Hur påverkar ett samboavtal en fastighetsförsäljning?

Hej Lawline!

Reglerar följande Samboavtal något alls utöver att X är skyldig Y pengar (halva kontantinsatsen vid tomt/husköpet), så som det är formulerat? Reglerar det till exempel hur vinsten vid försäljning ska fördelas? X och Y har bott i huset ända sedan de köpte det för tio år sedan, men överväger nu separation. De betalar halva räntan/amorteringen var och skattar vardera för halva fastigheten.

"Undertecknade X och Y som bor tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden har kommit överens om att bodelningsreglerna enligt lagen om sambors gemensamma hem, inte ska äga tillämpning på vårt samboförhållande.

Ändringar eller upphävande av detta avtal ska vara skriftliga och undertecknade av båda parter för att vara giltiga.

Detta avtal har upprättats i två exemplar, varav vi tagit var sitt.

Z-stad den (datum)

................................ ...................................

X Y

(personnummer och adresser)"

Det enda ytterligare dokument, som finns skrivet i ärendet, är följande Revers på ett separat papper samma dag:

"Till Y betalar undertecknad låntagare

Kronor /nnn.000/

Lånet löper med en räntesats som parterna vid varje enskilt tillfälle må överenskomma. Lånet har samband med förvärv av fastigheten FFFgård 16:32 och byggnation å fastigheten.

Z-stad den (samma datum)

................................

X "

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer dela upp frågan efter de två avtalen:

Det första avtalet du återgett är ett avtal som rör sambolagens tillämpning på X och Y:s förhållande. Avtalet innebär endast att sambolagen inte ska gälla vid en eventuell separation, utan att vanliga avtalsrättsliga regler istället ska gälla.

Detta innebär att vid en separation kommer parterna inte kunna använda sig av sambolagen, som stadgar att parternas gemensamma bostad ska ingå i en bodelning. Var och en kommer alltså äga det den redan äger, någon bodelning ska inte ske. Avtalet berör inte fastigheten i sig.

Det andra avtalet är en revers, vilket innebär att den reglerar en skuld. Den behandlar inte äganderätten till fastigheten.

Mitt råd är därför att ni ser över köpehandlingarna och lagfarten till fastigheten. Äger parterna fastigheten tillsamman delar de på försäljningen.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning