Hur kan en utländsk fader försäkra sitt rätt till arv?

FRÅGA
Svensk man avliden har inga barn. Mamman är svensk och pappan är tunisier utan anknytning till Sverige. Hur kan pappan säkra sin rätt till arv?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I ovan fall aktualiseras till en början svensk internationell privat- och processrätt. Frågan behandlar hur fadern kan säkra sin rätt till arv. Arvet kommer att fördelas enligt svenska regler, detta följer av successionsordningen.

Det är domstolen i det land där den avlidne hade hemvist vid sin död som är behörig att fatta beslut rörande arvet i sin helhet, se art. 4.

Jag utgår från att den svenske mannen hade sitt hemvist i Sverige. Svensk domstol är således behörig att fatta beslut rörande arvet i sin helhet i ovan fall.

När det gäller tillämplig lag, alltså om svensk arvsrätt ska tillämpas i förhållande till den tunisiske arvingen, stadgar art. 20 att förordningen är universellt tillämplig, och lagen som anges i förordningen ska tillämpas oavsett om det är en medlemsstats lag eller inte.

Huvudregeln är att den lag som är tillämplig på arvet i dess helhet är lagen i den stat där den avlidne hade hemvist vid sin död, se art. 21.

I ovan fall kommer svensk arvsrätt att tillämpas när kvarlåtenskapen ska fördelas.

I ovan fall finns det inte några bröstarvingar med i bilden. 2 kap. 2 § ÄB stadgar att om det inte finns bröstarvingar kommer arvlåtarens föräldrar att dela på arvet med lika lott.

Den tunisiske pappan är tillförsäkrad hälften av arvet och kan vid tvist stämma in vid svensk domstol.

Med vänlig hälsning!

Martin Carleheden
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (908)
2021-04-11 Ska en kapitalförsäkring gå till förmånstagaren utan att först täcka dödsboets skulder?
2021-04-09 Fördelning av kvarlåtenskap
2021-04-06 Bodelning och arvskifte vid makes frånfälle
2021-03-29 Thailändsk arvsrätt

Alla besvarade frågor (91202)