hur lång tid har migrationsverket att fatta beslut när de beviljat begäran om ärende tidigare?

2021-02-18 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej jag vill bara fråga er, hur lång tid har migrationsverket att fatta beslut när de beviljat begäran om ärende tidigare?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kan börja med att allmänt säga att Migrationsverket har ådragit sig hård kritik på sistone av Justitieombudsmannen för långsam handläggning och passivitet. Med det sagt gäller förvaltningslagen (FL) för handläggning av ärenden hos migrationsverket (1 § första stycket FL) i den mån inte annan lag (främst utlänningslagens 13 kap.) föreskriver annat, 4 § FL.

I utgångspunkt ska ett ärende handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts, 9 § FL. 11-12 §§ FL innehåller regler i de fall handläggningen försenas (jfr lagtextens "väsentligt försenat). I sådana fall ska myndigheten självmant underrätta parten om förväntad väsentlig försening. Men om ett ärende drar ut på tiden, mer än sex månader, får parten skriftligen begära att Migrationsverket ska avgöra ärendet. Inom fyra veckor ska då myndigheten antingen avgöra ärendet eller i ett särskilt beslut avslå begäran. Förfarandet kallas för dröjsmålstalan. Ett avslagsbeslut kan överklagas till domstol.

Om domstol eller en förvaltningsmyndighet bifaller ett överklagande enligt ovanstående, ska den besluta att förelägga Migrationsverket att snarast eller inom den tid som överinstansen bestämmer avgöra det ärende som överklagandet avser, 49 § FL.

Således går det inte att exakt uttala sig om hur lång tid Migrationsverket tar på sig i varje enskilt fall. De är emellertid skyldiga att leva upp till skyndsamhetskravet. Däremot kan en tidigare beviljad begäran antagligen skynda på processen på så sätt att man endast beakta nytillkomna omständigheter.

Hälsningar,

Pontus Fridén
Fick du svar på din fråga?