Hur överklagar man beslut om kommunalt avlopp?

2019-09-23 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hur överklagar man beslut om kommunalt avlopp?
SVAR

Hej och välkommen till Lawline med din fråga!

Det finns två sätt att överklaga ett kommunalt beslut. Antigen genom förvaltningsbesvär, d.v.s förvaltningslagen, eller laglighetsprövning genom kommunallagen.

Förvaltningsbesvär

Förvaltningsbesvär handlar om att beslutet gått emot din vilja (t.ex. om du ansökt om enskilt avlopp etc. och fått avslag) eller att ett beslut tagits där endast du eller du tillsammans med några andra kan påverkas av beslutet.

Grundkriterierna för att du ska kunna överklaga ett beslut genom förvaltningslagen (FL) är enligt 40-42§§ FL:

• Att du anses vara berörd av beslutet.

• Att det går emot din vilja.

• Att det är den typ av beslut som enligt juridiken går att över

klaga.

Om det exempelvis är så att din fastighet inte ens påverkas av beslutet, kan du alltså inte överklaga.

När du överklagar ska du göra det skriftligt och det ska ställas till den överprövande instansen (förvaltningsrätten), men lämnas in till den myndighet inom kommunen som har fattat beslutet 43 § FL. Överklagandet ska ha inkommit till kommunen inom tre veckor från det att den som vill klaga fick del av beslutet 44 § FL.

Enligt förvaltningslagen så har kommunen en skyldighet att skicka med upplysningar om hur beslutet ifråga ska överklagas. Antingen har de glömt att skicka med detta, eller så kan vi dra slutsatsen om att din fråga handlar om en laglighetsprövning via kommunallagen.

Laglighetsprövning

Reglerna för laglighetsprövning finns i 10 kap. kommunallagen och handlar om en prövning av om beslutet är lagligt, alltså prövas inte beslutets lämplighet (vilket görs i förvaltningsbesvär).

Alla som är medlemmar i kommunen kan överklaga dem beslut som överklagas med laglighetsprövning 1 kap 5 § och 13 kap 1 § KomL .

Överklagandet ska då ske skriftligt där klaganden anger vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på, som ska skickas till förvaltningsrätten 13 kap 4 § KomL. Överklagandet ska ha inkommit till förvaltningsrätten inom tre veckor från att beslutsprotokollet är anslaget (justerat) på kommunens officiella anslagstavla 13 kap 5 § KomL.

Avslutande råd

Det framgår inte av din fråga vem som tagit beslutet eller om beslutet påverkar dig, men med tanke på att du inte fått någon vägledning till hur man överklagar och du skriver att det handlar om kommunalt avlopp, drar jag slutsatsen om att det är en laglighetsprövning det handlar om. 1 kap 5 § KomL beskriver vem som anses vara medlem i en kommun, så kolla om du uppfyller något av kraven. Om du inte uppfyller något av kraven har du alltså inte rätt att överklaga beslutet enligt laglighetsprövning. Men om du gör det ska du alltså skicka in ditt överklagande till förvaltningsrätten.

Återkom gärna om det uppstår frågetecken, det här med överklagan av kommunala beslut kan låta lite krångligt även om det i realiteten inte är så svårt som man kan tro.

Med vänlig hälsning,

Natasha Fathifard
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (552)
2020-08-10 Kan samtal bli indragna med en intagen och hens familj?
2020-08-05 Kan andra än föräldrarna ta över vårdnaden om ett barn som vårdas med stöd av LVU?
2020-07-30 Kan en kommun föra dröjsmålstalan?
2020-07-27 Kan man få vård med stöd av LVM utan bevis på missbruksproblem?

Alla besvarade frågor (82781)