Hur kan man återgå till gemensam vårdnad av barn?

Hur gör jag om jag vill få tillbaka gemensam vårdnad efter 6 år? Min son 13 år och jag vill det men inte mamman. Under dom sista arton månaderna har han bott hos mig 15 dagar i månaden eller mer.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagen som reglerar vårdnad av barn är föräldrabalken (FB) och regler om processen i allmän domstol finns i rättegångsbalken (RB). Jag kommer även att hänvisa till socialtjänstlagen (SoL), i mitt svar.

Kort svar

För att åstadkomma en ändring i vårdnaden av barn finns det två alternativ att tillgå. Det första alternativet är att föräldrarna kommer överens i vårdnadsfrågan och tillsammans upptecknar ett avtal om vårdnaden, som socialtjänsten godkänner (FB 6 kap. 6 §). Det andra alternativet är att domstolen beslutar i vårdnadsfrågan (FB 6 kap. 5 §).

Nedan kommer jag att förklara mer ingående om alternativen som finns till hands för att åstadkomma en förändring i vårdnaden.

Föräldrar kan få hjälp att komma överens genom samarbetssamtal

Ni föräldrar kan få hjälp med att upprätta ett avtal om vårdnaden av er son. Detta kan ske genom samarbetssamtal i socialtjänstens regi. Det är varje kommuns skyldighet att erbjuda samarbetssamtal och hjälp att upprätta avtal i frågor om vårdnad av barn (SoL 5 kap. 3 §). Samarbetssamtalen är kostnadsfria och frivilliga för båda föräldrarna, och är till för att föräldrarna ska få hjälp att nå en gemensam överenskommelse om barnets vårdnad, boende, umgänge eller andra relaterade frågor. När avtal är upprättat lämnas detta till socialnämnden för godkännande och blir därefter gällande (FB 6 kap. 6 §).

Finns det möjlighet att nå en samförståndslösning är detta i många fall att föredra för att undvika en vårdnadstvist i domstol, som kan bli både kostsam, tidskrävande och känslomässigt uppslitande för de som är inblandade.

Domstolen kan besluta om vårdnaden

Om ni föräldrar inte kan nå en egen överenskommelse om vårdnaden finns möjligheten för dig att vända dig till tingsrätten med en stämningsansökan där du stämmer din sons mamma (RB 42 kap. 1 §). Efter att den andra din sons mamma har svarat på din stämningsansökan kommer tingsrätten att hålla en muntlig förberedelse med er föräldrar (som blir parter i målet) och med era eventuella ombud. Syftet med detta sammanträde är att förbereda målet inför huvudförhandlingen och reda ut vad parternas inställning till frågorna i målet är. Dels är syftet att verka för att parterna kommer överens (RB 42 kap. 17 § och FB 6 kap. 19 §).

Det förekommer att domstolen vid en muntlig förberedelse beslutar att föräldrarna ska delta i ovan nämnda samarbetssamtal parallellt med processen i domstol (FB 6 kap. 18 §). Domstolen kan även förordna en fristående medlare som genom medling ska hjälpa föräldrarna att komma överens (FB 6 kap. 18a §).

Domstolen kommer att begära in underlag för bedömningen som till stor del består av utredningar från socialtjänsten. Utredningen sker i form av samtal med er föräldrar, hembesök och samtal med barnet i fråga. Uppgifter från barnets skola kan komma att hämtas in. Därefter ger socialtjänsten sin bedömning av vad som är det bästa för barnet.

Barnets bästa ska vara avgörande i frågan om vårdnad

Kan föräldrarna inte nå en samförståndslösning under den muntliga förberedelsen kommer målet att tas till rättegång. Domstolen kommer i rättegången att förhålla sig till föräldrarnas argument och bevisning, samt utredningen från socialtjänsten och därefter ta ett beslut i vårdnadsfrågan.

Särskilt viktigt i bedömningen är vad som anses vara barnets bästa, vilket domstolen ytterst ska grunda sitt beslut om vårdnaden på (FB 6 kap. 2a §). Barnets individuella behov och förutsättningar, föräldrars lämplighet att vara vårdnadshavare, barnets aktuella levnadssituation och relation till föräldrarna är exempel på vad domstolen tittar på i sin bedömning. Barnets egen vilja och åsikter i frågan för större betydelse i takt med att barnet mognar och blir äldre. Med tanke på att din son är 13 år gammal kommer hans åsikt i frågan sannolikt tillmätas betydelse av domstolen i en vårdnadstvist. Något som är viktigt i bedömningen är även föräldrarnas vilja att samarbeta i frågor som rör barnet.

Min rekommendation är att du i första hand kontaktar socialtjänsten i din kommun för att initiera ett samarbetssamtal. Den verksamhet som har hand om samarbetssamtalen kallas ofta för familjerätten.

Jag kan inte nog understryka vikten av samarbetssamtal och att undersöka möjligheten för er föräldrar att komma överens utan domstolens inblandning, dels utifrån aspekten att det kan bespara er mycket tid, pengar och dels för att skona er den känslomässiga påfrestning en vårdnadstvist kan resultera i.

Jag hoppas att mitt svar kan vara dig till hjälp och ge dig ett underlag för att göra en egen bedömning av hur du vill gå vidare med vårdnadsfrågan. Om du tror att du behöver mer ingående juridisk hjälp vill jag tipsa dig att kontakta våra duktiga jurister på Lawlines juristbyrå. Du är även välkommen att ställa en ny fråga till oss om du har fler funderingar.

Lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Hanna LindqvistRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”