Hur ser straffskalorna för våldtäkt ut?

FRÅGA
Hej, jag har en fråga hur svenska domstolar dömer kring våldtäkter, respektive grova våldtäkter. Hur ser straffskalan ut? Finns det konkreta kriterier som måste uppfyllas för att det ska rubriceras som grov våldtäkt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För din fråga är brottsbalken (BrB) tillämplig lag.

Hur ser straffskalorna för våldtäkt ut?

Enligt nuvarande lagstiftning är straffskalan för våldtäkt fängelse i lägst två år och högst sex år. Om brottet med hänsyn till omständigheterna är att anse som mindre grovt är maxstraffet istället fyra år (6 kap. 1 § 1-2 st BrB).

Vad gäller grov våldtäkt är straffskalan istället fängelse i lägst fem år och högst tio år. När man bedömer om brottet ska anses som grovt tar man särskild hänsyn till om gärningspersonen använt en allvarlig typ av våld eller hot, om fler än en gärningsperson förgripit sig på offret eller deltagit på annat sätt, eller om gärningspersonen på annat sätt visat särskild hänsynslöshet med hänsyn till tillvägagångssättet eller offrets låga ålder eller om gärningspersonen på annat sätt visat särskild hänsynslöshet eller råhet (6 kap. 1 § 3 st BrB).

Sedan samtyckeslagen tillkom kan man även dömas för oaktsam våldtäkt. Straffskalan för oaktsam våldtäkt är fängelse i högst fyra år. Om gärningen med hänsyn till omständigheterna är mindre allvarlig ska det inte dömas till ansvar (6 kap. 1 a § BrB).

Finns det konkreta kriterier som måste uppfyllas för att en gärning ska rubriceras som grov våldtäkt?

Som ovan nämnts finns en del bedömningspunkter som man ska ta särskild hänsyn till när man bedömer grovheten i brottet. Det finns inga konkreta kriterier som måste uppfyllas, utan det är en bedömningsfråga från fall till fall. Utöver de situationer som bestämmelsen tar upp som bedöms särskilt stadgar den även att man ska ta hänsyn till omständigheterna i det specifika fallet.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll