Hur länge kan en myndighet dröja med att avgöra ett ärende?

2021-07-12 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
FL paragraf 12Vi ansökte ånyo om förlängt uppehållstillstånd den 23 juni 2020. Min sambo har tsv anställning på 2 jobb och har stark anknytning till mig svenska arbetsmarknaden sedan 2017. Vi ombads göra en ny ansökan den 7 april 2019 då migrationsverket ej kunna delge en handläggare i ärendet oktober 2018. Migrationsverket menar på att avbrottet från tidigare tillstånd ses som vistelse i Sverige utan tillstånd under ca 6 månader där vi väntat på tilldelning av en handläggare. Under denna tid har migrationsverket kommunicerat med arbetsgivare och min sambo har arbetat. Migrationsverket återkopplar 28 dec 2020 att ingen handläggare finns och ärendet kan tidigast tas upp våren 2022. I mejlkontakt med teamledaren påvisar hen att ny utredning behövs pga hen anser vårt förhållande är instabilt. Har bett att få en skriftlig bekräftelse på den sk instabiliteten. Hen nekar fortsatt kommunikation. Hänvisar till FL paragraf 12 och klagomål hänvisas till hen chef. Har mejlat chefen för 1 v sedan om underlaget och har ej fått återkoppling. Hur ska vi gå vidare med vårt ärende?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga är förvaltningslagen (FL).

12 § FL - Dröjsmålstalan, vad gäller?

Eftersom Migrationsverket hänvisar till just 12 § FL måste den lagparagrafen ges viss uppmärksamhet. I paragrafens första stycke anges att om ett ärende som har inletts av en enskild part inte har avgjorts i första instans senast inom sex månader får parten skriftligen begära att myndigheten ska avgöra ärendet. Myndigheten ska inom fyra veckor från den dag då en sådan begäran kom in antingen avgöra ärendet eller i ett särskilt beslut avslå begäran.

Ovanstående är en beskrivning av rättsmedlet dröjsmålstalan, vilket ger enskilda möjlighet att vända sig till den aktuella beslutsmyndigheten och framtvinga viss aktivitet hos denna. När en dröjsmålstalan väcks, dvs. när en begäran om att myndigheten ska avgöra ärendet lämnas in, ska myndigheten alltså inom fyra veckor från dagen då en sådan begäran kom in avgöra ärendet eller i ett särskilt beslut avslå begäran. Om ett avslagsbeslut fattas ska beslutet förses med en klargörande motivering.

I paragrafens andra stycke sägs att ett beslut att avslå en begäran om att ärendet ska avgöras får överklagas till den domstol eller förvaltningsmyndighet som är behörig att pröva ett överklagande av avgörandet i ärendet. Om den enskilde finner att beslutsmyndighetens förklaring till den försenade ärendehandläggningen inte är godtagbar kan denne välja att överklaga avslagsbeslutet till behörig överinstans. I utlänningsärenden är migrationsdomstol behörig instans varför du, vid ett avslagsbeslut, kommer att behöva hänskjuta ditt ärende till en sådan domstol. Men notera att det inte handlar om någon prövning i sak, utan det som ska avgöras i migrationsdomstolen är endast huruvida Migrationsverkets redovisade skäl för inte avgöra ditt ärende framstår som acceptabla eller inte. Vid den här bedömningen prövas bl.a. om myndigheten har iakttagit tillräcklig skyndsamhet, om avbrott i handläggningen har ägt rum och om dessa i så fall har varit befogade. Arbetsanhopning och resursbrist hos myndigheten brukar i regel inte duga som förklaring.

Om migrationsdomstolen anser att ärendet inte är moget för avgörande och att Migrationsverket haft goda skäl att dröja med beslutet ska domstolen avslå en begäran. Men om migrationsdomstolen istället bedömer att det föreligger ett oskäligt dröjsmål ska överklagandet bifallas. Vid ett bifall kommer Migrationsverket, enligt 49 § FL, föreläggas att snarast eller inom viss tid avgöra ärendet som drabbats av den långsamma handläggningen. Någon möjlighet för Migrationsverket att begära uppskov finns inte och domstolens beslut är inte heller överklagbart. Men märk väl att du endast kan påkalla en dröjsmålstalan vid ett tillfälle under ärendets handläggning, vilket motiveras av effektivitetsskäl i den offentliga förvaltningen, 12 § 3 st. FL.

Hur ska du gå vidare med ärendet?

Av din ärendebeskrivning följer att du ansökte om ett nytt uppehållstillstånd den 23 juni 2020. Förvaltningslagen är en allmän förfarandelag och lagen är subsidiär, vilket betyder att avvikande bestämmelser i andra lagar ska ges företräde. I 4 kap. 21 a § utlänningsförordningen förskrivs att ett ärende om uppehållstillstånd enligt 5 kap. 3 § utlänningslagen ska avgöras senast inom nio månader från det att ansökan lämnades in, om det inte finns särskilda skäl. Det innebär att du borde ha fått ett beslut redan tidigare i våras. Eftersom så inte är fallet är min uppfattning att du behöver väcka en dröjsmålstalan, dvs. lämna in en formell begäran enligt 12 § FL om att Migrationsverket ska avgöra ditt ärende. Detta är också viktigt för din möjlighet att kunna överklaga ett eventuellt avslag till migrationsdomstolen. För överklagbarhet krävs nämligen ett reellt (verkligt) beslut, vilket i praktiken innebär att Migrationsverket faktiskt kan undkomma en domstolsprövning genom att medvetet förhålla sig passivt. Du måste med andra ord framtvinga ett beslut. Skulle Migrationsverket efter din dröjsmålstalan avgöra ärendet inom den föreskrivna tiden om fyra veckor kommer ett särskilt ställningstagande avseende den aktuella handläggningsfrågan inte redovisas i beslutet. När verket slutligt skiljer sig från ärendet genom sitt avgörande blir ju dröjsmålsfrågan överspelad.

Vidare ska tilläggas att Migrationsverkets generella hantering av ditt ärende väcker vissa betänkligheter. Enligt 6 § FL ska en myndighet nämligen se till att kontakterna med enskilda blir smidiga och enkla och myndigheten ska lämna den enskilde sådan hjälp att han eller hon kan tillvarata sina intressen. Detta är uttryck för en av grunderna för s.k. god förvaltning. Härutöver föreligger ett allmänt skyndsamhetskrav vid handläggning av förvaltningsärenden. Enligt 9 § 1 st. FL är utgångspunkten att ett ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. Tidsutdräkten och de uteblivna svaren på dina mail ligger således inte i linje med Migrationsverkets serviceskyldighet och kravet på skyndsam handläggning.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Vi kan exempelvis kontakta Migrationsverket och i förlängningen även företräda dig i en eventuell domstolsprocess.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?