Hur ska skolan agera om en elev mår dåligt?

FRÅGA
En elev rispar sig, verkar nedstämd och äter koffeintabletter. Det har också observerats att hon retats av några av sina klasskamrater för sina "fula kläder". Gör det någon skillnad för hur skolan ska agera i detta fall, om hon är nio eller sjutton år? Vilka rättsregler och intressen aktualiseras i denna situation och kan de hamna i konflikt med varandra?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar över vad skolan har för ansvar när en elev inte mår bra, och om detta skiljer sig åt beroende på hur gammal eleven är. Jag kommer först att förklara vilka rättsregler som är aktuella i den situation som du beskriver. Sedan kommer jag att gå igenom vilka intressekonflikter som eventuellt kan uppkomma.

Skolpersonalen har en anmälningsplikt

Jag vill börja med att säga att det alltid är vårdnadshavarna (oftast föräldrarna) som har det grundläggande ansvaret för sitt barn (6 kap. 1-2 § FB). Skolpersonalen har dock ansvar för elevernas trygghet och säkerhet i skolan (5 kap. 6 § SkolL). Dessutom har alla som arbetar i verksamheter med unga en anmälningsplikt om man misstänker att ett barn far illa (29 kap. 13 § SkolL och 14 kap. 1 § SoL). En orosanmälan ska då göras till socialnämnden.

Det är också viktigt att komma ihåg att anmälningsplikten är personlig, och det är alltså inte möjligt att överlåta ansvaret till någon annan. All skolpersonal har med andra ord ett eget ansvar att anmäla. Innan anmälan görs behöver man inte bekräfta att barnet faktiskt far illa, utan det räcker att det finns en misstanke om att något är fel för att anmälningsplikten ska bli aktuell.

Anmälningsplikten gäller tills dess eleven är myndig, alltså upp till 18 års ålder (9 kap. 1 § FB). Det gör däremot ingen skillnad om eleven är nio år eller sjutton år, eftersom anmälningsplikten gäller för "barn" i allmänhet.

Vilka intressekonflikter kan uppstå?

Eftersom det är föräldrarna som har det grundläggande ansvaret för barnet kan det kännas obehagligt för läraren att göra en orosanmälan. Om man överväger att göra en anmälan kan det därför vara en bra idé att först förklara för vårdnadshavarna att man tänker anmäla.

Det kan också kännas som att man som lärare eventuellt sätter igång någonting i "onödan", eftersom man ska anmäla redan vid misstanke om att någonting är fel. Att inte anmäla kan dock vara ett tjänstefel, vilket alltså är brottsligt (20 kap. 1 § BrB). Dessutom kan det få stora konsekvenser för eleven om denne faktiskt mår dåligt och en anmälan inte görs.

Hur kan man gå vidare?

Om en elev rispar sig, verkar nedstämd och äter koffeintabletter är det först en bra idé kontakta vårdnadshavarna och berätta om vad man har sett. Om man är osäker på om man ska göra en orosanmälan kan man också kontakta socialstyrelsen och få råd. Du kan läsa mer om det här.

Hoppas att du har fått svar på dina frågor!

Vänligen,

Johanna Olander
Fick du svar på din fråga?