Hur lång tid får polisen dröja med att avgöra ett (parkerings)ärende?

Hej!

Jag fick en parkeringsanmärkning i september 2020 och betalde samt bestred denna inom de satta tidsramarna. Sedan dess har jag inte hört ett ord om hur överklagan gick. Hur lång tid bör/får det ta för polisen att hantera detta ärende?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När någon bestrider en parkeringsanmärkning ska Polismyndigheten företa den utredning som behövs i ärendet, och meddela beslut när utredningen har avslutats. Det framgår av lagen om felparkeringsavgift (FelPL) 9 §.

Handläggning av bestridandeärenden beträffande parkeringsanmärkningar är en form av offentligrättslig förvaltning och förutsättningarna för hur handläggningen ska gå till bestäms därmed av reglerna i förvaltningslagen (2017:900), som jag kallar FL här nedan.

Till att börja med kan sägas att det du själv kan göra åt situationen är enligt FL 12 § att skriftligen begära att myndigheten ska avgöra ärendet. Det är möjligt om ett ärende som har inletts av en enskild part inte har avgjorts i första instans (som Polismyndigheten är i parkeringsärenden enligt FelPL) senast inom sex månader. I ditt fall har ju sex månader antingen hunnit gå vid det här laget eller lär göra det inom kort (det framgår inte exakt av din beskrivning vid vilken tidpunkt du inkom med ditt bestridande). Polismyndigheten ska enligt bestämmelsen antingen avgöra ärendet eller i ett särskilt beslut avslå ansökan om avgörande, inom fyra veckor från att en begäran enligt FL 12 § kommit in.

Hur lång tid får då polisen ta på sig i detta fall? I FL nämns vissa allmänna regler som är tillämpliga på all sorts myndighetshandläggning i förvaltningsärenden. Bland dessa nämns bland annat i FL 9 § att ett ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten blir lidande. Därutöver framgår av FL 11 § att myndigheten ska underrätta en part i ärendet om ärendet (som har inletts av en enskild part) kommer att bli väsentligt försenat. Dessutom ska myndigheten redovisa anledningen till förseningen.

Ett fall som påminner om ditt eget har bedömts av justitieombudsmannen, i den myndighetens beslut 3965-2019. Fallet rörde två bestridanden av parkeringsanmärkningar som inkommit till Polismyndigheten och där handläggningstiden i båda ärendena uppgick till cirka två år, utan att något arbete lades ner på dessa under den tiden. Parkeringsärendena i fråga var okomplicerade och det krävdes inte särskilt mycket ansträngning eller resurser för att avgöra dem.

JO påpekade visserligen att det självklart tar en viss tid att handlägga ärenden på ett rättssäkert sätt och att viss tidsåtgång måste accepteras. Det går inte att generellt säga vad som är en godtagbar handläggningstid i ett ärende, utan det varierar beroende på sådant som ärendets karaktär, behov av kompletteringar osv. JO underströk dock att det aldrig är acceptabelt med fullständig passivitet i ett ärende eller med orimliga dröjsmål som inte har någon godtagbar förklaring. Mot den bakgrunden riktade JO kritik mot Polismyndigheten och ansåg att dess sätt att handlägga ärendena var oacceptabla och i strid med kraven på snabbhet osv. i handläggningen enligt FL 9 §.

Det beror alltså i ditt fall på varför polisen dröjt med att avgöra ditt bestridandeärende och om något godtagbart skäl gjort att annat kommit emellan. Förutsatt att du bestred ganska omgående från det att parkeringsanmärkningen utfärdades har ditt ärende tagit närmare ett år, och lämpligheten i det kan i mina ögon som utgångspunkt ifrågasättas. De flesta ärenden rörande parkeringsanmärkningar är också regelmässigt ganska enkla och snabba att utreda (det som eventuellt tar tid för polisen är inhämtandet av vittnesmål från parkeringsvakter). Dessutom har Polismyndigheten egna rättsavdelningar och parkeringsgrupper som fokuserar just på handläggning av dessa slags ärenden.

Det kan alltså i ditt fall mycket väl vara så att handläggningstiden varit oskäligt lång. Börja som sagt med att försöka begära ett avgörande enligt FL 12 § och se vad som händer därefter. Angående huruvida just den bestämmelsen (samt FL 11 § ovan) är tillämplig här kan det dock diskuteras om parkeringsärendet "inletts av en enskild part" dvs. av att du bestrider det, eftersom det på sätt och vis inleds redan när parkeringsanmärkningen utfärdas.

I värsta fall kan du påpeka att du anser dig tvungen att vända dig till justitieombudsmannen och göra en JO-anmälan om det inte hjälper.

Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”