FrågaPROCESSRÄTTDomstol06/11/2017

Hur kan jag läsa denna hovrättsdom?

Hej Lawline

Hur gör jag för att kunna läsa rättsfall RH 1983:82 ?

Jag har vid en utryckningsstation kört mot rött fast sken en lampa fast det enligt vägmärkesförordningen gäller rött blinkande sken två lampor

Ordningsboten är underskriven och betald av mig men jag har begärt undanröjande då trafiksignalen enligt Transportstyrelsen är ur funktion

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Domar med betäckningen "RH" är hovrättsdomar. Dessa är enligt huvudregeln allmänna handlingar men kan i vissa fall vara sekretessbelagda, t.ex. om de rör uppgifter som är känsliga för rikets säkerhet (se 2 kap. tryckfrihetsförordningen). Domen du hänvisar till är offentlig och jag kan därmed dela domen med dig här:

RH 82:83 Fråga om godkännande av föreläggande av ordningsbot kunde anses som en giltig viljeförklaring.

59 kap 5 § och 9 § rättegångsbalken

Solna Tr

Inga-Britt C godkände föreläggande av ordningsbot för att ha kört mot röd signal vid en järnvägsövergång. Hon besvärade sig därefter hos tingsrätten och anförde: Hon blev stoppad av polis, som kört efter henne över järnvägsövergången Esplanaden - Järnvägsgatan i Sundbyberg. Polismännen påstod att hon färdats mot röd signal samt förelade henne en ordningsbot om 600 kr. Efter viss diskussion, under vilken hon förnekade att hon sett någon röd signal, erkände hon förseelsen och godtog den förelagda ordningsboten. Hon gjorde detta bl a därför att hon var uppskärrad av att polismännen använt blåljus, när de förföljde henne, trots att hon framfört sitt fordon långsamt. Hon var helt övertygad om att hon inte sett någon röd signal. Samma kväll återvände hon till platsen och fann då att signalen på den sida av vägen hon framfört sitt fordon - den högra - var sönderslagen. Den vänstra sidan av vägen var spärrad med bockar. Polisen borde ha kontrollerat signalerna innan de försökte få henne att erkänna förseelsen.

Åklagaren ingav till tingsrätten en vid polismyndigheten i Solna upprättad promemoria, av vilken framgick att ljussignalen på den högra sidan av vägen vid det aktuella tillfället var ur funktion.

Solna tingsrätt (1983-01-31. Reuterwall) fann att vad Inga-Britt C anfört eller vad i övrigt förekommit inte utgjorde skäl att undanröja föreläggandet av ordningsbot. Tingsrätten lämnade därför besvären utan bifall.

Svea HovR

Inga-Britt C anförde besvär mot tingsrättens beslut och yrkade undanröjande av ordningsbotföreläggandet.

Svea hovrätt (1983-03-28. Hylander, E Holmberg, Elner, referent, och Gustafsson) undanröjde föreläggandet och anförde i skälen därför: I målet är utrett att ljussignalen på den högra sidan av vägen var ur funktion. Det får antas att Inga-Britt C inte skulle ha godkänt föreläggandet om hon hade haft detta klart för sig. Godkännandet kan därför inte anses som en giltig viljeförklaring.

Målnummer Ö 387/83

---

För originaldomen, kontakta Svea hovrätt.

Vänliga hälsningar,

Samuel KarlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Domstol? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo