Hur ska jag hantera efterskänkt skuld i dödsboet

I ett arvskifte har det uppdagats att en av två dödsbodelägare haft en större pengaskuld till den avlidna. Viss återbetalning av skulden har skett i kontanter. Ett drygt halvår innan bortgången skrev den avlidna av resten av skulden. Gåvobrev saknas. Hur ska det betraktas i arvskiftet? Den som fått skulden avskriven menar att det skedde långt innan dödsfallet och menar på att den inte vet om den skuldfria kompenserats på annat sätt. I kontoutdragen syns tydligt summor som överförts till den som lånat pengar och inte till den andra. Det är möjligt att den avlidna tänkt kompensera den skuldfria men att dödsfallet kom före.

Lawline svarar

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Då det inte framgår i din fråga vilken relation dödsbodelägarna hade till den döde, om lånen är bevisade och om den efterskänkta skulden är otvistig (godkänd av alla parter) får svaret bli lite översiktligt.

Först bör vi konstatera att efterskänkande av skuld är en form av gåva. Jag utgår också ifrån att lånen var av enkel fordran, alltså inte ämnade att överlåtas till en tredje part, en så kallad löpande fordran.

Huvudprincipen är att om pengaöverföringen (lånet) är bevisat så är det den som mottagit pengarna som måste bevisa att det delvis varit en gåva (se t ex rättsfallet NJA 2014 s. 364). Relationen mellan parterna och andra omständigheter kan göra att huvudprincipen frångås.

En annan fråga är om gåvan är så kallat fullbordad. Alltså om gåvan är helt genomförd. Enligt Gåvolagen (GåvoL) är en efterskänkning av en enkel fordran fullbordad när efterskänkningen givits av gåvogivaren (3 § 3 stycket GåvoL). Det krävs inte någon viss typ av åtgärd. Det behövs alltså, som jag tolkar det, egentligen inte något gåvobrev. I rättsfallet NJA 1987 s. 40 har dock konstaterats att det ändå krävs att gåvoavsikten hos givaren tydligt framgår för att gåvan ska anses fullbordad. Det finns alltså även här ett beviskrav. Om en gåva inte är fullbordad gäller inte gåvan (1 § GåvoL).

Om vi nu utgår ifrån att lånet är bevisat, gåvan är bevisad och fullbordad blir utfallet olika beroende på om ni är barn till den döde (bröstarvingar) eller inte. För bröstarvingar är nämligen huvudregeln att gåvor är förskott på arv om arvlåtaren ger det till sina bröstarvingar (det vill säga barn) (6 kap. 1 § Ärvdabalken). Så om dödsbodelägarna är bröstarvingar ska det som efterskänktes avräknas på deras arv. Om dödsbodelägarna som lånade inte är bröstarvingar ska gåvan inte avräknas.

Sammanfattningsvis om vi utgår ifrån att lånen är bevisade och efterskänknings-gåvorna är bevisade och fullbordade så gäller för barn till den avlidne att efterskänknings-gåvorna ändå avräknas på arvet, annars gör det inte det. Jag har full förståelse om detta blev lite rörigt, men då jag inte känner till alla omständigheter så presenterar jag olika regler och principer som skulle kunna vara aktuella i ditt fall.

Hoppas du fick lite mer klarhet.

Franck OlofssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning