Hur ska egendomen fördelas när sambor separerar?

Hej,

Jag och min sambo sedan 5 år tillbaka ska separera. Vi äger idag ett hus där vi äger 50% var, vi har en bil som vi gemensamt köpt där bilen står på henne och lånet står på mig och vi äger dessutom 4 hundar som vi köpt tillsammans men där även dom står på henne.

Utöver vad vi äger så har vi även ett väldigt stort blancolån som står på mig. Lånet har delvis gått till huset men en väldigt stor del har gått till dom 6 bilar som hon har ägt genom åren, varav vi vi fortfarande äger en av dem.

Hur kommer fördelningen se ut? Jag vill, om möjligt, bo kvar i huset och någon dag köpa ut henne men jag undrar mer över hundarna, bilen och lånet. Eftersom hundarna står på henne, har jag då ingen rätt alls att få ha dom hos mig? Bilen står som sagt på henne men lånet står på mig och det är även jag som betalar bränslekostnaderna. Är bilen helt hennes? Och hur är det med lånet vi har som står på mig men som gått till hus och bilar? Kommer jag stå för lånet helt själv eller ska det fördelas på något sätt?

Otroligt tacksam för hjälp i denna fruktansvärda situation där jag är livrädd för att förlora huset, bilen, hundarna och bli kvar ensam med ett väldigt stort lån...

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som så att du funderar kring hur egendom fördelas vid en sambobodelning.

Frågor kring samboegendom och sambobodelning regleras i sambolagen (SamboL).

Samboegendom

Sambolagen kan delvis eller helt och hållet avtalas bort genom att samborna upprättar ett samboavtal där de själva kommer överens om vilken egendom som ska vara enskild och vilken egendom ska ska vara samboegendom och på så sätt även ingå i en sambobodelning. Eftersom att du inte nämnare något i frågan som tyder på att du och din sambo har ett samboavtal utgår jag från att sambolagen i sin helhet kan tillämpas vid er bodelning.

Vid en sambobodelning ska all egendom ingå som utgör så kallad samboegendom. Samboegendom är:
* sambornas gemensamma bostad och bohag och
* som har förvärvats för gemensam användning.
Med bohag menas sådan lös egendom som hör till hemmet, så som ex. möbler och hushållsmaskiner.

All egendom som inte är förvärvat för gemensam användning, egendom som ena sambon fått i gåva, arv eller testamente med föreskrift om att egendomen ska vara enskild och egendom som samborna avtalat om ska utgöra enskild egendom, faller alltså som huvudregel utanför sambobodelningen.
(3 §, 4 § och 9 § SamboL).

Det avgörande är om avsikten med förvärvet var att egendomen skulle användas gemensamt. Bostad och bohag som har förvärvats efter samlevnadens inledande och under samlevnaden blir normalt att betrakta som förvärvade för gemensam användning.

Samägd egendom

Huruvida egendomen utgör samboegendom eller inte saknar inverkan på äganderätten till egendomen. Under samboförhållandet äger var och en av samborna fortfarande sin egendom. En annan sak är dock att samborna (utan att det utgör samboegendom) kan ha förvärvat egendom med samäganderätt eller en så kallad dold samäganderätt.

Bestämmelser om samägande regleras i samäganderättslagen (SamägL). Lagen är tillämplig på bland annat förvärv av fastigheter och lösa saker (såsom hundar och bilar).

Samäganderätt kan föreligga till viss egendom om samborna förvärvat egendomen tillsammans, ex. betalat hälften var. Det kan också vara så att det är den ena sambon som betalat egendomen medan den andra sambon lagt ut motsvarande belopp på löpande utgifter i det gemensamma hushållet. Har egendom, utan att utgöra samboegendom, förvärvats av samborna med samäganderätt har var och en av samborna rätt till sin andel ur egendomen.
(1 § SamägL).

En dold samäganderätt föreligger om egendomen inköpts för gemensamt bruk, att den sambo som inte utåt framträder som ägare har lämnat ett ekonomiskt bidrag till köpet samt att båda parterna avsett att äganderätten skall vara gemensam. Ett köp som en sambo har gjort i eget namn kan under vissa förutsättningar alltså anses ha varit för båda sambornas räkning. Till grund för ett sådant synsätt ligger bedömningen att det mellan dem har förelegat en överenskommelse om att båda skulle bli ägare trots att köpet företagits i endast den enes namn. Avgörande för bedömningen är förhållandena vid tidpunkten för förvärvet.

Huset

Avseende huset framgår att du och din sambo äger 50 % vardera. Det framgår inte tydligt huruvida huset förvärvades för gemensam användning men i och med att du även beskriver att en del av blancolånet togs för att finansiera huset utgår jag från att huset förvärvades med avsikt för gemensamt bruk inom samlevnaden. Om så är fallet, utgör huset samboegendom och ingår därmed i sambobodelningen. Om så inte är fallet, utgör huset i vart fall en samäganderätt och du och din sambo ska erhålla vardera andel som ni äger.

Bilarna

Avseende bilen/bilarna utgör dessa inget bohag och kan därför heller inte bli samboegendom. Det framgår av din fråga att du är den som har finansierat köpet av bilarna men att din sambo är den som utåt sett framträder som ägare (står som registrerad ägare). Det som dock inte riktigt tydligt framgår av din fråga är huruvida bilarna förvärvades för gemensam användning och med avsikt för att äganderätten skulle vara gemensam. Denna avsikt kan exempelvis framgå genom ett avtal som ni båda skrivit på vid köpet av bilarna. Detta måste tydligt klargöras och kunna bevisas av dig (som påstår att du har en äganderätt till bilarna) för att kunna hävda att en s.k. dold samäganderätt skulle kunna vara för handen.

Blancolånet

Avseende blandolånet ska en viss del ingå som en gemensam skuld i sambobodelningen om huset utgör samboegendom och om en del av lånet användes för att finansiera förvärvet av huset.
Om huset inte utgör samboegendom, utgör den i vart fall en samäganderätt varvid ni äger hälften av huset var. Vid detta fall är lånet mest troligen att betrakta som ditt egna och borgenären (banken) har rätt att kräva dig på betalning. När det gäller skulder som inte är att hänföra till samboegendomen, får sådana skulder avräknas endast i den utsträckning de inte täcks av värdet av din enskilda egendom. Ska sådan avräkning ske krävs det normalt att du som är den skuldbelastade sambon redovisar all din egendom och alla dina skulder i en bouppteckning. Detsamma gäller i fråga om lånet i förhållande till bilförvärven. Detta är till för att skydda borgenären.
(13 § SamboL).

Hundarna

Avseende hundarna utgör dessa i juridisk mening, lösa ting. Dessa utgör dock inget bohag inom samlevnaden och blir därför inte föremål för en sambobodelning. Din sambo står som registrerad ägare och utgångspunkten är då också att hon är ensam ägare. Det framgår av din fråga att ni har finansierat köpet av hundarna tillsammans men att din sambo är den som utåt sett framträder som ägare. Det framgår även att hundarna förvärvades för gemensam användning och tycks förvärvats med avsikt för att äganderätten skulle vara gemensam. Om det kan bevisas att ni båda har finansierat förvärvet av hundarna föreligger en samäganderätt. Om det inte kan bevisas måste det tydligt klargöras och kunna bevisas av dig (som påstår att du har en äganderätt till hundarna) att förvärven gjordes för gemensam användning och med avsikt för gemensamt ägande, för att kunna hävda att en s.k. dold samäganderätt skulle kunna vara för handen.

Rekommendation

Eftersom att du och din sambo tycks sakna ett samboavtal som tydligt reglerar hur ni ska dela upp egendomen och med hänsyn till att du riskerar att kanske bli av med en del egendom som eventuellt och till en viss del skulle kunna tillfalla dig, rekommenderar jag er att ta hjälp av Lawlines jurister för att noga utreda vad ni har som är samboegendom samt egendom med samäganderätt och genomföra en juridiskt korrekt bodelning. Information om pris och tidsbokning finner ni här.

Om du annars har fler frågor är du välkommen att höra av dig till Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Linn ÖstmanRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning