Hur säger man upp en god man?

FRÅGA
Jag vill bli av med min god man misstäker att det försvinner pengar får aldrig redovisning.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Nedan besvarar jag din fråga i två delar, dels vem som kan avsätta god man och dels hur en sådan ansökan görs. I slutet finns en kortare sammanfattning av svaret.

Regler om god man finns stadgade i föräldrabalken (FB) som är tillämplig lag för din fråga.

Hur kan man säga upp god man?

Ett beslut om att godmanskap ska upphöra eller beslut om att entlediga god man fattas som huvudregel av rätten Vissa frågor är det dock överförmyndaren som beslutar i (11 kap. 19 b § FB). Överförmyndaren är en ansvarig person på kommunen som har ansvar för gode män och förvaltare.

En god man som gör sig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet av sitt uppdrag eller som kommer på ekonomiskt obestånd och på grund av detta är olämplig för uppdraget eller som pga. andra anledningar inte längre kan anses lämplig för uppdraget ska entledigas. Det är överförmyndaren som fattar beslut om entledigande av överförmyndaren (11 kap. 20 § FB).

Hur ansöker man om att avsätta en god man?

En ansökan om att avsätta en god man får bl.a. göras av den som ansökan angår, dvs dig om du är över 16 år. Även nära släktingar kan ansöka om att god man ska avsättas (11 kap. 21 § samt 11 kap. 15 § FB).

Det är överförmyndaren som beslutar i frågan. Om överförmyndaren finner att den gode mannen inte är lämplig för uppdraget samt missköter sitt uppdrag så kan den gode mannen avsättas. I ansökan bör ni skriva varför den gode mannen är olämplig för uppdraget och varför ett byte av god man skulle vara aktuellt.

Sammanfattning

Du kan själv ansöka om att byta god man. Ansökan görs till överförmyndaren i din bosättningskommun, och det är även denne som beslutar i frågan om ett eventuellt byte av god man. God man ska avsättas om hen är olämplig för uppdraget och missköter sig, men detta beslutet tas av överförmyndaren.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (343)
2019-03-31 Hur får en god man agera utan uttryckligt samtycke?
2019-03-31 Hur långt sträcker sig behörigheten i 17 kap. 2 § FB?
2019-03-31 Har en person som är ställd under förvaltarskap själv rätt att använda ett skadestånd som kommer tilldelas till personen?
2019-03-31 Godman och huvudmannens närstående

Alla besvarade frågor (68021)