Hur påverkar brottsskadeersättning ev. utmätning och prövning av bistånd? Hur lång tid har jag på mig att ansöka om brottsskadeersättning?

2020-04-07 i Utmätning
FRÅGA
Hej! Min vän var med om ett brott och gärningsmannen dömdes till fängelse och skadestånd vilket han själv inte kan betala, då min vän har haft hjärnskakning så har hon inte haft så mycket koll och minns inte vad som sas, hon går på soc men dom har krånglat med betalningen av linser så hon har därför svårt att läsa vad som står i papperna angående rättegången, hon har ekonomisktbistånd och har även skulder hos kronofogden,, får kronofogden ta allt skadestånd eller bara en del av det och isåfall vilken procent? Och får socialen räkna med skadeståndet i hennes ekonomi så att hon inte längre kan få stöd där ifrån? Min vän vet inte om socialen har betalat hemförsäkring och får inget riktigt svar ifrån socialen angående detta så hon vet inte om hon kan vända sig dit hellerEftersom att hon har haft hjärnskakning som påverkat henne under flera månader så har hon ingen koll på vart hon ska vända sig för att kunna få ut skadeståndet så därför skriver jag till er för att kunna hjälpa henne, finns det någon tidsram som man måste ha begärt att få skadeståndet? Det har gått några månader men hon har ju som sagt varit såpass snurrig och haft svårt med minne osv efter händelsen och haft väldigt mycket omkring sig som gjort att hon dels inte vet hur eller vart hon ska vända sig vilket har gjort att det dragits ut på tiden. Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Jag tolkar det som att du har tre frågor: Hur lång tid din vän har på sig för att begära ut sitt skadestånd (brottsskadeersättning), om kronofogden får utmäta hela eller delar av brottsskadeersättningen, samt ifall brottsskadeersättningen skulle påverka din väns bistånd.

Din vän kan vända sig till Brottsoffermyndigheten för att få brottsskadeersättning inom tre år efter att domen vunnit laga kraft:

Din vän kunde inte få skadeståndsersättningen från gärningsmannen. Kan inte din vän inte heller få någon ersättning från sitt eventuella försäkringsbolag kan hon vända sig till Brottsoffermyndigheten för att få s.k. brottsskadeersättning (10 och 21 §§ brottsskadelagen). Brottsskadeersättning betalas till den som drabbats av en skada till följd av ett brott (1 § brottsskadelagen). Exempel på skador som ersättningen omfattar är personskador och kränkningsersättning. Enligt 15 § brottsskadelagen ska en ansökan om brottsskadeersättning göras inom tre år efter att domen vunnit laga kraft. Det finns alltså möjlighet för din vän att ansöka om ersättning, vilket kan göras här.

Kronofogden får inte utmäta erhållet skadestånd, ifall skadeståndet är avskilt från andra pengar:

Av 4 kap. 17 § utsökningsbalken framgår det att lös egendom, såsom pengar på ett bankkonto, får utmätas, om det framgår att egendomen tillhör gäldenären (den som har en skuld gentemot någon). Enligt 32 § brottsskadelagen får inte ett anspråk på brottsskadeersättning för bl.a. kränkning och personskada utmätas för den skadelidandes skuld.

Brottsskadeersättningen som betalats ut till gäldenären och som hållits avskild, får enligt 5 kap. 7 § andra stycket utsökningsbalken inte utmätas om mindre än två år har gått från att medlen betalades ut, eller om den ska tillgodose ett försörjningsbehov som alltjämt kvarstår. Detta utmätningsförbud finns för att ersättningen anses vara starkt personlig och individen ska få därför möjlighet att använda de pengarna.

Ifall brottsskadeersättningen skulle föras över eller hamna på ett konto där det redan finns pengar har pengarna sammanblandats. Då går det inte att säga vilka pengar som är brottsskadeersättningen och vilka pengar som exempelvis är lön. Brottsskadeersättningen/pengarna på kontot kan därför utmätas för att de inte varit avskilda. Brottsskadeersättningen hålls däremot avskild om Brottsoffermyndigheten för över pengarna till ett separat konto som din vän skapat där enbart de pengarna finns (och inga andra pengar sedan innan!). I sådana fall råder det utmätningsförbud på brottsskadeersättningen och kronofogden kan inte ta de pengarna för att betala skulden.

Om din vän skulle vilja köpa något för de pengarna – vad händer då?

I rättsfallet NJA 2018 s. 966 hade en person fått brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten för kränkning och personskada. Högsta domstolen menade att kronofogden inte fick utmäta en motorcykel som hade köpts med pengarna personen fick från Brottsoffermyndigheten, för att personen kunde bevisa att det var just de pengarna som lades ner på motorcykelköpet.

Skulle din vän köpa något för sin brottsskadeersättning och hon kan visa att inköpet gjordes från kontot där bara brottsskadeersättningen fanns, råder det också utmätningsförbud på det som trätt istället för pengarna, exempelvis en motorcykel.

Skadeståndet kommer att tas med i bedömningen om ekonomiskt bistånd:

Prövningen om ekonomiskt bistånd finns reglerat i socialtjänstlagens fjärde kapitel. Enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt rätt till ekonomiskt bistånd av socialnämnden genom försörjningsstöd.

Det som står i lagen angående vilka kostnader som inte ska beaktas vid bedömningen av rätten till bistånd är hemmavarande barns inkomster av eget arbete samt hemmavarande skolungdomars inkomster av eget arbete, om skolungdomarna är under 21 år. Detta framgår av 4 kap. 1 a § socialtjänstlagen. Eftersom det inte står något annat verkar det som att skadeståndet tas med i bedömningen. Sedan om det skulle innebära att biståndet inte beviljas kan jag dock inte uttala mig om, eftersom jag vet för lite om din väns specifika fall.

Hoppas detta gav dig och din vän vägledning!

Med vänlig hälsning,

Catarina Franco Edlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (484)
2020-11-27 Kronofogdes utmätningsbefogenhet.
2020-11-22 Kan Kronofogdemyndigheten utmäta lön från vissa anställningsformer?
2020-11-22 Utmätning av lön
2020-11-14 Kan Kronofogden mäta ut makans eller barnens besparingar vid makens obestånd?

Alla besvarade frågor (86931)