Hur kommer man fram till hur mycket böter man får vid stöld?

FRÅGA
Hej, Jag blev tagen för stöld. Har aldrig gjort det tidigare och det var bara vid den stunden jag blev nyfiken om jag kunde bli tagen. Jag är över 50 år och tog två saker från olika butiker som va värt 700 kr ungefär. Jag ljög i början men erkände det senare. Jag är säker på att jag kommer få böter men hur mycket kan man få för så lite? Och hur funkar det med belastningsregistret? Kommer jag hamnar där? I så fall hur länge
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om vad som gäller vid stöld finns i 8 kap. brottsbalken (BrB). Definitionen av stöld är att man olovligen har tagit vad som tillhör någon annan med uppsåt att tillägna sig det. Tillgreppet ska innebära skada, (8 kap. 1 § BrB). Om det tillgripnas värde och övriga omständigheter är att anse som ringa, döms man för ringa stöld, (8 kap. 2 § BrB).

Stöld eller ringa stöld?

Gränsdragningen mellan stöld och ringa stöld går som huvudregeln när man stjäl egendom för 1 000 kr i butik, se NJA 2009 s. 586. Trots det kan man dömas till stöld om man tar någonting som är värt mindre än 1 000 kr. Det gäller om man till exempel har tagit saker flera gånger tidigare eller använder sig av ett verktyg för att klippa bort larm eller liknande.

Straffet för ringa stöld, under 1 000 kr, är böter eller fängelse i högst sex månader, (8 kap. 2 § BrB). Om man döms för stöld kan man få fängelse i högst två år, (8 kap. 1 § BrB).

Dagsböter som påföljd

Eftersom du inte dömts för liknande brott tidigare är det mest sannolikt att du döms till dagsböter. Dagsböter är ett straff som består av två komponenter, dels ett visst antal dagsböter som anger hur strängt domstolen ser på själva brottet, dels en summa på varje dagsbot som anpassas efter den dömdes ekonomiska situation. Huvudregeln är att en dagsbot ska motsvara en tusendel av den dömdes årsinkomst innan skatt, efter viss hänsyn tagits till förmögenhet, skulder eller försörjningsskyldighet, exempelvis om gärningspersonen har barn att försöja.

Bestämmelser om dagsböter finns i 25 kap. BrB. Där framgår att antalet dagsböter alltid ska bestämmas till ett antal av minst 30 och högst 150. Om någon döms för flera brott till ett gemensamt bötesstraff får dock så mycket som 200 dagsböter dömas ut. Varje dagsbot ska därefter fastställas till minst 50 kronor och högst 1 000 kronor. Det betyder att lägsta dagsbötesstraff är 30 dagsböter om 50 kronor, alltså 1 500 kr och högsta bötesstraff är 200 dagsböter om 1 000 kronor, alltså 200 000 kr. Om det finns särskilda skäl får dagsbotens belopp jämkas/sänkas, men det slutliga bötesbeloppet får aldrig understiga 750 kr, (25 kap. 2 § BrB).

När en dom till dagsböter inte längre kan överklagas (att domen vunnit laga kraft) skickar Polismyndigheten ett inbetalningskort till den som dömts. Betalningen av det sammanlagda bötesbeloppet ska göras inom 30 dagar från den dagen då domen vunnit laga kraft.

Antalet dagsböter kommer domstolen fram till efter en straffmätning. Vid bedömningen av straffvärdet tas hänsyn till den skada, kränkning eller fara som gärningen inneburit, vad den tilltalade insett eller borde ha insett om detta samt de avsikter eller motiv som du haft. Särskild hänsyn tas till om gärningen inneburit ett allvarligt angrepp på någons liv eller hälsa eller trygghet till person, (29 kap. 1 § BrB). Det finns två listor som räknar upp en mängd olika försvårande och förmildrande omständigheter som kan påverka hur hårt straffet blir, (29 kap. 2 - 3 §§ BrB).

Som du förstår vet jag inte alla omständigheter i just ditt fall för att kunna avgöra vad dagsböterna blir för dig. Faktorer som din ekonomiska situation, att du aldrig stulit tidigare och omständigheter i ditt enskilda fall är avgörande i den bedömningen.

Hur länge finns ett brott kvar i belastningsregistret?

Belastningsregister innehåller uppgifter om den som fått en straffpåföljd för brott genom dom som vunnit laga kraft, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot, (3 § 1 punkten lagen om belastningsregister). Hur länge ett brott står kvar i registret är beroende på vilken påföljd personen i fråga har dömts till. Är påföljden fängelse står det kvar i belastningsregistret i 10 år efter frigivning, (17 § 1 punkten lagen om belastningsregister). Har personen i fråga endast dömts till böter finns det kvar i belastningsregistret i 5 år efter domen vunnit laga kraft eller det att man godkände böterna, (17 § 9 punkten lagen om belastningsregister).

Efter att tiden har gått ut finns straffet alltså inte kvar i belastningsregistret.

Döms man dock till någon ny påföljd medan man fortfarande står i registret kommer den gamla "pricken" stå kvar fram till det att den nyaste domen preskriberas och går ut.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (680)
2021-02-24 Vad kan jag göra om mitt ex vägrar lämna tillbaka nycklarna?
2021-02-21 Medhjälp till stöld
2021-02-20 Fängelse för ringa stöld?
2021-02-15 Vad är påföljden vid ringa stöld?

Alla besvarade frågor (89488)