Hur omfattande ändringar av Sveriges grundlag kan göras?

Hej!

Kan Sverige ändra grundlagen gällande upphävning av medborgarskap och få den att gälla retroaktivt? T ex att man börjar upphäva medborgarskap som givits ut tidigare (och som ej kunnat upphävas) baserat på den nya grundlagen som skulle tillåta det?

Hälsn. P.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Såsom jag förstår din fråga, undrar du om riksdagen kan ändra grundlagen så att hävning av medborgarskap blir tillåtet, och sedan få denna ändring att gälla retroaktivt, d.v.s att återta medborgarskap som utgavs innan ändringen.

Sveriges riksdag har obegränsad makt att ändra grundlagarna

I den nuvarande regeringsformen föreskrivs att ingen svensk medborgare som bott i riket får berövas sitt medborgarskap (2 kap 7 § 2 st RF).

I 8 kap 14 § RF fastslås hur en grundlag kan stiftas och även upphävas. Utan att gå in på detaljer, så krävs det två likalydande riksdagsbeslut och ett val emellan dessa, d.v.s beslut > val > beslut. Det finns inga regler om att några grundlagar är "eviga" eller omöjliga att ändra.

Sveriges grundlagsreglering skiljer sig alltså på ett viktigt sätt från andra länder i världen, genom att grundlagen är väldigt lätt att ändra. Detta är en följd av att Sveriges demokrati bygger på det man kallar folksuveränitetens princip. Den innebär förenklat att det svenska folket genom sina röster skall ha full rätt och möjlighet att bestämma över sitt land och dess lagar. Detta inkluderar rätten att ge staten makten att under vissa omständigheter upphäva medborgarskap.

Som jag nämnde ovan finns för tillfället ett förbud i regeringsformen mot att beröva människor medborgarskapet. Rent teoretiskt, finns det emellertid ingenting som hindrar riksdagen från att upphäva den regleringen. Därefter hade riksdagen lika lätt genom en ny grundlagsreglering kunnat fastslå exempelvis att alla medborgarskap som getts ut efter 1991 (slumpmässigt år) är ogiltiga, och att detsamma gäller samtliga medborgarskap som kan härledas tillbaka till de ogiltiga medborgarskapen (d.v.s barnen till de som fått medborgarskap).

Det är tveksamt om en sådan regleringen hade varit förenlig med Europakonventionen. Det finns dock ingenting som hindrar riksdagen från att ändra grundlagen på så vis att Sverige inte längre behöver följa Europakonventionen.

Kort sagt har Sveriges riksdag en synnerligen vidsträckt makt att forma Sveriges politiska system och att utöka eller inskränka våra medborgerliga rättigheter. Så länge stadgad ordning iakttas, kan riksdagen ändra grundlagen hur som helst.

Svaret på din fråga är följaktligen ja, i teorin kan riksdagen ändra grundlagen och därigenom tillåta ett retroaktivt upphävande av medborgarskap.

Lyckönskningar och hälsningar,


Johannes NorrmanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo