Hur ska jag referera till källan som jag citerar på hemsida eller sociala medier?

Hej! Vi är på väg att starta en ekonomisk förening där vi nu sitter med förberedelserna till en hemsida och sociala medier. Vi skulle vilja citera texter från bland annat diverse akademiska rapporter.

Min fråga är hur vi får citera dessa, i vilken omfattning och hur vi i så fall bör referera till källan?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga gäller citering av akademiska rapporter vilket regleras i lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). Mitt svar kommer därför utgå från den lagen. Mitt svar kommer vidare att fokusera främst på citering av vetenskapliga framställningar och inte skönlitteratur, musikaliska verk, scenverk eller liknande.

Hur får man citera offentliggjorda verk?
Var och en får citera ur offentliggjorda verk om det sker i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet (22 § URL).

Ett verk anses offentliggjort då det lovligen gjorts tillgängligt för allmänheten (8 § URL). Tillgängliggörandet kan ske genom överföring till allmänheten, offentligt framförande, när verket visas offentligt eller när exemplar bjuds ut till försäljning, uthyrning, utlåning eller annars sprids till allmänheten (2 § URL). Att det skett lovligen innebär att offentliggörandet skett med samtycke av upphovsrättsinnehavaren. Akademiska rapporter kan t.ex. anses tillgängliggjorda om de tryckts, publicerats på nätet eller i en tidskrift.

Att citeringen ska ske i enlighet med god sed innebär att syftet med citatet är avgörande för huruvida ni behöver samtycke från upphovsrättsinnehavaren eller inte. Om syftet är lojalt i förhållande till upphovsmannens ekonomiska eller ideella rätt behövs ej samtycke för att få citera. Om citat används i t.ex. reklam torde inte citaträtten kunna åberopas, utan då behövs ett samtycke från upphovsmannen. I förarbetena till upphovsrättslagen nämns några exempel på vad som kan anses vara citering i överrensstämmelse med god sed. Det är t.ex. när citat används som hjälpmedel för det egna arbetet då det citerade verket analyseras, kritiseras eller används som stöd för ett eget ställningstagande. Om citatet enbart har ett underhållningsvärde är det som regel i ej i överensstämmelse med god sed.

Vidare ska citering ske i den omfattning som motiveras av ändamålet. Detta innebär att hela verk som regel inte får citeras och att den motiverade omfattningen av citatet beror på sammanhanget. Av förarbetena till upphovsrättslagen framgår att vetenskapliga eller kritiska texter kan motivera att relativt långa citat används. Hur omfattande citatet får vara beror alltså på i vilket sammanhang det används. Vid skrivande av referat krävs som regel ej referens till verket som refereras.

Hur bör man referera till en källa vid citering?
När ett verk citeras ska källan anges i den omfattning och på det sätt som god sed kräver (11 § URL). Upphovsmannens namn ska anges i den omfattning och på det sätt som god sed kräver (3 § URL). Vid citering ska utöver namn, även källan anges och vad som är god sed får avgöras av omständigheterna i det enskilda fallet. Det står inte uttryckligen i lagen vad god sed vid källhänvisning innebär men i lagförarbetena har en exemplifiering gjorts. Vad som är god sed skiljer sig beroende på om citatet kommer från dikt, skönlitteratur, musikaliska verk eller facklitteratur etc. Också hur citeringen har gjorts kan påverka i vilken utsträckning källa bör anges. I förarbetena stadgas att vad gäller citat ur facklitteratur som används som fristående citat eller i löpande text av vetenskaplig karaktär så torde referens med namn och titel vara påkallat.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan ni använda er av citat på hemsida och sociala medier så länge detta sker i enlighet med god sed. Då du nämnt i frågan att det främst rör sig om akademiska rapporter som ska citeras antar jag att det är i vetenskapliga framställningar på hemsida varför ni torde kunna använda längre citat om det är nödvändigt. Dock torde citering i sociala medier inte kunna vara lika omfattande för att vara i enlighet med god sed. Vid användandet av citat ska det tydligt framgå att det är just ett citat. Refererande till ursprungskällan ska också ske i enlighet med god sed. Vad detta innebär står inte uttryckligt i lagen utan jag råder er att undersöka hur andra har gått tillväga (alltså vad som är sedvanligt) och tydligt ange varifrån ni hämtat citatet. Namn på upphovsmannen till citatet ska anges och om ursprungsverket lagligen finns tillgängligt på nätet kan det eventuellt vara fördelaktigt med en länkning till verket och annars råder jag er att skriva namn på författaren, titel och om citatet kommer från ett samlingsverk såsom en tidskrift bör namn eller förkortning på denna anges.

Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du välkommen att kommentera nedan eller skicka in en ny fråga.

Vänliga hälsningar,

Liv NyströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000