Hur gör man med barns vårdnad när man flyttar långt ifrån varandra?

2018-10-31 i Barnrätt
FRÅGA
Min vän är i början på en separation med sin Sambo och de har ett gemensamt barn. Hon (sambon) vill ta med dottern, som är 8mån, till Stockholm från Borås, där de bor för närvarande. Dotterns mor- och farföräldrar bor i Borås och modern har ingen familj i Stockholm. Vilka steg kan man ta för att se till att man får delad eller full vårdnad som pappa? Hjälper det ens fall om modern varit otrogen eller kollar jag för mycket på amerikansk tv? Eftersom modern nu vill flytta till en stad som är så pass långt bort att det inte går att ha delad vårdnad av en 8 månaders bebis, så måste väl någon få full vårdnad? (om det inte går att lösa på något annat sätt) Hur rimligt är det att detta blir fadern om det inte skett någon vanskötsel av barnet av någon förälder?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag kommer inledningsvis i mitt svar till dig att redogöra för den utgångspunkt som finns när det gäller vårdnad, boende och umgänge. Därefter kommer jag att besvara dina frågor var och en samt avsluta med råd om vad din vän kan göra.

Det är skillnad mellan vårdnad, boende och umgänge

Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnet får en trygg och en god fostran (6 kap. 2 § Föräldrabalken, FB). Vårdnadshavaren har en rättighet och skyldighet att ta beslut om barnet, t.ex. vilken skola det ska gå i, vart barnet ska bo osv. (6 kap. 11 § FB). Om barnet står under vårdnad av två vårdnadshavare ska sådana beslut tas tillsammans (6 kap. 13 § FB).

Om två föräldrar bor ihop är barnet normalt sett även boende där. Delar föräldrarna på sig kan barnet ha sitt boende hos en av föräldrarna. I vissa fall är det möjligt med växelvis boende (t.ex. varannan vecka hos vardera förälder). Kan föräldrarna inte enas om vart barnet ska ha sitt boende kan rätten besluta om det (6 kap. 14 a § FB).

Om ett barn är boende hos den ena föräldern har det rätt till umgänge med föräldern det inte bor med (6 kap. 15 § FB). Hur umgänget ser ut kan variera och vara t.ex. några dagar i veckan, varannan helg, eller om föräldrarna bor långt ifrån varandra kanske umgänget förläggs till telefonsamtal och längre umgänge under sommarlov, vinterlov etc.

Barnets bästa är avgörande

I alla beslut som rör vårdnad, boende och umgänge av barn ska vad som är barnets bästa vara avgörande. Att barnets bästa ska vara avgörande är ett högt ställt krav. Vid bedömningen om vad som är bäst för barnet ska det fästas avseende särskilt vid risken för att barnet far illa eller utsätts för övergrepp samt behovet av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad (6 kap. 2 a § Föräldrabalken, FB).

"Eftersom modern nu vill flytta till en stad som är så pass långt bort att det inte går att ha delad vårdnad av en 8 månaders bebis, så måste väl någon få full vårdnad?"

Det bör inledningsvis klargöras att det är fullt möjligt att ha gemensam vårdnad av ett barn även om man inte är boende på samma ort. Det finns enligt ovanstående redogörelse en skillnad mellan vårdnad, boende och umgänge. Vårdnadsmässigt är det således möjligt att ha en gemensam sådan även om man rent geografiskt är långt ifrån varandra.

Det som kan försvåras när man är boende långt ifrån varandra är umgänget. Det torde vara svårare att ha ett tätt umgänge och en åtta månaders bebis kan sannolikt inte resa fram och tillbaka så ofta.

"Hjälper det ens fall om modern varit otrogen eller kollar jag för mycket på amerikansk tv?

Det spelar ingen roll alls om någon av föräldrarna varit otrogen. Enligt redogjort för ovan ska barnets bästa vara avgörande i alla beslut avseende vårdnad, boende och umgänge. Inte huruvida den ena föräldern varit otrogen eller ej.

"Vilka steg kan man ta för att se till att man får delad eller full vårdnad som pappa?"

