Hur länge är ett testamente giltigt?

2020-05-16 i Testamente
FRÅGA
Hej! Ifall jag och min sambo skrivit ett testamente mellan oss för 20 års sen gäller det fortfarande? Det är ett förenklat testamente. I testamentet står det att vi ärver varandra och ifall båda gick bort ska våra barn ärver oss. Är testamentet giltigt eller måste vi skriva ett nytt trots att inget har förändrats?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation. Jag kommer inledningsvis att kort redogöra för reglerna kring testamenten som regleras i ärvdabalken, för att därefter besvara din fråga om testamentens giltighet i tiden.

I ärvdabalken regleras reglerna om arv och testamente. Här regleras den legala arvsrätten och reglerna kring testamenten. Reglerna om hur man upprättar ett testamente återfinns i 10 kapitlet 1 § ärvdabalken. Paragrafen anger formkravet för att testamentet ska vara giltigt. För att ett testamente ska vara giltigt krävs att två vittnen bevittnar när testatorn undertecknar handlingen. Därefter ska även vittnena underteckna handlingen. Ett testamente som ändras antingen genom att man lägger till eller tar bort saker från testamentet, ska genomgå samma processen som återfinns 10 kap. 1 § ärvdabalken. Det krävs alltså samma formkrav vid ändringar som vid upprättandet av ett nytt testamente.

Vill man istället återkalla ett testamente kan man antingen förstöra testamentdokumentet, eller så kan man göra ett nytt testamente som då återkallar det första eller så gör man det tydligt att det inte längre är testatorns yttersta vilja.

I ärvdabalken regleras även de tillfällen då ett testamente är ogiltigt. Det finns tre fall som resulterar i ogiltighet. Antingen om testatorn inte var behörig att testamentera bort egendomen, om testatorn var påverkad av en psykisk störning eller om någon tvingat testatorn att upprätta ett testamente.

Slutsats och rekommendation
Reglerna om testamenten reglerar dels hur ett testamente upprättas, återkallas och ändras. Har ett nytt testamente upprättats så blir det tidigare testamentet ogiltigt. Detsamma gäller om testatorn tydligt visar att testamentet inte är testatorns yttersta vilja.

Andra ogiltighetsgrunder är om testator inte hade behörighet, var under psykisk påverkan eller om någon tvingat testatorn att upprätta ett testamente. Några andra ogiltighetsgrunder finns inte.

Detta innebär att ett testamente gäller tills testamentet återkallas, ändras eller används. Ett testamente är giltigt i en livstid om ingenting förändras.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Avslutningsvis är förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit användbar och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form.

Sheba Shaly
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2683)
2020-11-30 Är ett testamente som saknar testators underskrift ogiltigt?
2020-11-29 Är kopia av testamente ogiltigt?
2020-11-28 Behöver vi upprätta ett nytt testamente nu när vi har gift oss?
2020-11-23 Kan testamente till gemensamma barns fördel inskränka efterlevande makens rätt till arv?

Alla besvarade frågor (86816)