Hur kan jag neka återbetalning till en elev som reklamerat en kurs som den har deltagit i till hälften?

FRÅGA
Bedriver kursverksamhet online, har nu fått vår första reklamation där eleven hänvisar till bristande engagemang från kursledare i undervisningen, klagar på materialet och hänvisar till reklamation efter att först använt sig av ångerrätten, men eftersom det gått mer än halva utbildningen kan vi inte gå med på det.Gick då över till reklamation.De brister kursdeltagaren tar upp i hänvisningar till forskning är någonting som jag kompletterar.Kursdeltagaren klagar på prissättningen vilket jag inte finner skäligt med tanke på undervisningstimmar, kursmaterial och hur mycket varje delmoment i kursen är värd när jag säljer dom separat plus att det finns ingen annan som lär ut de teknikerna som vi gör.Vilken laglig rätt har jag som företagare att neka återbetalning?Vilka paragrafer gäller som stödjer min rätt att neka återbetalning?Om kursdeltagaren tar detta vidare - vad gäller då?Våra köpvillkor klargör tydligt att vi inte är ansvariga för elevens personliga utveckling, resultat men att vi tillhandahåller all undervisning och material enligt kursbeskrivning.Som jag skrev är det ingen tidigare som har klagat eller begärt återbetalning.Vi vill kunna ge ett svar är tydligt och konsekvent.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Nedan ska jag ge dig råd om hur du kan bemöta din kund som reklamerar kursen.

Ångerrätten

Eftersom din verksamhet baseras på online-verksamhet omfattas du av distansavtalslagen. Det är då viktigt att tydlig information om företaget och tjänsten finns tillgänglig för dina kunder enligt 2 kap 2 § distansavtalslagen. Det ska även finnas ett formulär för utövande av ångerrätten, se 2 kap 2a § distansavtalslagen. Jag tolkar ditt brev som att du har tydliga köpevillkor på din hemsida.

Ångerrätten kan bara nyttjas inom 14 dagar efter köpet, se 2 kap 10 § distansavtalslagen. I ditt fall har eleven påbörjat utbildningen och deltagit i hälften av utbildningen. Om din elev uttryckligen har givit sitt medgivande till att påbörja kursen gäller inte ångerrätten enligt 2 kap 11 § distansavtalslagen. Med medgivande räknas inte ett godkännande av standardavtal, däremot finns det inga speciella formkrav på hur ett accepterande ska ske.

Av ditt brev framgår inte om din elev har dragit tillbaka sin rätt till ångerrätt på grund att tiden har passerat 14 dagar, eller om det är för att eleven har tackat ja till utbildningen, och sedan påbörjat den.

Vill du bemöta din kunds anspråk på ångerrätt kan du åberopa att tiden passerat 14 dagar enligt 2 kap 10 § distansavtalslagen. Alternativt att utbildningen är påbörjad enligt 2 kap 11 § distansavtalslagen.

Reklamation

I ditt brev skriver du att din kund har gått över till att försöka reklamera kursen. När det gäller den typ av tjänst du tillhandahåller, finns det ingen specifik lag. Närmast till hands blir att tolka problemet utifrån konsumenttjänstlagen.

För att kunna reklamera en tjänst måste din elev kunna visa på ett fel med den. Exempelvis att utbildningen skiljer sig väsentligt från beskrivningen, eller att materialet är direkt felaktigt alternativt inte finns tillgängligt, se 10 § konsumenttjänstlagen. Du skriver även att det framgår av köpevillkoren att ni inte tar ansvar för att elevernas personliga utveckling samt att inga klagomål från övriga deltagare förekommit. Det tyder på att det inte föreligger något fel på kursen, vilket innebär att det inte går att reklamera den.

Skulle din elev mot förmodan kunna påkalla ett fel som kan ligga till grund för en reklamation enligt 26 § konsumenttjänstlagen, kan du kräva betalt för den del av kursen som är utförd enligt 42 § konsumenttjänstlagen. Du kan även kräva ersättning för en eventuell förlorad intäkt som en fullt deltagande elev skulle ha betalat.

Tidigare liknande rättsfall

Många gånger kan en situation vara svår att avgöra. En domstol använder sig då av tidigare domar som vägledning. Det finns ett rättsfall som heter NJA 2002 s. 644, som påminner om din situation. Fallet handlade om en kursdeltagare som ville avboka en kurs efter en viss tids deltagande eftersom personen hade fått erbjudande om ett arbete. Eleven hävdade även att det förelåg fel, eftersom den övernattningslogi som erbjöds inte stämde överens med beskrivningen. Kursledaren motsatte sig avbokningen och en tvist uppstod. Det slutade med att eleven som hoppade av kursen tvingades att betala både för den utnyttjade delen och återstoden av kursen, samt övriga utgifter.

Sammanfattning

Du har varit tydlig med att du inte tar ansvar för dina elevers personliga utveckling, samt att inga andra klagomål tidigare har inkommit. Det talar för att kursen är korrekt. Det blir alltså svårt för din elev att reklamera den. Skulle din elev ändå göra det med framgång, har du rätt att göra avdrag för den del av kursen som eleven utnyttjat enligt 42 § konsumenttjänstlagen. Till stöd för ditt resonemang kan du även finna vägledning i det nämnda rättsfallet NJA 2002 s. 644.

En tvist i en domstol kan vara en kostsam och långdragen process. För att undvika en tvist med din elev kan du hänvisa till köpevillkoren på din hemsida, där du tydligt klargör att du inte tar ansvar för den personliga utvecklingen, och att det inte är något fel på kursen. Priset har eleven accepterat eftersom eleven deltagit i hälften av kursen. Om du vill ha hjälp med att formulera ett brev, eller bemöta din elev i ärendet är du välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Vänligen,

Björn Lotoft
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (467)
2021-09-15 Kan jag häva ett avtal om installation av diskmaskin på grund av långa förseningar?
2021-09-13 Har man rätt till avhjälpande när målarfirman utförde en dålig målning?
2021-09-10 Kan flyttfirman fakturera mig mer än vad vi kommit överens om?
2021-08-28 höjda priser i fakturan

Alla besvarade frågor (95664)