Hur man ändrar vem som är registrerad som far

2016-03-13 i Faderskap
FRÅGA
Jag har en halvbror som har en annan biologisk far än jag. Det upprättades en dödsboanmälan för ett år sedan då det inte fanns något arv efter min pappa. Nu har vår mor avlidit och allt hennes arv ska fördelas lika mellan hennes barn, jag och min halvbror. Hos Folkbokföringen är min halvbror (felaktigt) registrerad som min pappas barn (hans biologiska far har mor alltid hållt hemlig, men innan hennes död framkom en del uppgifter). Om min halvbror hade varit registrerad korrekt, dvs som barn till hans biologiska far så skulle han nu ärva 25% istället för 50% efter mor.Är det en komplicerad process att ändra i Folkbokföringen, och vad krävs det för att detta ska göras? Göra en tilläggsbouppteckning? Måste min halvbror gå med på detta? Måste min halvbrors biologiska far (som vi hittat nu via Internet) gå med på detta och lämna DNA-prov? MVH
SVAR

Hej,

Tack för att duvänder dig till Lawline med din fråga! Till att börja med vill jag be om ursäktför att du har fått vänta länge på att få din fråga besvarad.

Vad gäller att fåfaderskapet ändat i folkbokföringen beror detta på anledningen till att registreringenskedde från början. En man registreras som fader antingen på grund av den såkallade faderskapspresumtionen, 1 kap 1 § Föräldrabalken, eller genomfaderskapsbekräftelse, 1 kap 3 § Föräldrabalken.

För det falletatt din far är registrerad som fader på grund av faderskapspresumtion kan talanväckas om att denna ska hävas. Enligt 3 kap 2 § Föräldrabalken har barnettalerätt i mål om hävande av faderskap, din bror har alltså rätt att väckatalan om detta. Hade din far varit vid liv hade även din far haft rätt tilldetta, 3 kap 1 § stycke § Föräldrabalken. Enligt 2 stycket samma § har mannensarvingar, alltså du, i vissa fall talerätt. Talerätt föreligger inte om mannenoch barnet varaktigt sammanbodde tillsammans eller om mannen efter barnets födelseerkände barnet som sitt. Detta behöver inte vara en formell bekräftelse gjort ienlighet med 1 kap 4 § Föräldrabalken, utan det räcker med att mannen gettuttryck för en vilja att barnet ska anses som hans.

Har faderskapetistället registrerat på grund av faderskapsbekräftelse är denna bekräftelse iprincip bindande. Bekräftelsen kan dock ogiltigförklaras om det visar sig attden som avgett bekräftelsen inte är far till barnet, se 1 kap 4 § stycke 3Föräldrabalken. Inget sägs om vem som har talerätt i detta fall, men klart äratt både barnet och fadern har talerätt. Gällande faderns arvingar har i etträttsfall, NJA 1988 s 525, bestämmelserna för faderskapspresumtion tillämpatsanalogt. I fallet hade arvingarna inte talerätt eftersom att en faderskapsbekräftelsehade avgetts efter barnets födelse.

Sammanfattningsviskan sägas att din halvbror har rätt att väcka talan om att din far inte är hansfar. Om även du har talerätt gällande detta beror på hur omständigheterna serut i ditt fall. Eftersom att jag inte har kännedom om omständigheterna i dittfall kan jag inte ge ett klart besked huruvida du har talerätt eller inte. Hardu rätt att väcka talan kan du i samband med målet begära att rätten förordnarom blodundersökning, se blodundersökningslagen.

Du skriver attdet inte fanns något arv efter din far. Jag tolkar detta som att ingatillgångar fanns, och därmed inte heller något efterarv. Är så fallet ska detinte spela någon roll vem som är registrerad som far till din bror. Din bror ärfortfarande din mammas bröstarvinge och ni två kommer därför att dela lika påarvet efter henne. Detta följer av 2 kap 1 § Ärvdabalken. Finns ett efterarvskulle din bror inte ha rätt till detta om han inte är att anse som arvingetill din far. Vem som har rätt till efterarv bestäms dock vid tiden för denefterlevande maken/makans död, se 1 kap 1 § Ärvdabalken.

Föräldrabalken hittar du här

Ärvdabalken hittar du här

Blodundersökningslagen hittar du här

Vänligen

Evelina Largren
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (322)
2020-10-18 Hur går det till när man fastställer ett faderskap?
2020-09-28 Fastställande av faderskap
2020-09-17 Är det brottsligt att inte ange vem som är fadern till mitt barn?
2020-09-16 Hur kan man gå tillväga när det finns två potentiella pappor till ett barn?

Alla besvarade frågor (85283)