FrågaFAMILJERÄTTBodelning10/11/2020

Hur ska man ställa upp en bodelning?

Vid en bodelning är marknadsvärdet 2,375 000 Inköpspriset 2,200 000 Renoveringskostnad 0,200 000

mäklararvode 0,057 000 och ett lån som jag har på bostaden 0,224 000 hur räknar vi. Hur ställer vi upp det på ett snyggt vis?

Lawline svarar

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Såsom jag uppfattat det vill du ha hjälp med hur er bodelning ska beräknas. Jag utgår från att ni har varit gifta och bodelningen föranletts av äktenskapsskillnad. Jag utgår även från att ni äger lika mycket av bostaden.

Vad ingår och värderingen av bostaden

Kort ska jag bara klargöra vad som ingår i en bodelning och hur värderingen bör ske. Grunden är enl. 9 kap. 2 § Äktenskapsbalken att värdering ska göras med grund i egendomsförhållandena vid dagen då talan om äktenskapsskillnad väcktes. All egendom som fanns då skall alltså ingå. Värderingen av den egendomen, bör som utgångspunkt göras dagen då boet är utrett (Jfr NJA 1997 s. 674, som visserligen gällde samboförhållande). Detta innebär att det mest naturliga är att i ett läge värdera bostaden till marknadsvärdet. Vidare ska mäklararvodet dras av på bostadens värde (se bl.a. NJA 1998 s. 467 ) Slutligen behöver vi räkna av den latenta kapitalvinstskatten på bostaden, vilken enl. samma rättsfall ska beaktas vid värderingen. Kapitalvinsten och i förlängning den latenta skatt huset belastas av beräknas enligt 44 kap. 13, 14 §§ inkomstskattelagen: försäljningspris minus inköps- försäljnings- och förbättringskostnader. Eftersom ni inte har gjort någon vinst i bostaden kommer detta dock inte påverka beräkningen.

Bostaden kommer enl. ovan värderas till 2 318 000 kronor.

Hur man räknar ut vad ni båda får ut efter bodelningen

Reglerna om hur bodelningar med anledning av äktenskapsskillnad ska ske finns i Äktenskapsbalken. I bodelningen ska båda makarnas giftorättsgods ingå, 10:1 ÄktB. Detta inbegriper allting som inte är att se som enskild egendom. Först och främst måste alltså all enskild egendom som makarna har räknas bort.

Efter detta så ska en andelsberäkning ske, 11:1 ÄktB. Andelsberäkningen börjar med att man räknas ut värdet av vardera makes giftorättsgods, för att sedan dra av skulder som vardera make har på dennes sida, 11:2 ÄktB. Efter att detta har gjorts, slås makarnas tillgångar efter skulder ihop och delas på två, 11:3 ÄktB. Av 11:6 ÄktB följer sedan att summan av vad som erhållits efter en likadelning enl. 11:3 ÄktB och vad maken fått som täckning för sina skulder enl. 11:2 ÄktB är dennes andel.

Uppställningen – Hur ser detta ut i praktiken?

Så, för att ställa upp detta på ett snyggt sätt:

Ditt giftorättsgods minus skulder:

1 159 000 (Bostaden)

– 224 000 (Skulder)

= 935 000

Din partners giftorättsgods minus skulder:

1 159 000 (Bostaden)

– 0 (Skulder)

= 1 159 000

Slås ihop och delas på två (11:3 ÄktB)

1 159 000 + 935 000 = 2 094 000

2 094 000 / 2 = 1 047 000

Därefter lägger du på dina skulder på din sida för skuldtäckning. Detta innebär att du kommer att få en andel i boet om 1 271 000 kr (11:6 genom 11:2 ÄktB).


Jag hoppas att detta besvarade din fråga. Om det är någonting mer du undrar över är det bara att återkomma.

Vilhelm OxhammarRådgivare
Hittade du inte det du sökte?