Hur ska regeln RB 1:3d tolkas?

2020-06-20 i Domstol
FRÅGA
vad menas med detta? 3 d § I tvistemål där förlikning om saken är tillåten ska tingsrätten alltid bestå av en lagfaren domare, om värdet av vad som yrkas uppenbart inte överstiger hälften av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.Om tvistemål har högre belopp (70 000 kr) är en förlikning då inte tillåten ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Tvistemål kan delas upp i två måltyper: Mål där förlikning är tillåten och mål där förlikning inte är tillåten. Ett exempel på mål där förlikning är tillåten är köprättsliga tvister, och ett exempel på mål där förlikning inte är tillåten är vårdnadsmål.

Regeln du skriver om innebär inte att tvistemål där vad som yrkas överstiger hälften av prisbasbeloppet (d.v.s. 23 650 kr år 2020) inte får förlikas. Regeln säger ingenting om vilka mål som får förlikas eller inte. Regeln berättar istället hur domarsammansättningen vid så kallade förlikningsbara "småmål" ska se ut. Det innebär att om det aktuella målet är exempelvis ett vårdnadsmål (vilket inte är förlikningsbart) så är regeln inte tillämplig.

För att göra det tydligare kan man formulera det som en fråga:

Fråga: Hur ska domarsammansättningen se ut vid ett tvistemål?

Motfråga 1: Är förlikning tillåten?
Om svaret på motfråga 1 är "ja" kommer vi till motfråga 2: Är värdet på vad som yrkas mer än ett halvt prisbasbelopp?
Om svaret på motfråga 2 är "nej" får vi

Svar: Tingsrätten ska alltid bestå av en lagfaren domare.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!

Vänliga hälsningar,

Ida Tylhammar
Fick du svar på din fråga?