FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag19/01/2020

Hur reglerar vi vårt ägande i en aktieklubb om en av oss avlider?

Är det bättre med skuldebrev?

Jag har en aktieklubb tillsammans med två vänner och alla klubbens värdepapper finns i en kapitalförsäkring som jag har öppnat i mitt namn. Vi har kommit överens om att ha ett oåterkalleligt förmånstagarförordnande så att kapitalförsäkringens tillgångar betalas ut till mina vänner ifall jag avlider.

Nu funderar vi på att istället skriva ett enkelt skuldebrev mellan oss, där jag är gäldenär och mina vänner är borgenärer. Då kan vi flytta våra tillgångar från kapitalförsäkringen till ett investeringssparkonto som jag öppnar i mitt namn.

Min fråga är ifall det innebär några negativa konsekvenser för mina vänner, t.ex. vid mitt dödsfall. Borde vi behålla kapitalförsäkringen eller är det kanske till och med bättre att vi använder skuldebrev och investeringssparkonto? Eller är bägge alternativ ungefär likvärdiga?

Vi har tidigare haft en samägd värdepappersdepå, mestadels för att det inte går att samäga ett investeringssparkonto eller kapitalförsäkring. Men för ungefär ett år sedan beslutade vi att jag skulle öppna en kapitalförsäkring och flyttade alla tillgångar. Vi skrev också en fullmakt med mig som fullmäktigen, vilken reglerar att kapitalförvaltningen görs gemensamt även fast tillgångarna är på mina konton.

Jag har sambo och två omyndiga barn.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga driver du tillsammans med dina två vänner en aktieklubb; alla klubbens värdepapper finns i en kapitalförsäkring som står i ditt namn. Det upplägg ni för tillfället har är att ni har ett oåterkalleligt förmånstagarförordnande så kapitalförsäkringens tillgångar betalas ut till dina vänner för det fall att du avlider. Du undrar nu om ni istället kan skriva ett enkelt skuldebrev er emellan vari du blir gäldenär och dina vänner borgenärer. Syftet är att flytta tillgångarna till ett investeringssparkonto (ISK) i ditt namn. Din fråga är om det innebär några negativa konsekvenser för dina vänner för det fall att du t.ex. avlider; borde ni helt enkelt behålla kapitalförsäkringen eller är det kanske till och med bättre att ni använder skuldebrev och ett investeringssparkonto?

För det fall att du avlider kommer din kvarlåtenskap att fördelas till dina arvingar. Finns det inget testamente är utgångspunkten att dina barn kommer att ärva dig enligt den legala arvsordningen (2 kap. 1 § Ärvdabalken). Din sambo ärver dig inte om det inte finns något testamente. Innan eventuellt arv fördelas ska dödsboets skulder betalas. Det innebär att om du har en skuld till dina två vänner, ska den betalas före arvet. På det viset torde det inte innebära något problem med det upplägg du beskriver. Det bör dock uppmärksammas att när du avlider kan finnas så stora skulder i boet vilket kan innebära att dina vänner inte får betalt. Om du t.ex. äger en fastighet som plötsligt gått ner i värde eller du gjort investeringar själv, som inte fallit väl ut. Har du större skulder än tillgångar kan det i praktiken innebära att dödsboet går i konkurs och att dina vänner inte får det du är skyldiga dem enligt skuldebrev. För dina vänners skull bör även beaktas om du exempelvis skulle hamna på obestånd. Om det av någon anledning skulle beslutas om utmätning eller du skulle försättas i konkurs kommer dina tillgångar att tas i anspråk; även ISKn. Då finns det en risk att dina vänner inte får det du är skyldig dem. Trots att du säkerligen har en god ekonomi idag är det något du/ni bör ha i åtanke.

Ett vanligt alternativ vilket är vad jag skulle rekommendera i ert fall är att ni bedriver er aktiesparklubb som ett enkelt bolag. Enkelt bolag är en företagsform som används när flera har ett gemensamt intresse. I ert fall köper ni helt enkelt aktier tillsammans. Syftet är inte att bilda en juridisk person som äger de tillgångar som består av de inköpta aktierna, utan istället att ni ska äga aktierna tillsammans. Förutom aktiesparklubbar är det vanligt att med enkelt bolag för lotteribolag och tipsbolag.

I en aktiesparklubb som enkelt bolag behövs en medlemsförteckning och ett skriftligt avtal så att alla förbinder sig om villkoren som är kopplade till medlemskapet i klubben. Bestämmelser om enkla bolag finns i lagen om handelsbolag och enkla bolag (bolagslagen). Utgångspunkten enligt lagen är att bolagsmännens inbördes rättigheter och skyldigheter bestäms genom avtal (4 kap. 1 § bolagslagen). Om det inte finns avtal finns vissa grundläggande regler i lagen som då tar över; t.ex. att åtgärder i förvaltningen av bolagets angelägenheter endast får vidtas med samtliga bolagsmäns samtycke. I avtalet kan regleras bland annat vilka slags aktier ni ska handla med, hur ni ska besluta om investeringar, hur utträde ur klubben går till och vad som händer om en medlem avlider. I princip; desto mer ni avtalar om skriftligen, desto enklare är det att komma överens i framtiden. Bedriver ni klubben som ett enkelt bolag måste en av er formellt stå med sitt namn på bolaget. Ett vanligt villkor i aktiesparklubbar som bedrivs som enkelt bolag är att om en medlem avlider ska det anses som att vederbörandes dödsbo i och med dödsfallet har begärt utträde ur klubben och att vad som gäller om utträde då ska tillämpas. I villkoret om utträde kan regleras hur aktiernas ska värderas och hur det då ska delas upp.

Jag vill minnas att de större aktiedepåerna har färdiga lösningar för aktiesparklubbar som enkelt bolag. Däremot kan ni givetvis upprätta avtal för aktiesparklubb som enkelt bolag själva; eller med hjälp av en jurist. Våra jurister på Lawline juristbyrå har god erfarenhet av upprättande av avtal och bokar gärna in ett möte med dig/er för att finna en lösning som är mest gynnsam för er alla och för upprättande av avtal. Vi erbjuder möten i våra lokaler i Stockholm, men även per telefon, e-post och Skype. Det som passar er bäst. Vi tillämpar i vissa fall arbete efter timpeng, däremot har vi för vissa tjänster möjligheter att lämna fast pris. Om du/ni är intresserade av ett kostnadsförslag är du/ni varmt välkomna att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?