Hur ska skulder på samboegendom täckas då ena sambon avlider?

2019-10-15 i Sambo
FRÅGA
Jag och min sambo äger tillsammans ett hus som köpts gemensamt, lånen står på oss båda. Vi har särkullbarn. Har inte skrivit något utan tänkt att det får ske när en dör, så får barnen ut sina delar efter att huset sålts och lånen lösts. Inser efter att ha läst att lånen hamnar på den kvarvarande. Kan man då råka ut för att särkullbarn kräver ut försäljningslikviden, men inte behöver lösa lån?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 21 kapitlet Ärvdabalk (ÄB) är dödsbodelägare inte personligt ansvariga för den avlidnes skulder utan dessa ska betalas med boets tillgångar. Sambor har dock inte rätt att ärva varandra om de inte skrivit testamente.

Har den ena sambon avlidit är det endast den efterlevande sambon som har rätt att påkalla bodelning enligt sambolagen (SamboL) men inte den avlidnes arvingar (18 § SamboL). Vill den efterlevande sambon att bodelning ska ske måste begäran om detta framföras senast vid bouppteckningen (8 § SamboL) annars behåller vardera sambo sin samboegendom.

Den enda egendom som ska bodelas enligt SamboL är gemensamt förvärvad bostad och bohag (3 § SamboL) och sambos andelar i boet ska beräknas och skulderna ska täckas genom gäldstäckning (12-13 §§ SamboL).

En bodelning för sambos går till på så sätt att samboegendomen för vardera sambo beräknas och adderas (samboegendom är gemensam bostad och bohag). Sedan dras vardera sambos skulder för samboegendomen av vilket kallas för gäldstäckning. Det som blir kvar kallas för nettoöverskott och sambornas nettoöverskott läggs då ihop och delas sedan på hälften. Denna halva kallas för samboandel och det är den delen som den avlidna sambons arvingar kommer få ta del av. Den totala andelen som en sambo får ut är alltså sambandel+sin gäldstäckning som ska användas för att täcka skulderna för samboegendomen.

Ett exempel: Huset är värt 3.000.000 kr. och skulderna på huset uppgår i 600.000 kr. Du har gemensamt bohag värt 50.000 kr och din sambo har gemensamt bohag värt 60.000 kr. Din totala samboegendom uppgår då i 1.550.000 kr (1.500.000 + 50.000) och din sambo har samboegendom på 1.560.000 kr (1.500.000 + 60.000). Ni har också skulder på samboegendom på 300.000 kr var. Gäldstäckningen för samboegendomen blir då 300.000 kr för båda och nettoöverskottet blir 1.250.000 kr (1.550.000 - 300.000) för dig och 1.260.000 kr (1.560.000 - 300.000) för din sambo. Samboandelen blir då 1.255.000 (1.250.000 + 1.260.000 = 2.510.000 --> 2.510.000/2). Totala andelen som du får ut blir alltså samboandelen och gäldstäckningen (1.255.000 + 300.000 = 1.555.000)

Om det inte finns testamente om att du och din sambo ska ärva varandra kommer alltså den efterlevande sambon få sin andel (som alltså täcker sin del av skulderna för samboegendomen) och den avlidne sambons andel blir dödsboets tillgångar. Boets tillgångar ska som sagt betala för den avlidnes skulder enligt 21 kap. ÄB och sedan sker arvsskifte och egendomen fördelas mellan arvingarna eller testamentstagarna (i det här fallet barn). Endast om arvskifte sker innan alla skulder är betalade är dödsbodelägarna ansvariga för dessa - men bara med så mycket som de fått ut från dödsboet (21 kap. ÄB). Varken den efterlevande sambon eller den avlidne sambons arvingar kommer alltså behöva stå för lånet på huset utan lånet ska täckas av försäljningslikviden och det gemensamma bohaget.

För att få en annan utkomst rekommenderar jag att skriva ett inbördes testamente mellan dig och din sambo och/eller ett samboavtal. På så sätt kan ni närmare reglera hur fördelning av tillgångar och skulder ska ske vid dödsfall och undviker också oväntade och oönskade händelser.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Elise Sohlberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (510)
2021-12-30 Hur gör man för att leva så orubbat som möjligt som sambo om en avlider?
2021-12-30 Ses sambor som "släkt" till den avlidne?
2021-12-26 Vem ärver den avlidne sambons del av det gemensamma huset?
2021-12-07 Upphör ett samboförhållande när sexuellt samliv inte längre förekommer?

Alla besvarade frågor (98481)