Hur mycket behöver man betala vid avbokning av massage?

FRÅGA
Har en näringsidkare rätt att kräva betalning av mig för en utebliven massagebehandling trots att jag vet att de tog in en annan betalande gäst på min tid? Jag har fått ett krav att betala 1000kr men jag vet att personen som tog min tid fick en rabatt på 200kr, räcker det då att jag betalar in mellanskillnaden á 200kr?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Först och främst råder avtalsfrihet i Sverige. Det innebär i det här fallet att om ni kommit överens (antingen muntligt eller skriftligt) att du kommer att debiteras fullt belopp vid avbokning, är du skyldig att betala 1000 kr. Detta kan eventuellt angripas med 36 § avtalslagen, som innebär att oskäliga villkor kan jämkas. Det kan vara oskäligt att kräva full ersättning för tjänsten, utan att göra avdrag för de kostnader som näringsidkaren besparas genom avbokningen. I det här fallet kan det exempelvis vara kostnader i form av löner, massageoljor etc.

Om ni inte har kommit överens om hur betalningen ska hanteras vid avbokning, får ledning sökas på annat håll. Av din fråga att döma har du i egenskap av privatperson bokat en tjänst (massage) hos en näringsidkare. Konsumenttjänstlagen är inte direkt tillämplig för denna typ av tjänst (se 1 § konsumenttjänstlagen), men bestämmelserna kan ge ledning analogivis (se prop 1984/85: 110 s 142) eftersom din fråga rör konsumentskydd gällande en tjänst. Avbeställningar regleras i 42 § konsumenttjänstlagen. Enligt det andra stycket har näringsidkaren inte rätt till ersättning bland annat om avbokningen beror på att konsumenten fått förhinder på grund av myndighetsbeslut eller liknande omständigheter utom dennes kontroll. Om du har haft en sådan giltig anledning till avbokningen är du inte ersättningsskyldig. Jag vill dock understryka att inte vilka anledningar som helst utgör en sådan giltig anledning, vilket framgår av den förhållandevis stränga ordalydelsen i bestämmelsen. Det är exempelvis inte godtagbart att avbokningen sker på grund av tidsbrist eller andra vardagliga bekymmer. I dessa extraordinära coronatider är det kanske möjligt att symptom utgör en giltig anledning att avboka massagen utan ersättningsskyldighet.

Enligt 42 § st 3 konsumenttjänstlagen har näringsidkaren inte rätt att bli ersatt för mer än förlusten som orsakats denne på grund av avbokningen. I ditt fall verkar det som att näringsidkarens förlust uppgår till 200 kr.

Sammanfattningsvis är det i första hand avtalet som avgör huruvida du är ersättningsskyldig eller inte. Om det står att konsumenten ska betala fullpris, är du sannolikt skyldig att betala 1000 kr. Om ni inte har kommit överens om hur avbokningen ska hanteras, är du sannolikt inte skyldig att betala mer än 200 kr. Alternativt är du inte ersättningsskyldig alls, beroende på anledningen till din avbokning.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Fredrik Anstrin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?