Hur ser regelverket avseende sekter ut?

FRÅGA
Vad har Sverige för lagstiftning där man kan döma sekter eller manipulativa rörelser för de saker de gjort eller för att förebygga deras verksamhet? Om vi inte har något specifikt skulle ni kunna ge en översikt av regelverket kring detta om vi har ett.
SVAR

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns ingen lag eller annat regelverk i Sverige som reglerar sekter eller liknande rörelsers verksamhet. Tvärtom, är möjligheten att samlas i grupp utan att staten kan lägga sig i grundlagsskyddad. Denna rätt benämns föreningsfrihet och innebär en frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften, regeringsformen 2 kap 1 §. Föreningsfriheten kan begränsas för att:

- tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle, utan att för den sakens skull bli ett hinder för den fria åsiktsbildningen. Begränsningen ska dessutom vara proportionerlig och får inte göras enbart på grund av religiösa, kulturella eller politiska skäl, regeringsformen 2 kap 21 §.
- förhindra verksamhet av militär natur eller verksamhet som innebär förföljelse av en folkgrupp, regeringsformen 2 kap 24 §.

Vad gäller sekter är det i princip bara det första undantaget som skulle kunna aktualiseras, då vissa sekter potentiellt sett kan tänkas syssla med verksamhet som inte är godtagbar i ett demokratiskt samhälle.

Vidare har sekter ofta någon typ av religiös grund, vilket också gör ett generellt förbud mot sekter svårt att lagstifta om. Precis som föreningsfriheten är religionsfriheten något som skyddas i grundlagen, där det stadgas att alla har en frihet att ensamma eller tillsammans med andra utöva sin religion, regeringsformen 2 kap 1 §. Om vi för stunden antar att ett förbud mot sekter skulle vara en acceptabel begränsning av föreningsfriheten, skulle det trots det troligtvis innebära en olaglig inskränkning av religionsfriheten.

Ett liknande, och än mer långtgående, skydd för både religionsfriheten och föreningsfriheten finns att hitta i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR). Sverige har åtagit sig att följa denna konvention och ett generellt förbud mot sekter skulle sannolikt strida mot konventionsåtagandet.

Alternativet till att förbjuda sekter som sådana blir att ställa personer inom sekter till rätta, i det fall det misstänks att brottsliga handlingar har begåtts inom rörelsen. Det är bland annat det som skett i fallet med Knutby Filadelfia, som av tidigare medlemmar har beskrivits som en sektliknande församling. Rättegången mot tre av pastorerna som misstänkts ha begått misshandel, olaga tvång med mera tog slut här om veckan och domen lär komma snart.

Sammanfattning

Det finns inget generellt förbud som kan verka förebyggande mot sekter som i svensk lag, vilket sannolikt grundar sig i att det skulle vara svårt att stadga ett sådant förbud utan att det skulle inskränka människors föreningsfrihet och/eller religionsfrihet. Dessa friheter har ett starkt skydd i svensk grundlag samt i flera svenska konventionsåtaganden, däribland EKMR.

Om en vill ställa en sekt till rätta för gärningar som begåtts inom rörelsen får en istället använda sig av straffrättsliga regler. Straffrätten tillåter enbart att individer ställs till svars, och sekter som sådana kan alltså inte dömas för saker som pågått inom församlingen. Istället får åtal väckas mot de individer som begått de brottsliga gärningarna, liksom i fallet med Knutby Filadelfia.

Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!

Vänliga hälsningar,

Amanda Kinnander
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (742)
2020-09-26 Har preskriptionstiden för grov misshandel mot barn tagits bort?
2020-09-25 Är det tillåtet att låna, låna ut och/eller ge bort alkohol?
2020-09-25 Vad reglerar regeringsformen?
2020-09-23 Är det lagligt att maskera sig på allmän plats?

Alla besvarade frågor (84405)