Vilka tillvägagångssätt finns för att få ensam vårdnad?

2020-07-15 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Då jag å pappan till min son har gått i sär, sonen är 1 år om en månad.Då pappan hellre valde att dricka alkohol å åka hemifrån än att vara me sina barn. (han har en son sen tidigare, som jag har varit en förälder för i 8 år)Nu litar jag inte något på att pappan kan ta hand om sin yngre son, då han har ett alkohol problem. Hur ska jag göra för att få egen vårdnad? Har gått genom socialen å även pratat med familjerätten å då skickat papper om att ha samtal med familjerådgivningen. De har han inte skickat in
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad beaktas i vårdnadsfrågor?

Vid vårdnadsfrågor gällande barn blir 6 kap. Föräldrabalken (FB) aktuell. Enligt 6 kap. 2 § FB gäller som huvudregel att ett barn står under vårdnad av båda sina föräldrar - alltså gemensam vårdnad. Denna huvudregel kan dock komma att brytas på olika sätt, vilket jag återkommer till nedan.

Som utgångspunkt vid vårdnadsfrågor gäller att barnets bästa ska beaktas, 6 kap. 2 § a FB. I denna bedömning ska särskild hänsyn tas till barnets behov av nära kontakt med sina föräldrar. Ofta anses det nämligen ligga i barnets bästa att behålla en stark relation och kontakt med båda föräldrarna. Däremot beaktas även vilken risk som finns för att barnet kan far illa. Med detta menas främst risken för att barnet utsätts för övergrepp, olovligen förs bort eller annars far illa. I denna bedömning lägger man ofta vikt vid tidigare omständigheter kring föräldern som exempelvis attityd till våld, problem med missbruk och eventuella psykiska sjukdomar.

Det kan även tilläggas att barnets egen vilja beaktas i relation till ålder och mognad. Barnets åsikt får alltså större betydelse desto äldre barnet är.

Vid den händelse att en vårdnadshavare gör sig skyldig till missbruk, försummelse eller i övrigt brister i vårdnaden om barnet på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling ska rätten besluta om ändring av vårdnaden, 6 kap. 7 § FB. I detta fall anförtros den andra föräldern ensam vårdnad om barnet.

Vid en eventuell vårdnadstvist lägger rätten dessutom vikt vid vårdnadshavarnas samarbetsförmåga, med hänsyn till att en gemensam vårdnad ska kunna skötas på ett någorlunda konfliktfritt sätt mellan föräldrarna, 6 kap. 5 § stycke 2 FB.

Hur ska man göra för att få egen vårdnad?

Ett första steg för att ändra den gemensamma vårdnaden brukar vara att vända sig till familjerätten i kommunen och därigenom få hjälp med samarbetsavtal, 6 kap. 18 § FB. Detta kan möjligen resultera i att föräldrarna avtalar om att en av dem ska få ensam vårdnad över barnet, 6 kap. 6 § FB. I sådant fall krävs ett skriftligt godkännande från socialnämnden.

Om samarbete inte är möjlig mellan föräldrarna kan någon eller båda av dem istället få ändring i vårdnaden genom att ta ärendet vidare till rätten, 6 kap. 5 § FB. Talan ska då väckas i rätten på den ort där barnet bor.

Bedömningen i ditt fall

Av din fråga framgår att du kontaktat familjerätten och därigenom påbörjat processen avseende samarbetsavtal. Mitt råd till dig är därmed att i första hand försöka komma till en överenskommelse med pappan och eventuellt avtala med honom om att ge dig ensam vårdnad om barnet. Skulle detta visa sig resultatlöst har du istället möjlighet att vända dig till rätten för att få ensam vårdnad genom ett domslut. Hur rätten skulle döma i ditt enskilda fall kan jag dock tyvärr inte svara på utan en djupare förståelse för din situation.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (813)
2021-02-16 Kan man söka enskild vårdnad för att kunna flytta med barnet?
2021-02-06 Vårdnadshavarna är oense om skolvalet
2021-02-04 Frånta förälder umgängesrätt
2021-02-03 Hur ansöker man om gemensam vårdnad?

Alla besvarade frågor (89740)