FrågaFAMILJERÄTTVårdnadstvist30/05/2019

Hur gör jag för att få ensam vårdnad om ett barn?

Om pappan begär vårdnaden om ett barn och mamman vill behålla vårdnaden om ett syskon hur skall man förhålla sig till det.

Med vänlig hälsning,

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar din fråga som att du önskar ha ensam vårdnad om barnet. Denna fråga regleras i 6 kap. 5 § föräldrabalken (FB).

Samarbetsavtal om ensam vårdnad

Ni kan avtala om att vårdnaden av barnet/barnen ska tillfalla endast en av er. Avtalet skickar ni därefter in till socialnämnden som ska godkänna det (6 kap. 6 § FB).

Väcka talan i domstol

Om ni inte kommer överens måste du/ni väcka talan i domstol för att ändra vårdnaden och ange skälen till varför en av er/båda vill få ensam vårdnad om respektive barn. Barnets åsikt beaktas också mot bakgrund av barnets mognad och ålder. Barnets bästa är slutligen avgörande i varje enskilt fall.

Slutligen bör tilläggas att det är förhållandevis svårt att få ensam vårdnad om ett barn om inte den andre föräldern frivilligt går med på det och om det inte finns särskilda skäl att så ska ske.

/Vänligen,

Viktoria TomssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?