Hur länge ansvarar vårdnadshavare för ett barn?

2021-10-24 i Barnrätt
FRÅGA
Vi har en dotter på 18 år som under många år lidit av psykisk ohälsa. Hon går andra året på gymnasiet, men vi vet inte om hon kommer klara av utbildningen.Vi klarar inte av att hantera henne längre och hon har en yngre bror som vi vill skydda. Hur länge måste vi ta hand om henne?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Alla barn under 18 år ska stå under en eller två vuxna personers vårdnad. Vårdnad om ett barn innebär både ett juridiskt ansvar och en underhållsskyldighet. Bestämmelser om vårdnad finns i föräldrabalken (FB).

Juridiska ansvaret

Att ha vårdnad om ett barn innebär att barnet får omvårdnad, trygghet och fostran som barnet behöver och att man ser till att barnet inte far illa (6 kap. 1-2 §§ FB). Vårdnadshavaren ansvarar även för att ha uppsikt över barnet i syfte att hindra barnet från att skada andra. Det juridiska ansvaret föreligger fram tills att barnet fyllt 18 år.

Underhållsskyldighet

Vårdnadshavare svarar för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnet och föräldrarnas ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § FB). Underhåll betalas fram till att barnet fyllt 18 år, men om barnet går i grundskola eller gymnasium efter denna tidpunkt är en vårdnadshavare underhållsskyldig under skolgången, dock längst tills barnet fyllt 21 år.

Sammanfattningsvis, ansvarar ni som vårdnadshavare till er dotter fram till att hon fyller 18 år. I ert fall är dottern redan 18 år men går fortfarande i skolan vilket innebär att ni är underhållsskyldiga så länge hon går kvar på gymnasiet och senast tills att hon fyllt 21 år. Ni är således inte juridiskt ansvariga för henne längre, men ni är underhållsskyldiga medan hon går kvar i skolan.

Hoppas ni fick svar på er fråga!

Vänligen,

Sophie Cronenberger
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?