Hur gör jag som dödsbodelägare om jag skulle deltagit i bouppteckning men ej blviit kallad?

Om man inte finns med i en bouppteckning som man egentligen skulle varit som ett halvsyskon. Var klagar man då och hur lång tid har man för att klagan skall gälla.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Eftersom du är dödsbodelägare så ska du precis som alla andra dödsbodelägare kallas till bouppteckningsförrättningen, detta ska dessutom ske i god tid innan förrättningen äger rum. Detta framgår av ÄB 20 kap. 2 §.

Det ska antecknas i bouppteckningshandlingen vilka som närvarat vid förrättningen, eftersom du skulle kallats till förrättningen men ej deltagit så ska det bifogas bevis om att du har blivit kallad i rätt tid. ÄB 20 kap. 3 § andra stycket. Sådant bevis har förmodligen inte bifogats då du inte blivit kallad.

Du har inte kallats och ej närvarat vid bouppteckningsförrättningen trots att du är dödsbodelägare och därmed har inte bouppteckningen gått till på det sätt som reglerna i ÄB 20 kap. stadgar. Skatteverket kan därmed besluta om att den bristfälliga bouppteckningen ska kompletteras inom viss tid annars kan det bli aktuellt att döma ut ett vite. ÄB 20 kap. 9 § tredje stycket.

Ett sådant kompletterande kan ske genom en tilläggsbouppteckning där alla dödsbodelägare deltar. Detta ska ske inom en månad efter att felaktigheten upptäcktes. ÄB 20 kap. 10 §.

Det kan tilläggas att du ytterst har 10 år från dödsfallet på dig att hävda din rätt till arvet innan denna rätt preskriberas. ÄB 16 kap. 4 §.

Du bör ta kontakt med den som ansvarade för bouppteckningen och påtala att du inte fick någon kallelse till förrättningen, detta så att ni så fort som möjligt kan göra en korrekt tilläggsbouppteckning.


Hoppas du fick svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare frågor eller vill ha något i svaret förtydligat.


Vänligen,

Christian SörqvistRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”