FrågaPROCESSRÄTTDomstol16/02/2019

Hur lång tid kan en huvudförhandling dröja från det att åklagaren väckt åtal?

Hur lång tid kan det dröja efter att åklagaren har väckt åtal och skickat in stämningsansökan tills det blir en rättegång i tingsrätten? Finns det max antal dagar som man får vänta, och vilken väntetid brukar oftast vara rimligt?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med dina fråga!

Bestämmelser om rättegång i brottmål hittar du i Rättegångsbalken (RB).

Utfärdande av stämning
Ett brottmål i tingsrätten prövas vid en huvudförhandling. Om inte åklagarens ansökan avvisas, ska rätten enligt 45 kap 9 § RB utfärda stämning. Det finns inte någon uttrycklig lagreglering för hur länge ett utfärdande får ta, men såväl i svensk grundlag (se 2 kap 11 § Regeringsformen) som i den Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna stadgas det att en rättvis rättegång ska genomföras inom skälig tid. Justiteombudsmannen har även riktat kritik mot utfärdande av stämning som dröjt mer än ett fåtal dagar. Dock har det i vissa fall ansetts godtagbart med ett längre dröjsmål, vilket kan utläsas av att ombudsmannen inte riktat kritik mot ett utfärdande som dröjde längre än två då det fanns praktiska skäl som orsakade stämningens dröjsmål.

Huvudförhandling
När stämning väl är utfärdad ska en huvudförhandling sättas ut så snart som möjligt enligt 45 kap 14 § RB. Trots att det finns ett krav på snabb handläggning, måste rätten vid utsättande av huvudförhandling iaktta att parterna och andra som ska närvara får skälig tid att inställa sig vid rätten och även en möjlighet förbereda sig till förhandlingen (se 32 kap. 1 § RB). Ofta bestäms dock tiden för huvudförhandlingen redan vid stämningens utfärdande, åtminstone i de fallen då det inte behövs förberedande åtgärder tex. bevisuppgifter.

Sammanfattningsvis finns det inte en bestämd tidsfrist för varken utfärdande av stämning eller utsättande av huvudförhandling som domstolen måste hålla sig inom. För en huvudförhandling där den misstänkte sitter häktad, ställs det särskilda krav på skydsamhet. Det är principiellt viktigt att sträva till att häktningstiden är så kort som möjligt. Enligt huvudregeln i 45 kap 14 § RB ska då förhandlingarna inledas senast efter två veckor från det att åtalet väcktes, men det finns även undantag från denna regel. Enligt 45 kap 14 § 3 st RB kan en huvudförhandling fördröjas, trots att en misstänkt sitter frihetsberövad, om det behövs för en tillräcklig förberedelse av målet.

Vänligen,

Ellen HägerströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”