FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTSambo17/12/2018

Hur ska köpeskillingen från husförsäljningen delas upp mellan mig och mina plastsyskon?

min far delar ett hus med sin sambo sen 35 år tillbaka,båda är runt 90 år och vill sälja huset,jag är enda barnet

till min far,hon har 3 barn.Hur blir uppdelningen mellan mig och dom efter en försäljning?

tacksam för snart svar

Lawline svarar

Hej, kul att du har valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!

Jag uppfattar det som att du undrar över hur värdet från fastighetsförsäljningen kommer att fördelas mellan dig och din pappas sambos barn efter din pappas och sambons död.

Substitut till sambors gemensamma bostad ingår, enligt sambolagens regler, inte i bodelningen

Ett samboförhållande kan upphöra på tre olika sett varav ena sättet är när den ena sambon dör, se 2 § sambolagen (SamboL). Inom ett äktenskap kan någon av makarna begära att en bodelning ska ske under äktenskapet för att få ordning på förmögenhetsförhållandena paret sinsemellan – en sådan möjlighet finns inte för sambor. En bodelning kan endast aktualiseras för sambor när ett samboförhållande har upphört, t.ex. på grund av ena sambons död, se 8 § SamboL.

När ett äktenskap upplöses är en bodelning nästan obligatorisk – så är det inte för sambor (jfr 9 kap. 1 § äktenskapsbalken). Den avlidne sambons arvingar kan inte påkalla bodelning. Anser den efterlevande sambon att det är bättre att "var och en äger sitt" och att gemensamt bohag och bostad, som utgör samboegendom, inte likadelas – behöver ingen bodelning göras. Vill den efterlevande sambon att en bodelning ska ske måste denne framställa sin begäran senast när bouppteckningen förrättas, se 8 § SamboL. Begäran ska framföras inför de gode männen som förrättar bouppteckningen.

Om den efterlevande sambon begär att en bodelning ska ske är det endast sambornas samboegendom som ska delas. Samboegendom är bostad och bohag som har förvärvats för gemensamt bruk utan förbehåll i form av testamente, gåvobrev eller liknande, se 3 § SamboL.

Ägde din far huset innan sambon flyttade in är det inte säkert att huset över huvud taget ska ingå vid en eventuell bodelning. Jag kommer ändå utgå från att huset utgör samboegendom. Utifrån hur din fråga är ställd uppfattar jag det som att din far och sambon har tänkt sälja huset under deras livstid. Säljer de huset blir köpeskillingen inte samboegendom. Köpeskillingen ska alltså lämnas utanför en eventuell bodelning. Här är ännu en punkt där sambolagen skiljer sig från äktenskapsbalken och de regler som gäller makars förmögenhetsförhållanden.

Är huset samboegendom och skulle din far eller din fars sambo hinna avlida innan en försäljning av huset ska huset bli föremål för bodelning – om den efterlevande sambon begär det.

Huvudregeln vid bodelning är likadelningsprincipen. Det innebär att värdet på huset, efter att eventuella skulder i form av huslån är täckta (nettovärdet), ska delas lika mellan samborna. Den avlidne sambon ersätts av dödsboet. Dödsboet består av arvingarna. Är det din pappa som dött, och har din pappa inte testamenterat bort något av sin förmögenhet, ska halva nettovärdet av huset tillfalla dig. Din pappa har möjlighet att testamentera bort hälften av sin kvarlåtenskap (nettoförmögenhet) till andra släktingar eller andra utomstående. I egenskap av barn till din pappa har du alltid rätt att ärva hälften av din pappas nettoförmöghet (din legala laglott), se 2 kap. 1 § och 7 kap. 1 § ärvdabalken.

Är det istället sambon till din pappa som dött och begär din pappa bodelning ska sambons tre barn dela lika på hälften av husets nettovärde.

Lycka till!

Behöver du ytterligare juridisk hjälp får du gärna anlita vår Juristbyrå: vega.schortz@lawline.se

Vega SchortzRådgivare