giftorättsgodset görs en skuldtäckning, innebärande att mannen går in med 0 kronor och kvinnan med 21.710 kronor, vilka fördelas mellan makarna. Skulle däremot bilarna vara endast kvinnans giftorättsgods innebär det att hon efter skuldtäckning går in med 121.710 kronor som ska fördelas mellan makarna (60.855 kronor). Om bilarna är makens giftorättsgods går han fortfarande in med noll kronor då hans skulder överstiger hans tillgångar. Om så är fallet går även kvinnan in med noll kronor (då hon inte har några tillgångar utan bara skulder). I ett sådant fall finns det inget att fördela. Avgörande är således vems giftorättsgods bilarna är.

Min rekommendation, för det fall att mannen och kvinnan inte kommer överens, är att du anlitar en jurist som företräder dig och är behjälplig med att gå igenom ekonomin och upprätta ett förslag till bodelning. Om du är intresserad kan en jurist på Lawline juristbyrå hjälpa dig vidare. Lawlines jurister har lång erfarenhet av bodelningar och tvister därom. För kostnadsförslag och vidare kontakt är du varmt välkommen att återkomma till mig. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?