Hur lång tid har konsument på sig att reklamera felaktig tjänst?

FRÅGA
Hej! Har reklamerat köpet av en omfattande tjänst i tre delar till ett företag jag anlitat. Har gjort en neutral reklamation där jag skrivit att mina krav kommer att specificeras när företaget svarat på min reklamation eftersom de mesta företaget utfört varit fel enligt besiktningutlåtande. Har skickat påminnelse till företaget. Ingen av dessa rek. försändelser har företaget kvitterat ut. Min fråga är nu, hur lång tid har jag på mig att i efterhand specificera mina krav till min reklamation för att den skall vara giltig? Det har gått drygt 6-7 månader sen jag skickade min reklamation med påminnelse till företaget. Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag utgår ifrån att det rör sig om arbete på lös eller fast egendom och därmed faller under konsumenttjänstlagen. Paragrafer nämnda nedan går att finna under denna länk.

Kort sammanfattning av vad som framgår nedan:
Du har som konsument möjlighet att reklamera inom två månader från det att du upptäckt, eller anses måste ha upptäckt felet, för dig skulle jag säga från det att du fått besiktningsutlåtandet. Reklamationen anses ha gjorts då du skickat reklamationen till företaget (t.ex. via post). Felet ska då avhjälpas av företaget inom skälig tid. Som i ditt fall, då felet inte avhjälpts kan du som konsument få göra avdrag på priset. Om syftet med tjänsten i huvudsak är förfelat och näringsidkaren måste insett detta har du dessutom som konsument rätt att häva avtalet.

Se nedan för ett mer utförligt svar.

Då du nämner att ett fel har bedömts föreligga enligt ett besiktningsutlåtande finner jag ingen större anledning till att gå djupare in på frågan huruvida det rör sig om ett fel eller inte.

Reklamationen (17 §)
Då du som konsument vill åberopa att tjänsten är felaktig, ska du göra detta inom "skälig tid" efter det att du märkt, eller borde märkt felet. Ett fel som du som konsument borde märkt relativt snabbt kommer inte att kunna åberopas efter att alltför lång tid gått. Underrättelse till näringsidkaren (den som utfört tjänsten) som sker inom två månader efter det att du som konsument märkt felet, anses ha skett i tid.
Det finns en regel som säger att reklamation inte får ske senare än tre år (10 år om det rör sig om arbete på mark eller byggnader), men detta blir inte relevant i dit fall då det rör sig om en tidsperiod på 6 månader.

Jag antar att du gjorde reklamationen inom kort tid efter att du fått besiktningsutlåtandet, och här blir då tredje stycket i 17 § aktuellt. Om meddelande om reklamation har lämnats in med post eller annars avsänts, anses reklamationen ha skett när detta gjordes. Reklamationen anses alltså ha gjorts då du skickade din reklamation till företaget, vilket jag antar att du gjorde inom två månader från att du märkt felet.
Skulle du inte reklamerat inom den tid som följer av 17 §, förlorar du rätten att åberopa felet, se 18 §.

Din rätt att kräva att felet åtgärdas
Du har rätt att kräva att företaget avhjälper felet om det inte skulle medföra "olägenheter eller kostnader" som är oskäligt stora i förhållande till felets betydelse för konsumenten. Ju slarvigare företagit varit, desto mer besvär får de dock stå ut med när det kommer till avhjälpande. Företaget har då alltid rätt att själv åtgärda felet, om näringsidkaren erbjuder sig att åtgärda felet och du som konsument inte har något särskilt skäl att avvisa erbjudandet. Avhjälpandet ska ske inom skälig tid. Detta följer av 20 § konsumenttjänstlagen, men har dock i din situation uppenbarligen inte skett och näringsidkaren har inte visat på att denne tänker åtgärda felen.

Prisavdrag och hävning
Som i ditt fall, då felet inte avhjälpts enligt vad som följer av 20 § (se stycket ovan), följer det av 21 § att du som konsument får göra avdrag på priset. Om syftet med tjänsten i huvudsak är förfelat och näringsidkaren måste insett detta har du som konsument rätt att häva avtalet.

Påföljderna av prisavdrag och hävning följer av paragraf 22 och 23.
Vid prisavdrag (22 §) ska detta motsvara vad det kostar konsumenten att få felet avhjälpt, är denna kostnad oskäligt stor mot felets betydelse för konsumenten ska avdraget istället motsvara felets betydelse.
Om du som konsument häver avtalet (23 §) har näringsidkaren inte rätt till betalning för tjänsten, men näringsidkaren har rätt att återfå det material denne tillhandahållit (om det kan ske utan olägeneheter eller kostnader för dig).

I den mån det är skäligt ska dock du som konsument ersätta näringsidkarens kostnader för sådant som inte kan återlämnas (högst ett belopp som motsvarar dettas värde för konsumenten). Häver man återstående del av avtal har näringsidkare rätt till ersättning med ett belopp som motsvarar priset för hela tjänsten med avdrag för vad det kostar konsumenten att få den återstående delen utförd.

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?