Det framgår inte helt av din fråga huruvida föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet eller inte. Om de inte har gemensam vårdnad (att mamman för tillfället har enskild sådan) går det att väcka talan om att rätten ska besluta att vårdnaden ska vara gemensam eller anförtros åt en av dem. Likaledes, om de har gemensam vårdnad, går det att väcka talan om att den ska ändras till att anförtros åt bara en av dem (6 kap. 5 § första stycket FB). Vid bedömningen om vårdnaden ska vara gemensam eller anförtros åt en av föräldrarna ska rätten fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Om båda föräldrarna motsätter sig gemensam vårdnad måste rätten besluta att någon av dem ska ha enskild vårdnad (6 kap. 5 § andra stycket FB). Pappan kan således väcka talan i vårdnadsfrågan och begära att domstolen ska besluta om vem som ska ha vårdnaden.

Om det är så att du blandat ihop vårdnad med boende och umgänge och att föräldrarna har gemensam vårdnad, kan det istället väckas talan om vart barnet ska bo (6 kap. 14 a § FB) eller talan om umgänge (6 kap. 15 a § FB).

"Hur rimligt är det att detta blir fadern om det inte skett någon vanskötsel av barnet av någon förälder?"

I alla beslut om barnet avseende vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande. Vad som är barnets bästa är dock till viss del öppet för argumentation. Tidigare fanns en stark utgångspunkt för att gemensam vårdnad är till barnets bästa. Det har över tid förskjutits något till att det numera fokuseras på det enskilda fallet; framförallt kring hur föräldrarna kan samarbeta runt barnet.

I utredningen Se barnet! (SOU 2017:6) finns en del statistik angående hur fördelningen över tid förändrats avseende vem som fått vårdnaden i vårdnadsmål. År 2002 dömdes till gemensam vårdnad i 55% av fallen, enskild vårdnad till mamman i 36% av fallen och enskild vårdnad till pappan i 9% av fallen. I liknande statistik från år 2014 var siffrorna istället gemensam vårdnad i 33% av fallen, enskild vårdnad till mamman i 46% av fallen och enskild vårdnad till pappan i 21% av fallen (SOU 2017:6 s. 162-163). Som synes har ärenden i vilka det dömts till gemensam vårdnad sjunkit mycket mellan 2002-2014; sannolikt då det numera fokuseras på hur väl föräldrarna kan samarbeta. Numera är det mångt och mycket mer till barnets bästa med ensam vårdnad än en gemensam sådan när föräldrarna inte kan samarbeta.

Det bör dock uppmärksammas att det i fall som det du frågar om sker en helhetsbedömning och att avgörande alltid ska vara barnets bästa.

Min rekommendation är att din vän i första hand vänder sig till familjerättsenheten i sin kommun. Familjerätten är, trots dess titel, inte en domstol. Familjerätten lyder under socialtjänsten och bistår bland annat med rådgivning om vårdnad, boende och umgänge samt det finns en möjlighet till samarbetssamtal. Samarbetssamtal är frivilliga så det krävs att barnets mamma går med på det för att de ska träffas i ett sådant samtal.

Familjerätten har i regel väldigt professionell personal som är vana att handskas med ärenden som det du beskriver. Familjerätten har tystnadsplikt, är objektiv och ser till barnets bästa. Dess uppgift är att medla och se till att föräldrarna får en fungerande dialog. Kanske kan de i familjerätten komma fram till en lösning som fungerar för både dem och barnet. Ibland är det bättre med en tredje part som kan hjälpa till att få en konstruktiv dialog. Att prata med varandra och komma överens om fungerande rutiner kan vara särskilt svårt efter en separation. För att få kontakt med familjerätten kan din vän ringa till kommunens växel och be om att bli kopplad till rätt avdelning.

Om inte barnets mamma vill delta i samarbetssamtal (eller de inte kan enas i sådana) och hon heller ej är beredd att avtala om vårdnad, boende och umgänge enligt förslag från din vän, är nästa steg att stämma henne i domstol. I domstol kan din vän enligt ovan begära ändring av vårdnad, boende och/eller umgänge. För att utforma ett förslag till boende/umgänge alt. för att stämma barnets mamma kan jag varmt rekommendera att han bokar tid med någon av våra duktiga och erfarna jurister hos Lawline. Juristen kan undersöka ärendet närmre och ge råd i det enskilda fallet.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1137)
2019-03-20 Vårdnad om barn vid vårdnadshavares bortgång
2019-03-19 Kan jag bestämma vem som ska hämta/lämna barnen i skolan på pappans vecka?
2019-03-19 Kan socialnämnden omhänderta mitt barn om jag är en bra förälder?
2019-03-18 Vad gäller när en förälder vill ha mer umgänge med barnen?

Alla besvarade frågor (66900)