Hur gör sambor en bodelning och vad gör man om en sambo vägrar?

Hej,

Jag och mitt ex sambo har separerat. Vi står på en gemensam förstahandskontrakt, men där vi har bestämt att han ska ta över kontraktet. Vi har ännu inte gjort detta, står kvar på adressen och betalar ännu en del av hyran fast jag inte bor kvar. Nu till min fråga hur gör man med fördelningen av sakerna som vi har gemensamt har köpt till lägenheten? Jag har försökt att vi ska komma överens om en fördelningen, men som han vägrar. Hur gör jag för att få min del som jag har rätt till?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler gällande samboförhållanden finner du i Sambolagen.

Jag kommer nedan försöka redogöra grunderna för hur samboförhållanden betraktas i svensk lag, och därefter försöka förklara hur man fördelar sakerna som man gemensamt har köpt till lägenheten.

Kravet på samboförhållandets varaktighet.

Med ett samboförhållande i lagens mening menas att två personer stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll, 1 § sambolagen. Definitionen av att samboförhållandet ska vara av stadigvarande karaktär framgår av förarbeten till lagen som anger att mer eller mindre tillfälliga förbindelser kan normalt inte anses utgöra ett samboförhållande. Däremot ska det betraktas som ett samboförhållande om parternas gemensamma uttryckliga vilja är att deras förhållande skall betraktas som ett samboförhållande. Om någon av parterna i ett samboförhållande neka till att parterna lever i ett samboförhållande ser man ett riktmärke på sex månader, det vill säga att om parterna bott tillsammans minst sex månader ska dess förhållande betraktas som ett samboförhållande, prop. 2002/03:80, s. 43-44.

När ett samboförhållande upphör.

Ett samboförhållande kan upphöra på tre olika sätt;

1. om samborna eller någon av dem ingår äktenskap,
2. om samborna flyttar isär eller
3. om någon av samborna avlider.

Detta innebär att ett samboförhållande pågår fram tills att något av dessa kriterier uppfylls, 2 § sambolagen. När ett samboförhållande upphör av annan anledning än att samborna ingår äktenskap med varandra ska samboegendomen på begäran av någon av samborna fördelas genom bodelning. Begäran på bodelningen får ske senast ett år efter att samboförhållandet upphörde, 8 § sambolagen.

Vad är samboegendom?

Samboegendom utgör sambornas gemensamma bostad och bohag om det har förvärvats för gemensamt bruk, 3 § sambolagen. Med sambornas gemensamma bohag menas möbler, hushållsmaskiner och alla andra lösören som har förvärvats för gemensamt bruk, däremot ska sådant bohag som används uteslutande för den ena sambons bruk inte räknas som gemensamt bohag, 6 § sambolagen, även egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål heller inte räknas med till det samboegendom, 7 § sambolagen. Det är viktigt att vara medveten om att andra föremål som bilar, båtar och andra liknande föremål inte betraktas som bohag eftersom det inte är inre lösören i bostaden och dessa räknas därför inte med i samboegendomen.

Slutligen är egendom som en sambo erhållit genom testamente, gåva eller arv med villkoret att det ska vara mottagarens enskilda egendom inte heller samboegendom, 4 § sambolagen. Nämnvärt är att det finns möjlighet för sambor att avtala om att en viss egendom ska förbli enskild egendom eller att bodelning inte ska ske ifall samboförhållandet i framtiden skulle upphöra. Detta innebär att det är fritt att avtala hur man vill göra, 9 § sambolagen.

Hur ska samboegendom fördelas?

Samboegendom ska som nämnt ovan på begäran av en av samborna, senast efter ett år, fördelas genom bodelning. Vid bodelningen ska sambornas andelar i samboegendomen beräknas, 12 § sambolagen, och därefter fördelas mellan dem på lotter, 16 § första stycket sambolagen. Vid beräkningen av sambornas andelar i samboegendomen ska från vad en sambo äger av egendomen så mycket avräknas att det täcker de skulder som den sambon hade när samboförhållandet upphörde, 13 § sambolagen. Skulderna som får dras av måste hänföra sig till bohag eller bostad som köpts för gemensamt bruk, det vill säga att billån eller andra lån som inte hör till samboegendomen inte får dras av. Gällande bostaden ska den som tar över bostaden göra avdrag på sin lott med motsvarande värde, vilket innebär att den som tar över bostaden kommer erhålla mindre efter fördelningen, 16 § 2 st. sambolagen. Det som återstår efter att avdrag gjorts för att skulderna skall täckas, läggas samman och värdet därefter ska delas lika mellan samborna, 14 § sambolagen. Även vid fördelningen finns det möjlighet att fritt avtala om hur man vill fördela bostaden och bohaget fritt, man kan exempelvis avtala om att A erhåller en speciell tavla och B får då pengar i utbyte eller behålla någonting i bohaget som B vill behålla.

Vad kan man göra om en sambo vägrar göra en bodelning?

En bodelning ska genomföras på begäran av en av samborna, det är alltså inte möjligt att förhindra en bodelning endast genom en vägran. Om det skulle vara fallet att någon av samborna vägrar göra en bodelning kan man antingen anlita en jurist som kan hjälpa till med att genomföra en bodelning, eller anlita en bodelningsförrättare som förordnas av domstol. Bodelningsförrättaren sköter bodelningen och bekostas normalt av samborna hälften var.

Hur blir det i ditt fall?

I ditt fall har jag förstått att du och din sambo har separerat och ert samboförhållande har upphört. Ni har avtalat om att din sambo ska ta över bostaden och din fråga är hur du ska gå tillväga för att få din del av bohaget och vad du kan göra i samband med att din sambo vägrar. I min mening ska ni fördela värdet på bohaget till lika lotter, därefter göra avdrag för eventuella skulder som hänför sig till inköp av bohaget och även avräkna värdet på lotten för den sambon som erhåller bostaden. Om det är fallet att sambon absolut vägrar att genomföra en bodelning anser jag att det är lämpligt att kontakta en av våra jurister som kan hjälpa till med bodelningen, du hittar kontaktinfo här. Du kan även kontakta din lokala tingsrätt för att få en bodelningsförrättare förordnad som kan hjälpa till med bodelningen.

Jag hoppas att denna information var till hjälp och att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Arian ShadmehrRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”