Hur gör vi för att komma överens om vissa beslut angående vårt barn?

2019-06-19 i Barnrätt
FRÅGA
Både jag och mitt ex håller med att vi ska ha delad vårdnad men krav och förutsättningar som hon sätter gör det svårt för mig att ta beslut för mitt barn. Finns det nagot laglig sätt att vi ska behöver komma overens om vissa beslut ang. våran barn?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Bestämmelser om barns vårdnad, boende och umgänge finns i 6 kap. föräldrabalken (FB). Vid alla beslut som gäller vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande (6 kap. 2 a § FB). Att barnets bästa ska vara avgörande är ett högt ställt krav och det finns inget som är viktigare än vad som är bäst för barnet i bedömningen. I bedömningen om vad som är till barnets bästa ska det särskilt fästas avseende vid risken för att barnet utsätts för övergrepp, men även barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Den som är vårdnadshavare ska bestämma i frågor som rör barnets angelägenheter (6 kap. 11 § FB). I ert fall, när ni har gemensam vårdnad, ska sådana beslut tas av er tillsammans (6 kap. 13 § första stycket FB). De frågor ni gemensamt ska besluta om som vårdnadshavare är större och mer ingripande beslut. Typiskt sett kan det avse vart barnet ska gå i skola/förskola eller vart det ska bo, längre utlandsresor m.m. Mer vardagliga avgöranden behöver inte vårdnadshavarna ta tillsammans. Till vardagliga avgöranden räknas t.ex. vad ett barn ska äta, sovtider m.m. Utgångspunkten är således att ni som vårdnadshavare ska klara av att komma överens om sådana beslut ni ska ta tillsammans.

Vänd dig till familjerätten för ett samtal i första hand

Kan ni inte komma överens om vissa beslut är mitt råd att du i första hand vänder dig till familjerättsenheten i din kommun. Familjerätten lyder under socialtjänsten och bistår bland annat med rådgivning om vårdnad, boende och umgänge samt det finns en möjlighet till samarbetssamtal. Samarbetssamtal är frivilliga så det krävs att ni båda går med på det för att ni ska träffas i ett sådant samtal.

Familjerätten har i regel väldigt professionell personal som är vana att handskas med ärenden som ert. Familjerätten har tystnadsplikt, är objektiv och ser till barnets bästa. Dess uppgift är att medla och se till att ni får en fungerande dialog. Kanske kan ni i familjerätten komma fram till en lösning avseende de beslut ni i nuläget har svårt att fatta tillsammans. Ibland är det bättre med en tredje part som kan hjälpa till att få en konstruktiv dialog.

För att få kontakt med familjerätten kan du ringa till kommunens växel och be om att bli kopplad till rätt avdelning.

Ett alternativ är att begära enskild vårdnad

Kan ni inte enas och du är av uppfattningen att det är till barnets bästa att du ensam ska ta besluten är ett alternativ att du vänder dig till domstol och begär enskild vårdnad (6 kap. 5 § första stycket FB). Det är ett av de alternativ som även den andra föräldern har.

Vid bedömningen om vårdnaden ska vara gemensam eller anförtros åt en av er ska rätten fästa särskilt avseende vid er förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet (6 kap. 5 § andra stycket FB). Vad som är sådana samarbetsproblem att vårdnaden bör ändras till enskild får bedömas från fall till fall. Viss ledning kan tas från rättsfallet NJA 2007 s. 382. I rättsfallet uttalade Högsta Domstolen: "Uttryck för brist på förtroende för den andra föräldern liksom för bristande vilja eller förmåga att vara flexibel och jämka samman sin uppfattning med den andres är tecken som tyder på att gemensam vårdnad kan vara oförenlig med barnets bästa. En konflikt mellan föräldrarna bör dock inte utesluta gemensam vårdnad, om motsättningarna kan antas vara av övergående natur och därför inte bedöms hindra ett fungerande samarbete på längre sikt i frågor som rör barnet."

Domstolens bedömning innebär således att om ni har långvariga samarbetsproblem som inte är av övergående natur, talar det för att vårdnaden ska vara enskild till en av er. I bedömningen ska, som inledningsvis redogjort för, barnets bästa vara avgörande. I en domstolstvist kan det således innebära att du eller den andre föräldern får enskild vårdnad.

Mitt råd till dig är enligt ovan att du i första hand vänder dig till familjerätten. I första läget är förhoppningen att du och den andre föräldern redan då kan komma överens om en lösning som fungerar för er och ert barn. Jag är av uppfattningen att samarbetssamtal hos familjerätten inte ska underskattas. Det kan göra en väldig skillnad med en oberoende part som hjälper er att få till en konstruktiv dialog.

Skulle ni trots samarbetssamtalen hamna i domstol bör du anlita en jurist som företräder dig. För det ändamålet kan jag varmt rekommendera en jurist på Lawlines juristbyrå. Om du är intresserad av att anlita en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert och vidare kontakt.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1455)
2020-05-31 Får jag jag flytta barnet hem till mig utan den andra vårdnadshavarens samtycke?
2020-05-31 Får boendeföräldern välja förskola?
2020-05-31 Vad gäller då en närstående ska adoptera internationellt?
2020-05-31 Får man resa med barn utan samtycke av den andra föräldern?

Alla besvarade frågor (80568)