Hur ska sommarstugan värderas vid arvskiftet? En av dödsbodelägarna har fått nyttja sommarstugan innan arvlåtarens död, ska detta nyttjande dras av som förskott på arv?

2019-03-12 i Arvsskifte
FRÅGA
Hej! Det har gjorts en bouppteckning efter mina föräldrar nu isamband med min mors frånfälle. Jag har en syster. Vi har delat upp inventarier o försålt en ganska stor lägenhet. Så långt har det gått bra. Så finns det även ett stort lantställe, o där är det nu problematiskt. Arvskiftet är inte gjort. Testamente fanns inte. Så vi är 50/50 delägare. I många år har min syster med stor familj, kunnat nyttja/sköta stället. Jag har inte haft den tillgången.Min önskan var att kunna ha det kvar, i reglerad nyttjandegrad. Hon vill enbart lösa ut mig. Solidariskt är jag nu med o bet. dödsboet rättare sagt, el telefon, men min tillgång till stället är noll. Då jag mest nog ses som en inkräktare. Arvskiftet förhalas, då det här även är likartad situation som var medans mor levde. Hon stod för alla kostnader. Vad är mest värt? Att vara tvungen att klippa gräset, eller som jag anser, många års möjligheter till sommarhus till egen ringa kostnad. Jag anser hon redan då fått ut en stor bit av vårt arv!Hon vill enbart lösa ut mig. Till hälften av den värdering som gjorts på själva huset. Marknadspris är definitivt högre! Inventarier, och mitt upplevda värde av stället, räknas inte in, enligt henne. Hur går jag vidare ?Finns det ett ekonomiskt värde, i att hon kunnat nyttja stället?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att dela upp mitt svar i rubriker som var för sig behandlar de olika juridiska delarna av din fråga. Den lag som aktualiseras i detta fall är ärvdabalken (ÄB).

Hur ska sommarstugan värderas vid arvskiftet?
All egendom som ingår i dödsboet och som ska ingå i arvskiftet ska i regel värderas till marknadsvärdet. För fastigheter bör dock den som får fastigheten få göra avdrag för latent skatteskuld och ett schablonmässigt uppskattat mäklararvode.

Att egendomen ska värderas till marknadsvärdet följer dock inte av någon särskild regel. Det följer av att det är det enda lämpliga i de allra flesta fall. Om en rättslig tvist skulle uppstå angående värderingen och tvisten skulle hamna i domstol skulle alltså domstolen värdera egendomen (inkl sommarstugan med avdrag för latent skatteskuld och mäklararvode) till marknadsvärdet.

Vad gäller vem som ska ha stugan är huvudregeln att alla arvingar ska få lika del av varje egendom såvida det inte är olämpligt (se 23:3 ÄB). I ett sådant fall skulle ni båda bli delägare i sommarstugan enligt reglerna i samäganderättslagen. Detta innebär att ni kommer att behöva komma överens om alla åtgärder som rör stugan och hur den ska förvaltas (2 §). Om ni då inte kan komma överens kan en av er ansöka om att stugan ska tas under förvaltning av en god man eller att den ska säljas på offentlig auktion (3 § respektive 6 §). Ni bör därför, enligt min uppfattning, undvika att få samäganderätt till stugan om utsikterna för samarbete inte är goda. Annars kan det dock självklart vara en lösning med samägande.

Om ni inte kan komma överens om värderingen eller om vem som ska ha stugan kan du ansöka om förordnande av en skiftesman (eller hota med att göra det). Detta görs hos tingsrätten och innebär att en (vanligtvis) advokat utses till att reda ut dödsboet och se till att arvskiftet görs korrekt (se 23:5 ÄB). En skiftesman kan dessutom tvinga igenom arvskiftet i fall som detta då en av parterna förhalar processen. En sådan advokat tar dock betalt av dödsboet och kostar ganska mycket i timmen. Det är därför bäst för er båda om ni kan lösa frågan utan inblandning av sådana rättsmedel.

Vad ska ingå som egendom i dödsboet?
Din andra fråga gäller dels huruvida inventarier ska räknas in, och dels om hennes nyttjande av stugan och ditt affektionsvärde till stugan på något sätt kan påverka värderingen av egendomen.

Vad angår inventarierna ska dessa absolut räknas in i dödsboet som egendom och värderas efter marknadsvärdet, såvida de inte tillhör själva sommarstugan och då redan ingår i dennas värdering.

På din andra delfråga måste jag tyvärr svara nekande. Det finns såvitt jag vet ingen praxis och inget i den juridiska litteraturen som ger stöd för en sådan uppfattning. Det kommer alltså inte att påverka värderingen på stugan att den har fått nyttjas av din syster och av att den har ett affektionsvärde för dig.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har följdfrågor angående mitt svar kan du maila mig på Joel.Herrault@Lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Joel Herrault
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (538)
2019-12-09 Gåva till barn
2019-12-08 Arv delat på fyra eller tre?
2019-12-08 Hur kräver jag att få min arvslott?
2019-12-08 Hur fördelas arv mellan särkullbarn och efterlevande make?

Alla besvarade frågor (75555)