Hur granskas att framtidsfullmakter är gällande?

2020-06-21 i Avtal
FRÅGA
Hej, min fråga gäller Framtidsfullmakt. Jag har läst all information från banker mfl rörande detta, men inte kunnat hitta svaret på min fråga. Vad jag undrar över är: Om jag nu ger en person dessa rättigheter genom en framtidsfullmakt, och den då ska skickas in nu när jag är fullt frisk till banker etc, hur säkerställer bank mfl att denna sen gäller om fullmaktshavaren sen begär att kunna använda den. Man ger ju denna till en person man litar på, men jag undrar ändå i terorin rent allmän hur detta fungerar, Alltså, idag ger jag person X rätten att hantera mina bankärenden i det fall att jag i framtiden blir allvarligt sjuk och inte kan göra det själv. Denna skickas in till banken nu när jag är fullt frisk? Och ligger där för framtida behov. Sen om 6 månader meddelar person X att jag nu är allvarligt sjuk och begär tillträde till mina konto. Men i verkligheten är jag inte alls så sjuk. Eller sjuk alls? Hur fungerar detta? Hur säkerställer man att kriteriet i denna fullmakt är uppfyllt? Ska man skiva till något själv i denna fullmakt om detta? Hur ska banken veta att jag är allvarligt sjuk? Intyg fr läkare som komplement eller?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Framtidsfullmakter regleras i lagen om framtidsfullmakter, och det är den lagen jag kommer hänvisa till i mitt svar nedan.

En framtidsfullmakt ställs till en fullmaktshavare med lojalitetsplikt

En framtidsfullmakt är en fullmakt som ger behörighet för en nämnd fullmaktshavare att företräda fullmaktsgivaren angående ekonomiska eller personliga angelägenheter, om denna i framtiden inte kan åta dessa själv på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagad hälsa eller annat varaktigt förhållande (1 §).

I fullmakten ska det tydligt framgå bland annat vem eller vilka som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter som omfattas av fullmakten och vilka övriga villkor som gäller (5 §).

Fullmakten träder i kraft när fullmaktsgivaren inte längre kan sköta sina egna angelägenheter av anledning som nämnts ovan. De formella kraven såsom skriftlighet och att fullmakten bevittnats måste också vara uppfyllda (9 §). Det kan vara svårt att avgöra exakt när en sådan situation inträder när fullmaktshavaren ska få rätt att företräda fullmaktsgivaren eller inte. Därför säger regeln i 9 § 2 st att det är fullmaktshavaren själv som ska göra bedömningen av fullmaktsgivarens tillstånd, och därmed huruvida fullmakten har trätt i kraft eller inte.

Om fullmaktshavaren bedömer att fullmakten ska anses ha trätt i kraft ska hen genast underrätta fullmaktsgivarens make/maka/sambo och närmaste släktingar samt meddela vad fullmakten innebär (10 §). Det finns också alternativet för fullmaktshavaren att ansöka om prövning av fullmaktsgivarens tillstånd hos tingsrätten som därefter kan besluta om att fullmakten har trätt i kraft om förutsättningarna är uppfyllda (11 §). Tingsrätten kan inför sin bedömning behöva begära in sjukintyg eller liknande.

Hur granskas det om kriterierna för att fullmakten ska börja gälla är uppfyllda?

Svaret är att nej det finns ingen extern granskning av att en framtidsfullmakt används på rätt sätt. Är situationen så att fullmakten inte är giltig på grund av att den ännu inte har trätt i kraft, så sker vanligen att fullmaktsgivaren upptäcker detta och själv kan stoppa. Om situationen är att fullmaktshavaren inte agerar enligt lojalitetsplikten och frångår att agera i enlighet med personens intresse, så finns det vissa åtgärder som kan förebygga detta. Se nedan under nästa fråga.

Syftet med en framtidsfullmakt är vanligen att utse en fullmaktshavare som kan ha hand om vardagsekonomin och liknande saker när fullmaktsgivaren inte själv kan det. Personen kan själv reglera i fullmakten vad fullmaktshavaren ska få lov att göra och inte. Banker och andra ska därför kunna utgå från att fullmakter som uppvisas är gällande, under förutsättning att övriga villkor är uppfyllda.

Vad kan göras?

Som nämnts ovan får fullmaktsgivaren lov att ställa upp övriga villkor i fullmakten. Ett sådant kan vara att fullmakten enbart kan träda ikraft efter en domstolsprövning.

Andra villkor kan vara att utöver fullmaktshavaren också utse en bestämd granskare (23 §). Finns det en utsedd granskare har denna rätt att begära att fullmaktshavaren redovisar till denne. I annat fall har maka/make/sambo eller närmaste släktingar alltid rätt att begära att fullmaktshavaren redovisar till dem en gång om året (24 §).

En person som anser att fullmaktshavaren inte sköter sitt uppdrag kan också rapportera detta till överförmyndaren i kommune, vilken kan ha rätt att begära in redovisningar också. Vid bedömning av missbruk kan fullmaktshavaren förlora sin rätt att företräda enligt fullmakten eller att en god man utses istället (25-26 §§).

Sammanfattningsvis, vanligtvis utförs inga kontroller hos mottagande bank/ myndighet/ annat av om fullmakten har trätt i kraft eller inte. Däremot ska ett ikraftträdande av fullmakten antingen beslutas av fullmaktshavaren och underrättas till personens närmaste eller beslutas av en tingsrätt. Det finns alltså alltid annat bevis på att fullmakten har trätt i kraft än fullmaktshavarens ord, som skulle kunna uppvisas.

Fullmaktsgivaren kan också uppställa vissa villkor i fullmakten såsom utse en granskare för att säkerställa att fullmaktshavaren agerar i enlighet med personens intresse.

Jag hoppas att detta gav svar på din fundering!

Vänligen,

Erica Lager
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1409)
2021-01-18 Går det få tillbaka ett lån som man givit till någon annan?
2021-01-17 Vad avgör om ett avtal är legitimt och juridiskt bindande?
2021-01-16 När ska barn börja betala för sin barnförsäkring?
2021-01-14 Felstavat namn på anställningsavtal

Alla besvarade frågor (88206)