Hur kan ett hus bli upphovsrättsligt skyddat?

2020-02-01 i Immaterialrätt
FRÅGA
När det gäller upphovsrätt, vad gäller? Fråga: Om en kompis har ritat ett hus och han har byggd det till oss, sen 13 år efter ringer en advokat firma och säger att vi har gjort potentiellt upphovsrättsintrång av hans klient hus. Vi har varit ovetande om detta i alla år.Nu har vi kollat och jämfört, våran hus har inte en del, kanske 20% av hans hus och med det så blir huset helt olik från den sidan, och det finns ingen källare samt det är andra dimensioner på huset (ingen dimension är exakt lik) och annan planlösning på bottenplan andra fönster, samt ingen balkong på ena delen av huset mm, fast båda husen påminner om varandra.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Eftersom din fråga berör upphovsrätt så är upphovsrättslagen, härefter förkortad som URL, tillämplig (1 § URL). Jag tolkar din fråga som att din kompis har ritat ett hus som du/ni sedan har byggt, och att detta i efterhand har anklagats vara efterliknat ett annat hus. Skulle partskonstellationen vara annorlunda så kan du applicera det som jag nedan anför på just ditt fall.

Kan ett hus vara upphovsrättsligt skyddat?

Upphovsrättsligt skydd till ett hus kan uppnås på två sätt. För det första kan huset som sådant, i form av alster av byggnadskonst, bli upphovsrättsligt skyddat (1 § 1 st. 6 p. URL), och för det andra kan man få upphovsrättsligt skydd för enbart ritningen (1 § 2 st. URL).

Är huset upphovsrättsligt skyddat i ditt fall?

För att avgöra om något har upphovsrättsligt skydd måste man göra en bedömning utifrån varje enskilt fall om verket är tillräckligt originellt och skyddsvärt samt har tillräckligt hög verkshöjd. Detta kan med enklare ord beskrivas som att huset ska ge uttryck för skaparens personlighet – det ska vara skaparens intellektuella skapelse. För att avgöra originaliteten kan man ta hjälp av en hjälpnorm som kallas för dubbelskapandekriteriet. Om det är en obefintlig/väldigt liten risk att någon oberoende återskapar samma verk så bör verket vara upphovsrättsligt skyddat. Detta är svårt att avgöra utan att ha sett huset i fråga, men generellt kan inte en vanlig villa anses vara skyddsvärd som byggnadskonst. Denna bestämmelse tar snarare sikte på byggnader av speciell typ. Däremot är tröskeln för att få upphovsrättsligt skydd för en ritning mindre. Detta innebär dock även att skyddsomfånget blir snävare och i stort sett enbart skyddar mot rena efterbildningar.

Är det ett upphovsrättsligt intrång?

Utan att ha sett båda husen är det svårt för mig att avgöra huruvida det är ett upphovsrättsligt intrång eller inte. Utifrån vad du beskriver verkar dock husen skilja sig åt i många avseenden. Detta gör att det inte kan bli fråga om upphovsrättsintrång gällande ritningen, just eftersom skyddsomfånget är så pass snävt. Är det så att huset är av mer speciell karaktär så kan det som sagt ha upphovsrättsligt skydd i form av byggnadskonst och har då ett större skyddsomfång. Att det har ett större skyddsomfång innebär att det i fler fall, trots att det föreligger vissa olikheter, kan betraktas som upphovsrättsligt intrång. Det skulle då anses vara upphovsrättsligt intrång på grund av att det är en exemplarframställning och tillgängliggörande för allmänheten genom offentlig visning (2 § 2 och 3 st. 3 p. URL). Detta för att det då är en efterbildning som är beroende av rätten till originalverket (4 § 1 st. URL).

Nedan kommer jag lägga upp argument som du kan använda för att hävda att det inte är ett intrång i upphovsrätten:

1.Huset är inte tillräckligt originellt för att få upphovsrättsligt skydd. Här kan du även argumentera utifrån dubbelskapandekriteriet som jag nämnde ovan, dvs att det finns risk för att någon helt oberoende återskapar samma verk. 2.Det är fråga om ett helt oberoende återskapande. Om du/din vän inte alls hade vetskap om den tidigare byggnaden så kan det aldrig vara ett upphovsrättsligt intrång. Enligt praxis (NJA 1994 s. 74) har bevisbördan för att något är framtaget självständigt ansetts ligga på den som skapat det efterliknande objektet, om verken är väldigt lika. I ditt fall verkar det dock inte som att husen är så lika att detta kommer bli aktuellt. 3.Det har bearbetats till ett nytt och självständigt verk och det är således inte beroende av rätten till originalverket (4 § 2 st. URL). Här kan du argumentera för att olikheterna gör så att bearbetningen är så pass omfattande att det inte kan anses som en efterbildning längre.

Sammanfattning

Ett hus kan få upphovsrättsligt skydd i form av ett alster av byggnadskonst (får ett större skyddsomfång) eller så kan enbart ritningen bli skyddad (och får då ett snävare skyddsomfång). Olikheterna som du beskriver gör att jag anser att huset måste vara skyddat i form av byggnadskonst för att ägaren överhuvudtaget ska ha en möjlighet att hävda upphovsrättsintrång. Enligt min bedömning, utifrån beskrivningen som du ger, är olikheterna så pass stora att du har möjlighet att argumentera utifrån de punkter jag ovan nämnde. Mitt råd till dig är därför att du utformar en argumentationsplan för att bemöta advokaten. Skulle du behöva mer hjälp rekommenderar jag dig att du bokar tid med en av våra jurister på https://lawline.se/boka.

Hoppas att du fick svar på din fråga, och stort lycka till!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Nilsson Herhold
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (975)
2021-05-14 Upphovsrätt
2021-05-09 Kan man göra en kopia av en annans tavla, göra om den till en t-shirt och ge bort den i present?
2021-05-09 Intrång i upphovsrätten och varumärkesrätten avseende en fåtölj?
2021-05-05 Ensamrätt till företagsnamn

Alla besvarade frågor (92281)