FrågaFAMILJERÄTTBodelning10/01/2021

Hur ska fördelningen av våra tillgångar ske när min man avlider?

Vi är ett gift par och har ett gemensamt barn, min man har även ett barn sen tidigare.

Om min man skulle gå bort hur går då bouppteckning till? Vi ar egna bankkonton, men räknas mitt konto in i bodelningen?

Han har stora skulder. Kan då dom ta mina pengar för att lösa dom?

Vi äger också ett hus där vi äger hälften var. Vi har lån på huset, har det nån betydelse när jag ska lösa ut hans barn? Eller går dom på husets värde? Ska då hans barn och vårat gemensamma barn dela på 50% eftersom jag äger andra halvan?

Om vi skulle få ett till gemensamt barn, delas då arvet från min man lika på dom 3?

Min man har tecknat en livförsäkring där jag är förmånstagare, kan ställena där han har skulder ta dom pengarna? Och kan min mans barn kräva att få ta del av livförsäkringen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår det utifrån din fråga är ni ett gift par med ett gemensamt barn. Din man har även ett särkullbarn (ett barn utanför äktenskapet). Du undrar nu vad som skulle ske om din man skulle gå bort. I dina frågor innefattas om era egna bankkonton ska ingå, om hans skulder kan betalas med dina tillgångar och hur det går till att lösa ut barnen ur huset. Då du har flera frågor kommer jag att besvara dessa varför sig under separata rubriker nedan.

Allmänt om bodelning

När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas dem emellan genom bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). Ett äktenskap upplöses bland annat om någon av makarna avlider. Bodelning ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då dödsfallet inträffade (9 kap. 2 § ÄktB). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Allt som inte är enskild egendom utgör giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Vid bodelningen ska först makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Vid beräkningen av makarnas andelar i boet ska så mycket avräknas från en makes giftorättsgods att det täcker de skulder som den maken hade när talan om äktenskapsskillnad väcktes (11 kap. 2 § ÄktB). Det som återstår av makarnas giftorättsgods, sedan avdrag gjorts för att skulder ska täckas läggs samman. Värdet därav ska därefter delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB).

"Vi har egna bankkonton, men räknas mitt konto in i bodelningen?"

Även tillgångar på bankkonto räknas som giftorättsgods, under förutsättning att det inte finns något äktenskapsförord som undantar egendomen. I ditt fall innebär det att även det du har på ditt konto ska ingå i den hälftendelning som sker enligt beskrivningen ovan.

"Han har stora skulder. Kan då dom ta mina pengar för att lösa dom?"

Dina pengar kan inte tas för att lösa ut hans skulder. Däremot kommer det som redogjorts för inledningsvis att göras en hälftendelning. I hälftendelningen kommer först era tillgångar att räknas in och därefter görs det avdrag för era skulder. I praktiken kommer det att innebära att om du har större tillgångar än din make kommer det att påverka dig. Man kan däremot inte bli betalningsansvarig för sin makes skulder innebärande att det inte kan bli ett minusvärde i beräkningen. Om en make har större skulder än tillgångar kommer den att gå in med noll kronor i bodelningen. För att exemplifiera det, väldigt förenklat:

Exempel 1

Vi antar att du går in med 100.000 kronor i tillgångar genom giftorättsgods och att du saknar skulder. Samtidigt antar vi att din make går in även han med 100.000 kronor i tillgångar genom giftorättsgods men att han har 80.000 kronor i skulder. I praktiken innebär det att du går in med 100.000 kronor och han går in med 20.000 kronor (100.000 – 80.000). Dessa poster läggs samman 100.000 + 20.000 = 120.000 kronor. Och delas med två = 60.000 kronor. Eftersom din man gått in med 20.000 kronor i bodelning behöver det flyttas över 40.000 kronor från dina tillgångar för att det ska gå jämnt ut. Kvarlåtenskapen efter min man blir i det här fallet 60.000 kronor som kan fördelas mellan arvingarna.

