Hur gör vi för att sälja min sjuka mammas bostadsrätt?

2020-01-06 i God man
FRÅGA
Min mamma bor i en bostadsrätt, men hennes närminne har försämrats sista tiden. Hon har haft hemtjänst 6 gånger per dag, men flera gånger har hon gått hemifrån packad kasse med kläder och andra prylar. Senast gick hon ut på kvällen och polisen körde hem henne till bostaden där jag mötte upp. Jag tog hand om henne och gav henne varm dryck. Nästa morgon får jag telefonsamtal kl.7.30, det kommer från X sjukhus akuten.En ambulans hittade henne nerkyld i regnet tidigt på morgonen. Hon placerades på geriatriken där hon stannade några dagar. Nu har hon placerats på ett hem söder om stan. Hon har sin ordinarie bostad i Y. Jag anser själv att hon bör stanna på hemmet där hon nu är. Men vad gör vi med hennes bostadsrätt.Vi är tre bröder och vi anser att hon inte kan betala dubbla bosättningar. Hur gör man på rätt sätt för att avveckla bostadsrätten?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga äger din mamma och bor i en bostadsrätt. På grund av hennes sjukdom och placering på sjukhem är du av uppfattningen att bostadsrätten bör avvecklas; dvs. den bör säljas. Du undrar hur du går till väga för att så ska ske korrekt.

Som anhöriga har ni om det är uppenbart att er mamma på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande inte längre har förmåga att ta hand om sina ekonomiska angelägenheter, rätt att vidta ordinära rättshandlingar med anknytning till hennes dagliga livsföring (17 kap. 1 § Föräldrabalken, FB). Det kan avse betalning av periodiska utgifter som utgör en förutsättning för att din mamma ska kunna upprätthålla sin levnadsnivå och sina levnadsförhållanden även sedan hon förlorat sin beslutsförmåga. I förarbetena till bestämmelsen nämns som exempel betalningar för boende, transporter, sociala tjänster, telefonabonnemang, försäkringar m.m. (prop. 2016/17:30 s. 136). Vad som i det konkreta fallet har betydelse för den enskildas dagliga livsföring skiftar från individ till individ varför anhörigas insatser måste utgå från den livssituation och de behov som den enskilda har. Om behoven förändras måste även insatserna förändras men hela tiden falla inom anhörigbehörigheten, dvs avse rättshandlingar med anknytning till den enskildas dagliga livsföring. Anhörigas behörighet omfattar däremot inte större och mer sällan förekommande rättshandlingar, såsom köp eller försäljning av t.ex. en fastighet, bostadsrätt eller bil. I nuläget är således endast din mamma som har rätt att sälja bostadsrätten.

Min rekommendation är därav att ni hos domstol ansöker om en god man eller förvaltare. God manskap och förvaltarskap skiljer sig åt en del och då jag inte vet hur sjuk din mamma är kommer jag att redogöra för båda. God manskap är mindre inskränkande än förvaltarskap varför god man är vad som i första hand ska utses. En god man ska utses av rätten om det behövs om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. För anordnande av god man krävs det att din mamma samtycker till det, om inte hennes tillstånd hindrar att sådant inhämtas (11 kap. 4 § FB). Utgångspunkten vid godmanskap är att en god man bör ses som ett biträde åt huvudmannen och inte kan handla utan huvudmannens samtycke. För handlingar som berör den dagliga hushållningen behöver samtycke dock inte inhämtas. Samtycke krävs inte heller när huvudmannen på grund av hälsotillstånd saknar förmåga att uttrycka sin vilja (11 kap. 5 § FB). Om god man utses till din mamma har hon kvar sin rättshandlingsförmåga och ska i princip tillfrågas inför alla större beslut som tas (t.ex. försäljning av bostadsrätten).

Det finns även möjlighet att ansöka om en förvaltare åt din mamma. Ett förvaltaruppdrag innebär att förvaltaren kan handla utan huvudmannens samtycke. Om din mamma på grund av hälsotillstånd inte är kapabel till att ta hand om sig själv eller om sin egendom och godmanskap inte är tillräckligt kan en förvaltare förordnas (11 kap. 7 § FB). Om en förvaltare utses förlorar din mamma sin rättshandlingsförmåga och kan inte ta beslut själv som omfattas av förvaltarskapet.

Oavsett om god man eller förvaltare anordnas finns det dock speciella regler avseende försäljning av bland annat bostadsrätt. God man eller förvaltare får endast sälja sin huvudmans fastighet eller bostadsrätt om överförmyndaren samtycker till försäljningen. Det är endast god man eller förvaltare som är behörig att ansöka om överförmyndarens samtycke. Överförmyndaren ska lämna samtycke till försäljningen endast om åtgärden är lämplig med hänsyn till egendomens natur samt huvudmannens behov och samlade tillgångar (14 kap. 11 § FB). Därför är det viktigt att man som god man eller förvaltare i ansökan förklarar skälet till försäljningen, hur huvudmannen ska lösa sin boendesituation framöver och att man lämnar in handlingar som styrker att försäljningen sker till gällande marknadspris. Försäljning bör ske på den öppna marknaden, med hjälp av mäklare.

Sammanfattningsvis är min rekommendation att ni ansöker om en god man eller förvaltare till er mamma. Jag kan dessvärre inte ta ställning till vilket av alternativen som bör väljas. Dock är förvaltarskap mer ingripande och förvaltare ska endast anordnas om det inte är tillräckligt med god man. God man kan eller förvaltare kan ansökas om av den enskilde själv (din mamma) men även nära anhöriga (ni barn) och överförmyndaren är behörig att ansöka.

För att ansöka om god man eller förvaltare kan du antingen vända dig till domstol eller till kommunens överförmyndare. Det enklaste torde vara att du vänder dig till överförmyndaren i kommunen. Överförmyndaren är van att handskas med ärenden som ert och kan bistå med de handlingar som behövs till domstolen. Att ansöka om god man eller förvaltare kostar ingenting. I ansökan kan du ge förslag på god man eller förvaltare, innebärande att du eller något av dina syskon kan föreslås och godkännas för uppdraget. Den som sedan utses som god man eller förvaltare kan därefter, enligt ovan, ansöka hos överförmyndaren om försäljning av bostadsrätten.

Du kan läsa mer om god manskap och förvaltarskap på Sveriges domstolars hemsida. För att komma i kontakt med överförmyndaren i kommunen går det bra att ringa till kommunens växel och be att få bli kopplad. För det fall att ni behöver ytterligare hjälp i ärendet av en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (507)
2021-04-30 ​Vad är en god man?
2021-04-30 Kan en dement ge bort egendom?
2021-04-30 Vad är en god man?
2021-04-29 God man eller anhörigas rätt att rättshandla?

Alla besvarade frågor (92043)