Hur ska kapitalvinstbeskattningen hanteras i samband med en skilsmässa när endast en av makarna äger fastigheten?

2021-02-06 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Hej. Jag byggde ett hus 1973. Jag lånade 235 000. Vi skildes 81. Jag träffade Ulla. Vi gifte oss 91. Nu ska vi skiljas. Ulla står inte för något i huset. Värdering av fastigheten är 7600000. Vad blir reavinstskatten för Ulla? Finns ej någon enskild egendom. HOPPAS på svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Jag tolkar ditt ärende enligt följande. Du äger en fastighet som idag är värderad till 7 600 000 kr och står nu inför en skilsmässa. Såvitt jag förstår ägs inte fastigheten med samäganderätt, det vill säga du är ensam lagfaren ägare till denna, vilket därmed innebär att din hustru inte heller finns upptagen i Lantmäteriets fastighetsregister. Däremot utgör fastigheten inte din enskilda egendom varför denna kommer att bli föremål för den kommande bodelningen och du undrar därför vad som gäller i fråga om kapitalvinstbeskattning för din hustrus del. Din ärendebeskrivning är dock tämligen kortfattad och bereder därför vissa tolkningssvårigheter eftersom flertalet relevanta omständigheter har lämnats utanför. Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga följer enligt nedan.

Inkomstskattelagen (IL).

Äktenskapsbalken (ÄktB).

Då jag inte vet vad du och din hustru framgent har för avsikt att göra med den ifrågavarande fastigheten blir ärendet ganska svårt att behandla. Du nämner emellertid begreppet reavinstskatt (benämnt kapitalvinstskatt med inkomstskatterättslig terminologi), vilket talar för att planen verkar vara en kommande avyttring. En fastighet, liksom andra kapitaltillgångar, kapitalvinstbeskattas dock först i samband med en överlåtelse genom en försäljning, men huruvida denna ska säljas efter att dom på äktenskapsskillnad har fallit är för mig ovisst. Det ska i det här sammanhanget noteras att en bodelning är underkastad avtalsfrihet varför makar på frivillig väg och efter eget gottfinnande kan reglera hur tillgångar och skulder ska fördelas. Eftersom giftorättsgodset sammanlagda värde, sedan avdrag för skuldtäckningen har gjorts, ska delas lika mellan makarna framstår en hälftendelning av kapitalvinstskatten som den mest rimliga och rättvisa lösningen (jfr 11 kap. 3 ÄktB). Exakt hur mycket din hustru kommer att behöva erlägga i kapitalvinstskatt kan jag av förklarliga skäl inte säga någonting om eftersom det helt och hållet beror på anskaffningsvärdet (vilket i det här fallet motsvarar de ursprungliga kostnaderna för uppförandet av huset), förekomsten av eventuella förbättringsutgifter och storleken på köpeskillingen (se beräkningsregeln i 44 kap. 13 § IL). Värt att notera är i vart fall att kapitalvinster på privatbostadsfastigheter endast är skattepliktiga med 22/30, vilket i praktiken innebär en skatt på 22 % (22/30 x 0,3 (skattesatsen i inkomstslaget kapital är 30 %) = 0,22 = 22 %, 45 kap. 33 § 1 st. IL).

Men om fastigheten däremot inte ska säljas kan följande anföras. Högsta domstolen (HD) har uttalat att en fastighets värde vid bodelningen ska beräknas till summan av marknadsvärdet minskat med utgifter för avyttringen (typiskt sett mäklararvoden) och den latenta kapitalvinstskatten (se rättsfallet NJA 1975 s. 288). Utgångspunkten är med andra ord att värdet av den fasta egendomen i en bodelning ska anses uppgå till den nettoförtjänst som hade gjorts om fastigheten hade sålts omedelbart. Detta är en stor fördel för den av makarna som eventuellt tillskiftas bostaden och väljer att bo kvar. Syftet härvidlag är naturligtvis att utjämna andelarna och därmed få till en mer rättvis fördelning mellan makarna eftersom någon skatt inte kommer att tas ut på det belopp som den ena maken erhåller när denne blir "utköpt". Det är ju själva försäljningen som utlöser beskattning, inte bodelningen i sig. Det ovan sagda innebär att om du exempelvis skulle tillskiftas fastigheten kommer din hustru inte att behöva betala någon skatt alls, men i gengäld ska den beräkningsmodell som HD förordar användas när fastigheten i samband med bodelningsprocessen ska åsättas ett värde.

Notis: HD styr rättspraxis på civilrättens område och är den yttersta uttolkaren av nästan all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen så kallade prejudikat (normerande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Sammantaget kan följande konstateras. Mot bakgrund av att fastigheten utgör giftorättsgods och därmed värdemässigt kommer att hälftendelas genom bodelningen menar jag att även skatten på kapitalvinsten bör delas lika om mellan dig och din hustru, om en försäljning är inplanerad vill säga. Skulle däremot fastigheten behållas och tillskiftas dig ska det, i enlighet med HD:s praxis, från marknadsvärdet om 7 600 000 kr göras avdrag motsvarande utgifterna för avyttringen och den latenta kapitalvinstskatten. Och själva kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och det så kallade omkostnadsbeloppet (se 44 kap. 13-14 §§ och 45 kap. 12 § IL). Det handlar således om att räkna fram ett fiktivt belopp, ett belopp som ska spegla den faktiska nettoförtjänsten eftersom det här scenariot innebär att din hustru inte kommer att behöva betala någon skatt.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.

Notera dock att vi på skatterättens område endast ger den här typen av inledande rådgivning och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån inte åtar sig inte några skatterättsliga uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en skatterättslig byrå. Däremot kan vi naturligtvis vara dig behjälplig vid upprättandet av exempelvis ett bodelningsavtal och annan dylik civilrättslig dokumentation kopplat till den förestående äktenskapsskillnaden.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kapitalvinstskatt (379)
2021-10-19 Skatterättsliga aspekter vid överlåtelse av bostadsrätt
2021-10-03 Anskaffningsutgift (inköpspris) vid fastighetsförsäljning
2021-10-01 Hur beräknas en kapitalvinst vid husförsäljning?
2021-09-30 Skatt på vinst innan vinsten mottagits

Alla besvarade frågor (96470)