Exempel 2

Om vi istället antar att du fortfarande går in med 100.000 kronor i tillgångar genom giftorättsgods och att du saknar skulder. Vi antar att din make går in även han med 100.000 kronor i tillgångar men 300.000 kronor i skulder. Då går du fortfarande in med 100.000 kronor men han går in med noll kronor (100.000-300.000 ger ett minusvärde varför det blir 0, annars hade du blivit betalningsskyldig för hans skulder). Posterna läggs åter samman: 100.000 + 0 = 100.000 kronor. Och delas med två = 50.000 kronor var. I det här fallet blir du tvungen att skjuta till 50.000 kronor för att det ska gå jämt ut. Din make tillgångar, trots bodelningen, kommer att understiga hans tillgångar och dödsboet kommer att gå i konkurs samt det finns inget att fördela mellan arvingarna.

"Vi äger också ett hus där vi äger hälften var. Vi har lån på huset, har det nån betydelse när jag ska lösa ut hans barn? Eller går dom på husets värde? Ska då hans barn och vårat gemensamma barn dela på 50% eftersom jag äger andra halvan?"

Fastigheten utgör giftorättsgods och ska ingå i bodelningen. Det innebär att din makes ägande räknas som giftorättsgods (utifrån marknadsvärdet) och det lån han har på fastigheten räknas in i hans skulder. Om du ska lösa ut barnen kommer man därför att utgå från fastighetens marknadsvärde.

Utgångspunkten när den som är gift avlider är att efterlevande make ärver och att gemensamma barn får vänta tills den efterlevande maken avlider. Särkullbarn har däremot rätt att få ut sitt arv direkt (3 kap. 1 § ärvdabalken, ÄB). I det fallet du beskriver kommer hälften av kvarlåtenskapen att tillfalla särkullbarnet direkt, hälften kommer att gå till dig och ert gemensamma barn har rätt till efterarv den dag du avlider. Skulle ni få ett gemensamt barn till kommer hans kvarlåtenskap att delas mellan de tre barnen. I praktiken kommer det att innebära att 2/3 av kvarlåtenskapen tillfaller dig och att era gemensamma barn har rätt till efterarv och 1/3 tillfaller särkullbarnet direkt.

Min man har tecknat en livförsäkring där jag är förmånstagare, kan ställena där han har skulder ta dom pengarna? Och kan min mans barn kräva att få ta del av livförsäkringen?

När det gäller livförsäkring kan försäkringstagaren bestämma vem försäkringsbeloppet ska tillfalla genom förmånstagarförordnande (14 kap. 1 § försäkringsavtalslagen, FAL). När någon avlider ska en bouppteckning göras över den avlidnes tillgångar och skulder, vilket sedan ligger till grund för bodelningen. En försäkring som är försedd med förmånstagarförordnande utgör inte en tillgång i dödsboet. Den ingår inte i kvarlåtenskapen och kan inte bli föremål för arvs- eller testamentsförvärv. I ditt fall innebär det att din mans barn kan inte kräva att få del av försäkringen och den ingår inte i hans tillgångar varför den inte går till att betala hans skulder.

Går det att påverka fördelningen?

Det finns vissa möjligheter att påverka fördelningen av kvarlåtenskapen när man avlider. Dels går det att göra viss eller all egendom till enskild egendom genom ett äktenskapsförord. Gör man egendomen till enskild ska den inte ingå i bodelningen. I ert fall skulle det innebära att om ni gör er egendom till enskild sådan ska den inte ingå i bodelningen och vad som utgör kvarlåtenskap förändras. Äktenskapsförordet kommer däremot att innebära att du ändå ärver din man för de delar som ska tillfalla ert/era gemensamma barn och att de sedan har rätt till efterarv, men att särkullbarnet har rätt att få ut arvet direkt. Dels finns det även möjlighet att styra fördelningen genom ett testamente. Det går däremot inte att göra ett barn halt arvlöst. Ett barn har alltid rätt till hälften av vad det skulle ärvt utan testamente, vilket utgör den s.k. laglotten.

Om du önskar hjälp med att gå igenom eventuella lösningar för er, upprättande av äktenskapsförord, testamente m.m. kan en av våra jurister vara behjälpliga. Om så är intressant är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000