Hur lång tid tar det innan en grundlagsändring blir verklighet?

FRÅGA
Hur lång tid skulle det kunna ta innan förslaget "Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten" kan bli verklighet?Då det är en grundlagsreglering krävs det att två olika regeringar röstar igenom det?
SVAR

Hej och tack så mycket för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Eftersom din fråga berör SOU 2020:45 "Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten" kommer jag nedan lite kortfattat förklara hur läget ligger till i lagstiftningskedjan och hur en grundlag ändras!

SOU 2020:45 - "Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten"

Regeringen beslutade den 14 juni 2018 att tillkalla en parlamentariskt sammansatt kommitté med uppdrag att utreda vissa frågor på det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga området. Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter eftersom regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

Status på lagförslaget

I september 2020 skickade Justitiedepartementet ut en remiss till ett antal remissinstanser. Dessa remissinstanser har nu i december lämnat sina synpunkter genom remissvar som går att läsa här. Det är alltså i detta stadium lagförslaget för tillfället befinner sig. Nästa steg är att förslaget skickas på lagrådsremiss och därefter resulterar i en proposition som i sin tur leder till en lagändring.

Hur ändras en grundlag?

Precis som du själv säger så gäller särskilda regler vid en grundlagsändring. Då grundlagarna har en oerhört viktig roll i vårt rättssystem och vår demokrati är det svårare att ändra på dessa, jämfört med andra "vanliga" lagar. Det ska finnas tid för eftertanke och konsekvenserna av en grundlagsändring måste vara extra genomtänkta. För att ändra en grundlag krävs enligt, 8 kap. 14 § regeringsformen, att riksdagen med enkel majoritet fattar två likalydande beslut (ett vilande och ett slutligt) och att det hålls ett riksdagsval mellan dessa två besluten. Därutöver finns det även en huvudregel om att det måste gå minst nio månader mellan den tidpunkt då ärendet om grundlagsändring först anmäldes i riksdagens kammare och att riksdagsval (som skulle vara att anse som det mellanliggande valet mellan de två likalydande besluten) hålls.

Hur lång tid tar det?

Med tanke på det nyss anförda, är det därmed väldigt svårt att säga hur lång tid det kan ta att få igenom just "Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten" men skulle allt gå som "det ska" så skulle jag absolut gissa på ett par år!

Allt gott,

Suana Tafic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (848)
2021-04-07 Omfattas hemmafester med fler än 8 personer av pandemilagen?
2021-04-03 Får man köra moped klass 2 utan körkort?
2021-03-31 När kan grundlagsskyddade friheter inskränkas?
2021-03-31 Är det okej att ha ett släktfirande hemma enligt pandemilagen?

Alla besvarade frågor (91095)