Hur påverkar gåva av två olika värdefulla fastigheter arvet samt fråga om skuldebrev

Hej!

År 2002 fick jag och min syster var sin skogsfastighet som gåva av vår mor.

Då den fastighet jag fick hade ett högre värde än min systers skrevs det en revers. Vi fick förklarat att den skulle komma att regleras vid bouppteckningen vid vår mors bortgång. Vår mor lever fortfarande men nu när det har gått så många år har vi glömt vad det innebär. Vi kom att samtala om det men ingen av oss kunde riktigt minnas hur det var varför vi skulle vara tacksamma om vi kunde få en enklare förklaring.

Lawline svarar

Hej, och tack för er fråga!

Naturligtvis är det inte lätt att veta vad som sades år 2002, men en tänkbar förklaring är att detta handlade om frågan om förskott på arv. Jag återkommer strax till detta. För det första skulle det egentligen vara nödvändigt med mer information om reversen. En revers är ju ett skuldebrev, och därmed undrar jag vem som skulle vara skyldig vem pengar. Kan det ha varit så att det skrevs en revers att du var skyldig din syster ett visst belopp för att kompensera för att din fastighet var mer värd, eller kan det vara så att din mor skulle vara skyldig din syster pengar för att kompensera för att hon fick en mindre värd fastighet? I svaret kommer jag att utgå från att skuldebrevet var "från modern till systern" eftersom det verkar rimligast.

När arvet skall förrättas enligt lag (det vill säga utan testamente) skall en gåva som huvudregel räknas som förskott om den har varit till en bröstarvinge (Se 6 kap. 1 § Ärvdabalken, https://lagen.nu/1958:637#K6). Båda ni är, som barn till er mor, bröstarvingar. Om det inte har sagts någonting om att det inte skulle vara förskott vid gåvan, kommer fastigheterna att räknas av från era respektive arv. Om du har fått en mer värdefull fastighet, kommer naturligtvis mer att räknas av från ditt arv än från din systers. På så sätt kan det jämna ut sig vid arvförrättningen. Om, å andra sidan, din mor har skrivit ett skuldebrev till din syster (som jag antog ovan), kommer ju även detta att räknas som en gåva. I så fall har ni ju fått lika mycket, och lika mycket kommer att räknas av från era respektive arv. Din syster kommer att få skulden täckt om egendomen räcker, eftersom arvet räknas i stort sett som "Tillgångar minus skulder". Det kan ha varit det som menades med att det skulle regleras vid bouppteckningen. I så fall kommer det självklart att jämna ut sig helt mellan er den dag arv blir aktuellt.

Sammanfattningsvis skulle jag alltså tro att det som hände var att er mor skrev skuldebrev gentemot din syster på det belopp som var skillnaden mellan fastigheternas värde. Detta kommer att leda till att båda till slut har fått lika mycket, så länge det finns nog med egendom för att täcka skulden. I varje fall kommer ni att anses ha fått lika mycket i gåva.

Om ni undrar något mer om det här eller något annat, är det bara att återkomma!

Hälsningar,

Thommy Södergård ÅkessonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning