Hur gör jag min vän till ett juridisk ombud för mitt barn om något skulle hända mig?

2018-01-15 i Barnrätt
FRÅGA
Hej!Jag är ensamvårdnadshavare till min yngsta dotter som är 3år.Min fråga är hur man ska gå tillväga för att att min vännina och hennes man ska bli min dotters juridiska ombud om något mot förmodan skulle hända som omöjligör att jag skulle kunna sörja för henne och tillgodo se hennes intressen.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om vårdnad om barn regleras i föräldrabalken (FB)

Inom svensk barnrätt är barnets bästa den viktigaste principen i beslutsfattandet. Det innebär att barnets bästa alltid ska vara avgörande när det gäller frågor om barn. Vid bedömningen om vad är bäst för barnet ska domstolen ta särskild hänsyn till risken för att barnet far illa, barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna och barnets vilja (6 kap. 2 a § FB)

Om endast en av föräldrarna är vårdnadshavare och denne dör ska domstolen på ansökan av den andra föräldern eller på anmälan av socialnämnden anförtro vårdnaden åt den andra föräldern eller om det är lämpligare åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare (6 kap. 9 § FB). Det innebär att om den andra föräldern till din yngsta dotter inte är lämplig som vårdnadshavare kan de särskilt förordnade vårdnadshavarna, i detta fall din väninna och hennes make, få vårdnaden över din yngsta dotter om något skulle hända er.

Enligt förarbeten ska domstolen vid bedömning om den efterlevande föräldern ska få vårdnaden, ta sikte på barnets relation till föräldern och dess relation till någon annan vuxen. Om den andra föräldern inte har visat något intresse för sitt barn samt om barnet och föräldern endast har sporadisk kontakt talar detta för att vårdnaden ska tillfalla de särskilt förordnade vårdnadshavarna.

Genom testamente eller någon annan rättslig handling kan du ange att din väninna och hennes make ska vara särskilt förordnade vårdnadshavare om något skulle hända dig. Om du väljer att testamentera detta måste ett antal formkrav vara uppfyllda för att testamentet ska vara giltigt. För det första ska testamentet upprättas skriftligen. För det andra skall det bevittnas och undertecknas av två, samtidigt närvarande, vittnen som skall vara införstådda med att handlingen är ett testamente. Vittnena behöver däremot inte känna till testamentets innehåll (10 kap. 1 § ärvdabalken ÄB)

Sammanfattningsvis kan du genom testamente eller någon annan rättshandling ange att din väninna och hennes make ska vara särskilt förordnade vårdnadshavare till din yngsta dotter. Barnets bästa är som nämnt det viktigaste beslutsunderlaget för beslut om exempelvis vårdnad vilket innebär att det även krävs att din väninna och hennes make är lämpliga vårdnadshavare.

Lycka till!

Med vänliga hälsningar

Susanne Zahawi
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?