Hur kan barn skyddas från sina föräldrar enligt svensk lag?

2019-09-30 i Barnrätt
FRÅGA
Hej.Jag har polisanmält barnens far för våld mot barnen. Hur kan jag skydda barnen utan att umgänges sabotage hävdas. Kan detta göras via socialtjänsten? Hur kan detta göras på lagligt sätt?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Utgångspunkter för barnets bästa: en god och nära kontakt samt risken för övergrepp m.m.
Ledstjärnan i svensk rätt är att barnets bästa ska komma i främsta rummet, vilket också kommer till uttryck i bl.a. föräldrabalken (FB) och socialtjänstlagen (SoL). Det stadgas att "[b]arnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge" (6:2 a 1 st. FB). Att barnet eller någon annan i familjen riskerar att utsättas för övergrepp eller att barnet far illa i övrigt samt barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna, utgör båda bedömningsgrunder för vad som ska anses vara barnets bästa (6:2 a 2 st. FB). Det är kring dessa bedömningsgrunder som det uppstår problem när barnet utsätts för våld i familjen, samtidigt som man ska förhålla sig till presumtionen (utgångspunkten) om att det ligger i barnets intresse att i så stor utsträckning som möjlig ha en "god och nära kontakt med båda föräldrarna", trots att realiteten kanske är en annan.

Rätten kan ändra vårdnaden om barnets hälsa eller utveckling är föremål för "bestående fara"
Det framgår inte av din fråga om barnens far är vårdnadshavare, om han bara har umgängesrätt eller om han har barnen boende hos sig växelvis. Om han är vårdnadshavare – vilket jag fortsättningsvis utgår från i mitt svar – och han försummar utövandet av vårdnaden eller i övrigt brister i omsorgen, kan rätten (domstolen) ändra hur vårdnaden ser ut om detta riskerar att skada barnets hälsa eller utveckling på ett sätt som medför bestående fara (6:7 1 st. FB); i det fall ni båda står för vårdnaden kan alltså vårdnaden flyttas över enbart på dig (6:7 2 st. FB). Både socialnämnden och du som förälder kan föra talan i syfte att vårdnaden ska ändras (6:5 FB och 6:7 4 st. FB). Bedömningen följer förfarandet som vid omhändertaganden enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), där beredande av vård bl.a. ska beslutas om den unges hälsa eller utveckling riskerar att skadas med hänsyn till hur omsorgen och hemförhållandena ser ut (2 § LVU).

Mitt råd är du kontaktar socialtjänsten, alternativt socialnämnden, snarast möjligt för att försöka få till stånd en ändring av vårdnaden; kommunen (genom socialnämnden och i sin tur socialtjänsten som kan sägas "arbeta på golvet") har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och hjälp som de behöver (2:1 SoL) och dessa insatser ska utformas tillsammans med dig som enskild (3:5 SoL). Yrkesverksamma inom socialtjänsten (bland många andra myndigheter) är skyldiga att göra en omgående anmälan till socialnämnden om de får kännedom eller misstänker att ett barn far illa (14:1 1 st. SoL), liksom att de är skyldiga att lämna alla för utredningen relevanta uppgifter (14:1 3 st. SoL). Socialnämnden ansvarar i sin tur för en mängd barnrelaterade frågor, bl.a. att verka för goda uppväxtförhållanden hos barn och unga, att bedriva förebyggande arbete för att förhindra att dessa far illa och att samarbeta med hemmen i de fall barn och ungas utveckling riskerar att påverkas negativt m.m. (5:1 SoL). Som framgår ovan kan de, om tillräckliga skäl talar för det, på eget initiativ väcka talan hos rätten om att få tillstånd en ändring av vårdnaden.

Om frågan istället gäller umgänge
Som huvudregel är umgängesrätten en rätt som enbart tillkommer barnet; inte föräldern (6:15 FB). Det är viktigt att du ändå gör ditt bästa för att kommunicera din oro för barnen till just socialnämnden och socialtjänsten på samma sätt som ovan är beskrivet, istället för att på eget bevåg förhindra att umgänget kommer till stånd. Du skriver inte heller hur gamla barnen är men i takt med stigande ålder och mognad ska också allt större hänsyn tas till barnets vilja (6:2 a 3 st. FB), vilket innebär att också deras ord kan väga tungt vid en bedömning om huruvida umgänget ska fortsätta eller inte.

Hoppas att du fick svar på din fråga och återkom gärna om du har fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Caroline Hallén Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1393)
2020-02-18 Mor- och farföräldrars rätt till umgänge med sina barnbarn
2020-02-17 Kan en förälder hindra barnen från att träffa den andre förälderns nya partner?
2020-02-16 Får föräldrar lägga upp bilder på sina barn utan samtycke?
2020-02-09 Rätt till umgänge mellan barnbarn och mor- och farföräldrar

Alla besvarade frågor (77210)